Nạp chồng toán tử trong C#Operator Overloading là Nạp chồng toán tử. Bạn có thể tái định nghĩa hoặc nạp chồng hầu hết các toán tử có sẵn trong C#. Vì thế, một lập trình viên có thể sử dụng các toán tử với các kiểu tự định nghĩa (user-defined). Các toán tử được nạp chồng trong C# là các hàm với các tên đặc biệt: từ khóa operator được theo sau bởi biểu tượng cho toán tử đang được định nghĩa. Tương tự như bất kỳ hàm nào khác, một toán tử được nạp chồng có một kiểu trả về và một danh sách tham số.

Ví dụ, bạn xét hàm sau:

public static Box operator+ (Box b, Box c)
{
  Box box = new Box();
  box.chieu_dai = b.chieu_dai + c.chieu_dai;
  box.chieu_rong = b.chieu_rong + c.chieu_rong;
  box.chieu_cao = b.chieu_cao + c.chieu_cao;
  return box;
}

Hàm trên triển khai toán tử cộng (+) cho một lớp Box tự định nghĩa (user-defined). Nó cộng các thuộc tính của hai đối tượng Box và trả về đối tượng kết quả Box.

Triển khai Nạp chồng toán tử trong C#

Ví dụ dưới đây minh họa cách triển khai nạp chồng toán tử trong C#: tạo hai lớp có tên lần lượt là Box, TestCsharp như sau:

Lớp Box: chứa các thuộc tính và phương thức

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class Box
  {
    private double chieu_dai;  
    private double chieu_rong; 
    private double chieu_cao;  

    public double tinhTheTich()
    {
      return chieu_dai * chieu_rong * chieu_cao;
    }

    public void setChieuDai(double len)
    {
      chieu_dai = len;
    }

    public void setChieuRong(double bre)
    {
      chieu_rong = bre;
    }

    public void setChieuCao(double hei)
    {
      chieu_cao = hei;
    }

    // nap chong toan tu + de cong hai doi tuong Box.
    public static Box operator +(Box b, Box c)
    {
      Box box = new Box();
      box.chieu_dai = b.chieu_dai + c.chieu_dai;
      box.chieu_rong = b.chieu_rong + c.chieu_rong;
      box.chieu_cao = b.chieu_cao + c.chieu_cao;
      return box;
    }
  }
}

Lớp TestCsharp: chứa phương thức main() để thao tác trên đối tượng Box

Quảng cáo
using System;
namespace VietJackCsharp
{
  public class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nap chong toan tu trong C#");
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa nap chong toan tu");
      Console.WriteLine("--------------------------");
      //tao cac doi tuong Box1, Box2 va Box3
      Box Box1 = new Box();  
      Box Box2 = new Box();  
      Box Box3 = new Box(); 
      double the_tich = 0.0;  

      // nhap thong tin Box1
      Box1.setChieuDai(6.0);
      Box1.setChieuRong(7.0);
      Box1.setChieuCao(5.0);

      // nhap thong tin Box2
      Box2.setChieuDai(12.0);
      Box2.setChieuRong(13.0);
      Box2.setChieuCao(10.0);

      // tinh va hien thi the tich Box1
      the_tich = Box1.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box1 la: {0}", the_tich);

      // tinh va hien thi the tich Box2
      the_tich = Box2.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box2 la: {0}", the_tich);

      // con hai doi tuong
      Box3 = Box1 + Box2;

      // tinh va hien thi the tich Box3
      the_tich = Box3.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box3 la: {0}", the_tich);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử trong C#

Toán tử có thể nạp chồng và không thể nạp chồng trong C#

Bảng dưới miêu tả các toán tử có thể nạp chồng trong C#:

Toán tử Miêu tả
+, -, !, ~, ++, -- Những toán tử một ngôi này nhận một toán hạng và có thể được nạp chồng
+, -, *, /, % Những toán tử nhị phân này nhận một toán hạng và có thể được nạp chồng
=, !=, <, >, <=, >= Các toán tử so sánh có thể được nạp chồng
&&, || Các toán tử logic điều kiện không thể được nạp chồng một cách trực tiếp
+=, -=, *=, /=, %= Các toán tử gán không thể được nạp chồng
=, ., ?:, ->, new, is, sizeof, typeof Các toán tử này không thể được nạp chồng

Ví dụ

Từ các khái niệm trên, chúng ta kế thừa ví dụ trên và nạp chồng thêm một số toán tử trong C#: ở trên chúng ta đã tạo hai lớp Box, TestCsharp, bây giờ chúng ta sửa lại code của mỗi lớp như sau:

Lớp Box: chứa các thuộc tính và phương thức

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class Box
  {
    private double chieu_dai;  
    private double chieu_rong; 
    private double chieu_cao;  

    public double tinhTheTich()
    {
      return chieu_dai * chieu_rong * chieu_cao;
    }

    public void setChieuDai(double len)
    {
      chieu_dai = len;
    }

    public void setChieuRong(double bre)
    {
      chieu_rong = bre;
    }


    public void setChieuCao(double hei)
    {
      chieu_cao = hei;
    }

    // nap chong toan tu +
    public static Box operator +(Box b, Box c)
    {
      Box box = new Box();
      box.chieu_dai = b.chieu_dai + c.chieu_dai;
      box.chieu_rong = b.chieu_rong + c.chieu_rong;
      box.chieu_cao = b.chieu_cao + c.chieu_cao;
      return box;
    }
    //nap chong toan tu ==
    public static bool operator ==(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai == rhs.chieu_dai && lhs.chieu_cao == rhs.chieu_cao && lhs.chieu_rong == rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong toan tu !=
    public static bool operator !=(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai != rhs.chieu_dai || lhs.chieu_cao != rhs.chieu_cao || lhs.chieu_rong != rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong toan tu <
    public static bool operator <(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai < rhs.chieu_dai && lhs.chieu_cao < rhs.chieu_cao && lhs.chieu_rong < rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong toan tu >
    public static bool operator >(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai > rhs.chieu_dai && lhs.chieu_cao > rhs.chieu_cao && lhs.chieu_rong > rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong toan tu <=
    public static bool operator <=(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai <= rhs.chieu_dai && lhs.chieu_cao <= rhs.chieu_cao && lhs.chieu_rong <= rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong toan tu >=
    public static bool operator >=(Box lhs, Box rhs)
    {
      bool status = false;
      if (lhs.chieu_dai >= rhs.chieu_dai && lhs.chieu_cao >= rhs.chieu_cao && lhs.chieu_rong >= rhs.chieu_rong)
      {
        status = true;
      }
      return status;
    }
    //nap chong phuong thuc ToString()
    public override string ToString()
    {
      return String.Format("({0}, {1}, {2})", chieu_dai, chieu_rong, chieu_cao);
    }
  }
}
Quảng cáo

Lớp TestCsharp: chứa phương thức main() để thao tác trên đối tượng Box

using System;
namespace VietJackCsharp
{
  public class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nap chong toan tu trong C#");
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa nap chong toan tu");
      Console.WriteLine("--------------------------");
      //tao cac doi tuong Box1, Box2, Box2, Box4
      Box Box1 = new Box(); 
      Box Box2 = new Box();  
      Box Box3 = new Box();  
      Box Box4 = new Box();
      double the_tich = 0.0;  

      // nhap thong tin Box1
      Box1.setChieuDai(6.0);
      Box1.setChieuRong(7.0);
      Box1.setChieuCao(5.0);

      // nhap thong tin Box2
      Box2.setChieuDai(12.0);
      Box2.setChieuRong(13.0);
      Box2.setChieuCao(10.0);

      //hien thi thong tin cac Box boi su dung phuong thuc nap chong ToString():
      Console.WriteLine("Thong tin Box 1: {0}", Box1.ToString());
      Console.WriteLine("Thong tin Box 2: {0}", Box2.ToString());

      // tinh the tich Box1
      the_tich = Box1.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box1 la: {0}", the_tich);

      // tinh the tich Box2
      the_tich = Box2.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box2 la: {0}", the_tich);

      // cong hai doi tuong
      Box3 = Box1 + Box2;
      Console.WriteLine("Thong tin Box 3: {0}", Box3.ToString());

      // tinh the tich cua Box3
      the_tich = Box3.tinhTheTich();
      Console.WriteLine("The tich cua Box3 la: {0}", the_tich);

      //so sanh cac Box
      if (Box1 > Box2)
        Console.WriteLine("Box1 la lon hon Box2");
      else
        Console.WriteLine("Box1 la khong lon hon Box2");

      if (Box1 < Box2)
        Console.WriteLine("Box1 la nho hon Box2");
      else
        Console.WriteLine("Box1 la khong nho hon Box2");

      if (Box1 >= Box2)
        Console.WriteLine("Box1 la lon hon hoac bang Box2");
      else
        Console.WriteLine("Box1 la khong lon hon hoac bang Box2");

      if (Box1 <= Box2)
        Console.WriteLine("Box1 la nho hon hoac bang Box2");
      else
        Console.WriteLine("Box1 la khong nho hon hoac bang Box2");

      if (Box1 != Box2)
        Console.WriteLine("Box1 la khong bang Box2");
      else
        Console.WriteLine("Box1 bang Box2");
      Box4 = Box3;

      if (Box3 == Box4)
        Console.WriteLine("Box3 bamg Box4");
      else
        Console.WriteLine("Box3 la khong bang Box4");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử trong C#

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.