Indexer trong C#Một indexer trong C# cho phép một đối tượng để được lập chỉ mục, ví dụ như một mảng. Khi bạn định nghĩa một indexer cho một lớp, thì lớp này vận hành tương tự như một virtual array (mảng ảo). Sau đó, bạn có thể truy cập instance (sự thể hiện) của lớp này bởi sử dụng toán tử truy cập mảng trong C# là ([ ]).

Cú pháp

Một Indexer một chiều có cú pháp như sau trong C#:

kiểu_phần_tử this[int index]
{

  get
  {
   // trả về giá trị được xác định bởi index
  }
  
  set
  {
   // thiết lập giá trị được xác định bởi index
  }
}

Sự sử dụng của Indexer trong C#

Việc khai báo hành vi của một Indexer là tương tự như một thuộc tính. Bạn sử dụng get accessor và set accessor để định nghĩa một Indexer. Tuy nhiên, các thuộc tính trả về hoặc thiết lập một thành viên dữ liệu cụ thể, trong khi đó, Indexer trả về hoặc thiết lập một giá trị cụ thể từ instance của đối tượng. Nói cách khác, nó chia dữ liệu của instance thành các phần nhỏ hơn và đánh chỉ mục mỗi phần, lấy hoặc thiết lập mỗi phần.

Việc định nghĩa một thuộc tính bao gồm việc cung cấp một tên thuộc tính. Indexer không được định nghĩa với các tên, nhưng với từ khóa this trong C#, mà tham chiếu tới instance của đối tượng. Ví dụ sau đây minh họa khái niệm này:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    private string[] namelist = new string[size];
    static public int size = 10;
    public TestCsharp()
    {
      for (int i = 0; i < size; i++)
        namelist[i] = "N/A";
    }

    public string this[int index]
    {
      get
      {
        string tmp;

        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          tmp = namelist[index];
        }
        else
        {
          tmp = "";
        }

        return (tmp);
      }
      set
      {
        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          namelist[index] = value;
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Indexer trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp names = new TestCsharp();
      names[0] = "Nam";
      names[1] = "Hoang";
      names[2] = "Dung";
      names[3] = "Hue";
      names[4] = "Huong";
      names[5] = "Phuc";
      names[6] = "Trung";
      for (int i = 0; i < TestCsharp.size; i++)
      {
        Console.WriteLine(names[i]);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Indexer trong C#
Quảng cáo

Nạp chồng Indexer trong C#

Indexer trong C# có thể được nạp chồng. Indexer cũng có thể được khai báo với nhiều tham số và mỗi tham số có thể là một kiểu khác nhau. Nó không cần thiết để các Indexer phải là integer. C# cho phép các chỉ mục có thể là các kiểu giá trị khác, ví dụ, một kiểu string.

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng Indexer trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    private string[] namelist = new string[size];
    static public int size = 10;
    public TestCsharp()
    {
      for (int i = 0; i < size; i++)
      {
        namelist[i] = "N/A";
      }
    }

    public string this[int index]
    {
      get
      {
        string tmp;

        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          tmp = namelist[index];
        }
        else
        {
          tmp = "";
        }

        return (tmp);
      }
      set
      {
        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          namelist[index] = value;
        }
      }
    }
    public int this[string name]
    {
      get
      {
        int index = 0;
        while (index < size)
        {
          if (namelist[index] == name)
          {
            return index;
          }
          index++;
        }
        return index;
      }

    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Indexer trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp names = new TestCsharp();
      names[0] = "Nam";
      names[1] = "Hoang";
      names[2] = "Dung";
      names[3] = "Hue";
      names[4] = "Huong";
      names[5] = "Phuc";
      names[6] = "Trung";

      //su dung indexer thu nhat voi tham so int
      for (int i = 0; i < TestCsharp.size; i++)
      {
        Console.WriteLine(names[i]);
      }

      //su dung indexer thu nhat voi tham so string
      Console.WriteLine(names["Hue"]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Indexer trong C#

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.