Indexer trong C#Một indexer trong C# cho phép một đối tượng để được lập chỉ mục, ví dụ như một mảng. Khi bạn định nghĩa một indexer cho một lớp, thì lớp này vận hành tương tự như một virtual array (mảng ảo). Sau đó, bạn có thể truy cập instance (sự thể hiện) của lớp này bởi sử dụng toán tử truy cập mảng trong C# là ([ ]).

Cú pháp

Một Indexer một chiều có cú pháp như sau trong C#:

kiểu_phần_tử this[int index]
{

  get
  {
   // trả về giá trị được xác định bởi index
  }
  
  set
  {
   // thiết lập giá trị được xác định bởi index
  }
}

Sự sử dụng của Indexer trong C#

Việc khai báo hành vi của một Indexer là tương tự như một thuộc tính. Bạn sử dụng get accessor và set accessor để định nghĩa một Indexer. Tuy nhiên, các thuộc tính trả về hoặc thiết lập một thành viên dữ liệu cụ thể, trong khi đó, Indexer trả về hoặc thiết lập một giá trị cụ thể từ instance của đối tượng. Nói cách khác, nó chia dữ liệu của instance thành các phần nhỏ hơn và đánh chỉ mục mỗi phần, lấy hoặc thiết lập mỗi phần.

Việc định nghĩa một thuộc tính bao gồm việc cung cấp một tên thuộc tính. Indexer không được định nghĩa với các tên, nhưng với từ khóa this trong C#, mà tham chiếu tới instance của đối tượng. Ví dụ sau đây minh họa khái niệm này:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    private string[] namelist = new string[size];
    static public int size = 10;
    public TestCsharp()
    {
      for (int i = 0; i < size; i++)
        namelist[i] = "N/A";
    }

    public string this[int index]
    {
      get
      {
        string tmp;

        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          tmp = namelist[index];
        }
        else
        {
          tmp = "";
        }

        return (tmp);
      }
      set
      {
        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          namelist[index] = value;
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Indexer trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp names = new TestCsharp();
      names[0] = "Nam";
      names[1] = "Hoang";
      names[2] = "Dung";
      names[3] = "Hue";
      names[4] = "Huong";
      names[5] = "Phuc";
      names[6] = "Trung";
      for (int i = 0; i < TestCsharp.size; i++)
      {
        Console.WriteLine(names[i]);
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Indexer trong C#
Quảng cáo

Nạp chồng Indexer trong C#

Indexer trong C# có thể được nạp chồng. Indexer cũng có thể được khai báo với nhiều tham số và mỗi tham số có thể là một kiểu khác nhau. Nó không cần thiết để các Indexer phải là integer. C# cho phép các chỉ mục có thể là các kiểu giá trị khác, ví dụ, một kiểu string.

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng Indexer trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    private string[] namelist = new string[size];
    static public int size = 10;
    public TestCsharp()
    {
      for (int i = 0; i < size; i++)
      {
        namelist[i] = "N/A";
      }
    }

    public string this[int index]
    {
      get
      {
        string tmp;

        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          tmp = namelist[index];
        }
        else
        {
          tmp = "";
        }

        return (tmp);
      }
      set
      {
        if (index >= 0 && index <= size - 1)
        {
          namelist[index] = value;
        }
      }
    }
    public int this[string name]
    {
      get
      {
        int index = 0;
        while (index < size)
        {
          if (namelist[index] == name)
          {
            return index;
          }
          index++;
        }
        return index;
      }

    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa Indexer trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp names = new TestCsharp();
      names[0] = "Nam";
      names[1] = "Hoang";
      names[2] = "Dung";
      names[3] = "Hue";
      names[4] = "Huong";
      names[5] = "Phuc";
      names[6] = "Trung";

      //su dung indexer thu nhat voi tham so int
      for (int i = 0; i < TestCsharp.size; i++)
      {
        Console.WriteLine(names[i]);
      }

      //su dung indexer thu nhat voi tham so string
      Console.WriteLine(names["Hue"]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Indexer trong C#

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên