Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án (5 đề)Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Tin học lớp 5, phần dưới đây là Top 5 Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2024 có đáp án. Bạn vào tên đề kiểm tra để theo dõi chi tiết đề kiểm tra Tin học 5 và phần đáp án tương ứng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 2. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 45 LABEL “The gioi Logo”

D. RT 45 LABEL “The gioi Logo”

Câu 3. Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

Quảng cáo

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, end.

C. To, end, fd.     D. To, fd, end.

Câu 4. Một bạn học sinh muốn chèn bức ảnh nằm giữa bài thơ giống như hình bên dưới. Tuy nhiên bạn đó chỉ chèn bức ảnh nằm phía trên bài thơ. Phát biểu nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

   Đêm nay Bác ngồi đó

   Đêm nay Bác không ngủ

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

   Vì một lẽ thường tình

   Bác là Hồ Chí Minh.

A. Không thể chèn ảnh vào giữa nội dung bài thơ.

B. Hình ảnh quá to nên không chèn được vào giữa nội dung bài thơ.

C. Hình ảnh quá nhỏ nên không chèn được vào giữa nội dung bài thơ.

D. Không đặt con trỏ soạn thảo vào giữa nội dung bài thơ rồi mới chèn ảnh.

Câu 5. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Quảng cáo
Tên bài hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 6. Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu nét vẽ trong LOGO?

A. Setpencolor n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 7. Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : FD 100 BK 20 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 8. Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

CHÚ NHỆN CHƠI ĐU

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C B D B A D C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

Quảng cáo

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình tam giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình tam giác được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhlucgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac”

B. Edit hinhlucgiac

C. Edit “hinhlucgiac

D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 2. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 3. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Hình vuông     D. Hình tam giác

Câu 5. Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

Tên bài hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo

A. 3 hàng 4 cột    B. 4 hàng 3 cột

C. 3 cột 3 hàng    D. 4 cột 4 hàng

Câu 6. Điền vào chỗ trống để vẽ hình ngũ giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

Câu 7. Trong Word em dùng tổ hợp phím nào để lưu văn bản?

A. Ctrl + S     B. Ctrl + L

C. Ctrl + R     D. Ctrl + Z

Câu 8. Trong phần mềm Word, để chèn hình có sẵn trong phần mềm Word, em thực hiện thao tác sau:

A. Nháy chuột vào Menu Insert\ Picture\Clip Art

B. Nháy chuột vào Menu Insert\ Picture\WordArt

C. Nháy chuột vào Menu Insert\ Picture\From File

D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Columns

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D C C A A C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình vuông được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình vuông được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhtron trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhtron”     B. Edit hinhtron

C. Edit “hinhtron     D. Edit [hinhtron]

Câu 2. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Tên bài hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 3. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, end.

C. To, end, fd.     D. To, fd, end.

Câu 5. Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi kích thước nét vẽ trong LOGO?

A. Setpensize n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 6. Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 7. Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:

A. Nháy chuột vào Menu Insert \Table\ Insert Table

B. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert \ Table

C. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row

D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row

Câu 8. Câu lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) có bao nhiêu lỗi sai?

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C C C A A A D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình bát giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình bát giác được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhtamgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhtamgiac”     B. Edit hinhtamgiac

C. Edit “hinhtamgiac     D. Edit [hinhtamgiac]

Câu 2. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 3. Một bạn học sinh muốn chèn bức ảnh nằm giữa bài thơ giống như hình bên dưới. Tuy nhiên bạn đó chỉ chèn bức ảnh nằm phía trên bài thơ. Phát biểu nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

   Đầu vườn nghe động cánh ong

   Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

   Cành cây lá nắng xôn xao

   Chim reo như đón Bác vào đâu đây.

A. Không thể chèn ảnh vào giữa nội dung bài thơ.

B. Không có lệnh để thực hiện chèn hình ảnh nằm giữa bài thơ.

C. Đặt con trỏ vào giữa nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

D. Đặt con trỏ phía trên nội dung bài thơ và thực hiện chèn.

Câu 4. Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trag trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục bị mờ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 5. Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] điều khiển chú rùa vẽ hình tam giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào giải thích đúng về câu lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau.

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên.

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 20 bước.

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản, em nháy chuột lên hình cần xóa và nhấn phím:

A. Enter     B. Shift

C. Delete     D. Ctrl

Câu 7. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LABEL “The gioi Logo”

D. LABEL [The gioi Logo]

Câu 8. Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng?

A. Shift     B. Alt

C. Enter     D. Ctrl

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D C A D C D C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đúng được 0.5 đ

3. Chọn đúng font chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được tranh được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chính tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được 1 hình ngũ giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trang trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục bị mờ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 2. Dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

A. Repeat 3 {fd 100 lt 120}

B. Repeat3 [fd 100 lt 120]

C. Repeat 3 {fd 100, lt 60}

D. Repeat 3 [fd 100 lt 120]

Câu 3. Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 4. Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 5. Để gạch chân từ “chăm học” trong câu “Chim non chăm học.”, em chọn từ “chăm học”, sau đó nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + I     B. Ctrl + U

C. Ctrl + B    D. Ctrl + A

Câu 6. Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”     B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong     D. Edit [hinhvuong]

Câu 7. Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn thẳng lề trái.

B. Căn thẳng lề phải.

C. Căn thẳng cả hai lề.

D. Căn giữa.

Câu 8. Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 120 LABEL [The gioi Logo]

D. RT 180 LABEL [The gioi Logo]

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Câu 2. Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau đây:

Đề thi Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C B C B D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài thơ trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài thơ trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài thơ không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình chữ nhật lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt sai vị trí đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt đúng vị trí (như mẫu) đạt 3 điểm.

Xem thêm bộ Đề thi Tin học lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên