Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 2

Thời gian: 60 phút

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. rub          B. plumber

    C. Buddha      D. dung

Quảng cáo

2. A. prison          B. limestone

    C. mankind      D. sunlight

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. explain      B. mixture

    C. intend        D. confirm

4. A. deposit       B. adventure

    C. institute      D. eternal

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. Christmas songs ___________ for people centuries ago.

   A. were performed

   C. are performed

   B. performed

   D. was performed

2. He asked me ___________ him a cup of coffee.

   A. make

   B. to make

   C. making

   D. made

3. Would you mind ___________ the windows?

Quảng cáo

   A. closed

   B. closing

   C. to closing

   D. to close

4. Two team members have to make fire in a ___________.

   A. fire-making contest

   B. contest for making fire

   C. making-fire contest

   D. contest of making fire

5. Angkor Wat is one of the most famous ___________ in the world.

   A. wonders

   B. temples

   C. churches

   D. pagodas

6. She said she ___________ a worker in a large factory.

   A. is

   B. has been

   C. was

   D. will be

7. He is able ___________ the faucets in our house.

   A. can fix

   B. to fix

   C. fixed

   D. fixing

8. Our accommodation is ___________ in the ticket price.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   A. included

   B. concluded

   C. stayed

   D. picked

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. We (have) _______________ dinner when he knocked at the door.

2. Would you like (come) _______________ and have dinner with us?

3. Her family (go) _______________ camping tomorrow.

4. Tom usually (wash) ___________ the dishes.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to market to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

True (T) or False (F)

1. …………Tet is the most important celebration in Vietnam.

2. ………… Tet happens in early January.

3. ………… People don’t clean and decorate their homes.

4. ………… People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.

Answer the questions

5. What is the other name of Tet?

....................................................................

6. When does Tet occur?

....................................................................

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. They made the fire in the traditional way.

The fire..............................................................................................................

2. “I am going to see a movie this evening”, Hoa said

Hoa said............................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. C 2. A 3. B 4. C

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Các bài hát giáng sinh được trình diễn cho mọi người vào thế kỉ trước.

2 B

Ask sb to V

Dịch: Anh ấy nhờ tôi pha một tách café.

3 B

Would you mind Ving: bạn làm ơn có thể…

Dịch: Bàn làm ơn đóng cửa sổ được không?

4 A

Fire-making contest: cuộc thi nhóm lửa

Dịch: Hai đội chơi phải nhóm lửa ở cuộc thi nhóm lửa.

5 B

Temple: đền

Dịch: Angkor Vat là một trong những ngôi đền nổi tiếng trên thế giới.

6 C

Câu giản tiếp

Dịch: Cô ấy nói mình là công nhân ở 1 nhà máy.

7 B

Cấu trúc be able to V: có khả năng làm gì

Dịch: Anh ấy có thể sửa các vòi nước trong nhà.

8 A

Be included: được bao gồm

Dịch: Chỗ ở đã được bao gồm trong giá vé.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. were having

2. to come

3. are going/ will go

4. washes

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. T 2. F 3. F 4. T

5. It’s Lunar New Year.

6. It occurs in late January or early February.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The fire was made in the traditional way.

2. Hoa said that she was going to see a movie that evening.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.