Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 2

Thời gian: 60 phút

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

Quảng cáo

1. A. slope          B. bother

    C. volcano      D. pottery

2. A. separate      B. shelter

    C. rescue        D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin        B. computer

    C. requirement      D. departure

4. A. install      B. message

    C. fiber        D. sample

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

Quảng cáo

   A. is

   B. was

   C. will be

   D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

   A. to follow

   B. following

   C. to following

   D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

   A. sit

   B. to sit

   C. sitting

   D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

   A. stand

   B. stood

   C. standing

   D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

   A. Then the phone rang

   B. then the phone was ringing

   C. When the phone rang

   D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... to award the prize to you.

   A. He is pleasing

   B. he was pleasing

   C. he is pleased

   D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

   A. are decorated

   B. were decorated

   C. decorating

   D. decorate

8. He asked me ..................................

   A. Where I like coffee or not

   B. Whether I liked coffee

   C. What I liked coffee

   D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

   A. It didn't work

   B. It doesn't work.

   C. It hasn't work

   D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. to the USA by the French.

   A. constructed

   B. designed

   C. completed

   D. presented

11. He had his father..................... his bicycle yesterday.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   A. fixed

   B. fixing

   C. to fix

   D. fix

12. She asked me ............... a driving license

   A. if I have

   B. whether I have

   C. if I had

   D. whether I have had

C. READING

Complete the passage with the suitable words in the box

relatives      top      preparations      holiday      put      are      although      bought

   Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations and an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

Read the following passage and answer the questions

   Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen and share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf and above the bed there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table and two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people share the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 B

Câu chia thời quá khứ vì có mốc thời gian “yesterday”

Dịch: Thời tiết hôm qua rất đẹp.

2 A

Cấu trúc it’s + adj + to V: thật khó để làm gì

Dịch: Thật khó để lần theo chỉ dẫn của bạn.

3 C

Would you mind + Ving: bạn có phiền…

Dịch: Bạn có phiền ngồi ở ghế đầu taxi không Mark?

4 C

Mệnh đề quan hệ giản lược bị động

Dịch: Đứa con trai đứng đằng kia là em tớ.

5 C

QKTD when QKĐ

Dịch: Tôi đang nấu ăn thì điện thoại reo.

6 D

Câu gián tiếp

Dịch: Đội trưởng nói rất vinh dự được trao giải cho cậu.

7 D

Câu chia thời hiện tại đơn vì có often

Dịch: Mọi người thường trang trí nhà cửa vào giáng sinh.

8 A

Whether …or not

Dịch: Anh ấy hỏi xem tôi có thích café không.

9 A

Câu hỏi thời quá khứ đơn thì vâu trả lời cũng thời quá khứ đơn/

10 D

Be presented to sb: được tặng cho ai

Dịch: Tượng nữ thần tự do được tặng cho Mỹ bởi người Pháp.

11 D

Cấu trúc have sb do sth: nhờ ai đó làm gì

Dịch: Anh ấy nhờ bố sửa xe vào hôm qua.

12 C

Câu giản tiếp dạng nghi vấn

Dịch: Cô ấy hỏi xem liệu tôi có bằng lái không?

C. READING

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought
5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage and answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. It’s interesting to go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.