Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 2

Thời gian: 60 phút

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

Quảng cáo

1. A. sugar        B. rescue

    C. stonehenge     D. sightseeing

2. A. campus      B. access

    C. laser      D. vacuum

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. monitor      B. document

    C. invention      D. skeptical

4. A. marine        B. wonder

    C. construct      D. bamboo

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. I’m hungry. ____________ is for dinner this evening?

   A. Why      B. When

   C. How      D. What

2. The old lady sat in a corner talking to ____________

   A. himself      B. itself

   C. herself      D. themselves

3. I ____________ swimming very much.

Quảng cáo

   A. wait       B. try

   C. enjoy      D. finish

4. The teacher told the students ____________ at 8 o’clock.

   A. not to come

   B. to come

   C. coming

   D. came

5. The exam was quite ____________ we expected.

   A. more easily

   B. more easy

   C. easier than

   D. easier as

6. What’s ____________ film you’ve ever seen?

   A. good        B. the best

   C. better      D. well

7. He ____________ five gold medals since the beginning of the Sea Games.

   A. win

   B. won

   C. is winning

   D. has won

8. The students are playing ____________ in the school yard.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   A. happy

   B. happier

   C. happiest

   D. happily

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. My friend suggested (go) __________ by bus.

2. She told me (give) __________ you this dictionary.

3. It’s too cold outside. Would you mind (close) __________ the window?

4. When passing Truong Tien Bridge, tourists often stop (take) __________ pictures.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Ballpoint pen is a pen that has, as its name says, ball at its point which rotates when dragged across the writing surface and leaves behind ink that comes from the reservoir of the pen. Ball at the point can be of different diameter and can be made of brass, steel, or tungsten carbide. It is today the most widespread writing instrument and has literally changed the way we write.

   Trying to invent a pen which can write on leather, a tanner John J. Loud invented the first ballpoint pen and patented it in 1888 in America. This pen had a small steel ball which was placed so it could not fall out nor fall in but it still could rotate freely. This invention was not commercially viable and could not be used for writing. Because of that patent lapsed in time.

1. Where does the ink come from?

________________________________________________

2. What can ball at the point be made of?

________________________________________________

3. Who invented the first ballpoint pen?

________________________________________________

4. Was this invention commercially viable?

________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Do you mind if I go out with my friends at night?

Would you mind if __________________________.

2. “Is Ha Long Bay a wonder of the world?” Ann said to me.

Ann asked_________________________________.

3. They decorated their house for the Tet holiday last weekend.

Their house________________________________.

4. Let’s go shopping.

Why don’t we ______________________________?

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. A 2. C 3. C 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 D

What is for dinner? Tối nay ăn gì

Dịch: Tớ đói quá. Tối nay ăn gì thế.

2 C

Herself: chính bản thân cô ấy

Dịch: Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong góc nói chuyện 1 mình

3 C

Enjoy + Ving: thích làm gì

Dịch: Tôi thích bơi lắm.

4 B

Tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô giáo bảo học sinh đến lúc 8h.

5 C

Câu so sánh hơn

Dịch: Bài kiểm tra khá dễ hơn tôi hình dung.

6 B

Câu so sánh nhất

Dịch: Đâu là bộ phim hay nhất bạn từng xem?

7 D

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “since”

Dịch: Anh ấy đã thắng 5 huy chương vàng từ đầu SEA GAMES.

8 D

Động từ + trạng từ

Dịch: Các học sinh đang chơi đùa vui vẻ ở sân trường.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. going

2. to give

3. closing

4. to take

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. It comes from the reservoir of the pen.

2. It can be made of brass, steel, or tungsten carbide.

3. John J. Loud invented the first ballpoint pen.

4. No, it wasn’t.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Would you mind if I went out with my friends at night?

2. Ann asked me if Ha Long Bay was a wonder of the world.

3. The house was decorated for Tet holiday last weekend.

4. Why don’t we go shopping?

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.