Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ bản trên bảng

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ bản trên bảng

Quảng cáo

Câu 1: Cập nhật dữ liệu là:

A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng

B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi

C. Thay đổi cấu trúc của bảng

D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng

Trả lời: thao tác cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

Đáp án: B

Câu 2: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert  ...........

A. Record

B. New Rows

C. Rows

D. New Record

Trả lời: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert → New Record. Ngoài ra, còn thực hiện bằng cách nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

Đáp án: D

Câu 3: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes.

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

D. Cả A và B đều đúng.

Trả lời: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án trên thanh công cụ rồi chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete trên bàn phím.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án      . B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án      C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án     D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Trả lời: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta thực hiện:

+ Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiện thị trang dữ liệu

+ Chọn biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án để sắp xếp trường đó giảm dần

+ Lưu lại kết quả được sắp xếp.

Đáp án: D

Câu 5: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

A. Record/Sort/Sort Descending

B. Insert/New Record

C. Edit/ Sort Ascending

D. Record/Sort/Sort Ascending

Trả lời: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh Record/Sort/Sort Ascending hoặc chọn biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án .

Đáp án: D

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

B. Lọc tìm được các bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn với điều kiện lọc

C. Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn

D. Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp

Trả lời: . Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm. Lọc chỉ có thể tìm được các bản ghi trong một bảng thỏa mãn với điều kiện lọc.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 7: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (1) → (2)

B. (3) → (2) → (1)

C. (3) → (1)

D. (3) → (2)

Trả lời: Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn.

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

+ Chọn ô có dữ liệu cần lọc

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: C

Câu 8: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

A. (2) → (3) → (1)

B. (3) → (2) → (1)

C. (1) → (2) → (3)

D. (1) → (3) → (2)

Trả lời: Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp. Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

+ Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: D

Câu 9: Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

A. Trên trường (Giới Tính) ta nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , rồi gõ vào chữ (“Nam”) trên trường (Giới Tính), sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

C. Trên trường (Giới Tính) ta click chuột vào một ô có giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Trả lời: có hai cách lọc là lọc theo ô dữ liệu đang chọn và lọc theo mẫu.các cách lọc như sau:

+ Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , rồi gõ vào chữ (“Nam”) trên trường (Giới Tính), sau đó nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Trên trường (Giới Tính) ta click chuột vào một ô có giá trị là (Nam), rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện

A. Edit – Print       B. File – Print       C. Windows – Print       D. Tools – Print

Trả lời: Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện chọn File – Print…hoặc nhấn vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ chuẩn.

Đáp án: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-5-cac-thao-tac-co-ban-tren-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên