Sách bài tập Vật Lí lớp 8 - Giải SBT Vật Lí 8 chi tiết


"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách bài tập môn Vật Lí lớp 8, loạt bài Giải sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung SBT Vật Lí 8. Hi vọng với các bài giải bài tập trong sách bài tập Vật Lí lớp 8 này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Vật Lí 8 hơn.

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 8

Chương 1: Cơ học

Chương 2: Nhiệt học

Sách bài tập Vật Lí 8 Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8:: Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.

B. Ôtô đứng yên so với người lái xe.

C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.

D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường.

Lời giải:

Chọn C

Vì ô tô đang chạy trên mặt đường nên ô tô chuyển động so với mặt đường và cây bên đường, còn so với người lái xe thì ô tô đứng yên nên đáp án C sai.

Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8: 1.2. Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.

Lời giải:

Chọn A

Vì người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước nên người lái đò đứng yên so với dòng nước và chiếc thuyền còn chuyển động so với bờ sông.

Bài 1.3 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8: 1.3. Một ôtô trở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói:

A. Ôtô đang chuyển động.

B. Ôtô đang đứng yên.

C. Hành khách đang chuyển động.

D. Hành khách đang đứng yên.

Lời giải:

A. Ô tô đang chuyển động so với cây cối bên đường

B. Ô tô đang đứng yên so với hành khách.

C. Hành khách đang chuyển động so với đường

D. Hành khách đang đứng yên so với Ôtô.

Bài 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8: 1.4. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời, ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc?

Lời giải:

Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời, ta đã chọn Mặt Trời làm mốc. Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn Trái Đất làm mốc.

Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8: 1.5. Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu là chuyển động hay đứng yên so với:

a) Người soát vé.

b) Đường tàu.

c) Người lái tàu.

Lời giải:

a) Cây cối ven đường và tàu là chuyển động so với người soát vé.

b) Cây cối ven đường là đứng yên so với đường tàu, còn tàu là chuyển động so với đường tàu.

c) Cây cối ven đường là chuyển động so với người lái tàu, còn tàu là đứng yên so với người lái tàu.

.............................

Sách bài tập Vật Lí 8 Bài 2: Vận tốc

Bài 2.1 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị vận tốc?

A. km.h

B. m.s

C. Km/h

D.s/m

Lời giải:

Chọn C

Vì vận tốc v = s/t vì s có đơn vị đo là km, m và t có đơn vị đo là h, s nên đơn vị của vận tốc là km/h

Bài 2.2 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8: Chuyển động của phân tử hidro ở 0oC có vận tốc 1692m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn?

Lời giải:

Ta có:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Mặt khác: 8000 m/s > 1692 m/s.

Vậy vận tốc của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất nhanh hơn vận tốc của phân tử hidro ở 0oC.

Bài 2.3 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8: Một ôtô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết đường Hà Nội – Hải Phòng dài 100km thì vận tốc của ôtô là bao nhiêu km/h, bao nhiêu m/s?

Lời giải:

Tóm tắt: s = 100km; t2 = 10h; t1 = 8h; v = ?

Khoảng thời gian ôtô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là: t = t2 – t1 = 10 – 8 = 2h

Vận tốc của ôtô là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Đổi ra m/s là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Bài 2.4 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8: . Một máy bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu?

Lời giải:

Tóm tắt: v = 800 km/h, s = 1400 km. t = ?

Thời gian máy bay là: t = s/v = 1400/800 = 1,75h = 1h45'

Bài 2.5 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 8: Hai người đi xe đạp. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.

a) Người nào đi nhanh hơn?

b) Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, hai người cách nhau bao nhiêu km?

Tóm tắt:

Người thứ 1: s1 = 300m; t1 = 1 phút = 60s.

Người thứ 2: s2 = 7,5km = 7500m; t2 = 0,5h = 1800s.

a) So sánh v1, v2 ?

b) Sau thời gian t = 20 phút, khoảng cách hai người ? (km)

Lời giải:

a) Vận tốc của người thứ nhất là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Vận tốc của người thứ hai là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Vì v1 > v2 nên người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai.

b)

Ta có: t = 20 phút = 1/3 giờ

v1 = 5m/s = 18km/h;

v2 = 4,17m/s = 15km/h

Sau thời gian t = 20 phút = 1/3 giờ, người thứ nhất đi được quãng đường là:

s1 = v1 x t = 18 x 1/3 = 6(km)

Khi đó người thứ hai đi được quãng đường là:

s2 = v2 x t = 15 x 1/3 = 5(km)

Sau thời gian 20 phút, khoảng cách hai người là:

s = s1 - s2 = 6 - 5 = 1(km)

.............................

Sách bài tập Vật Lí 8 Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Bài 3.1 trang 8 Sách bài tập Vật Lí 8:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu của mỗi phần sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất chuyển động của hòn bi?

Phần 1

A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường AB.

B. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường CD.

C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.

D. Hòn bi chuyển động đều trên cả đoạn đường từ A đến D.

Phần 2

A. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB.

B. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường BC.

C. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường CD.

D. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên suốt đoạn đường AD.

Lời giải:

Phần 1: Chọn C vì trên đoạn đường AB và CD hòn bi chuyển động không đều, chỉ có trên đoạn đường BC thì hòn bi chuyển động đều.

Phần 2: Chọn A vì trên đoạn đường CD hòn bi chuyển động chậm dần, còn trên đoạn đường BC hòn bi chuyển động đều.

Bài 3.2 trang 8 Sách bài tập Vật Lí 8: Một người đi được quãng đường s1 với vận tốc v1 hết t1 giây, đi được quãng đường tiếp theo s2 với vận tốc v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên hai quãng đường s1 và s2?

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

D. Cả ba công thức đều không đúng.

Lời giải:

Chọn C

Công thức tính vận tốc trung bình của người này trên hai quãng đường s1 và s2 là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 8: Một người đi bộ đều quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Ở quãng đường tiếp theo dài 1,95km người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Tóm tắt

S1 = 3 km = 3000 m; v1 = 2m/s; t1

S2 = 1,95 km = 1950 m; t2 = 0,5 h = 0,5.3600s = 1800s;

vtb = ?

Lời giải:

Thời gian người đi bộ đi hết quãng đường thứ nhất là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Vận tốc trung bình của người đi bộ trên cả hai đoạn đường là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Bài 3.4 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 8: Kỉ lục thế giới về chạy 100m do vận động viên Tim – người Mĩ đạt được là 9,78 giây. Hỏi:

a) Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua là đều hay không đều. Tại sao?

b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên này ra m/s và km/h.

Lời giải:

a) Chuyển động của vận động viên là không đều vì chuyển động của vận động viên này là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

b)Ta có vận tốc trung bình của vận động viên này là: vtb = s/t=100/9,78= 10,22m/s = 36,79 (km/h).

Bài 3.5 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 8: Cứ sau 20s, người ta lại ghi quãng đường chạy được của một vận động viên chạy 1000m. Kết quả như sau:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

a) Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua?

b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường.

Lời giải:

Vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian là:

Giải Sách bài tập Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết

Dựa vào kết quả trên, ta thấy:

Trong hai quãng đường đầu: vận động viên chuyển động nhanh dần.

Trong năm quãng đường sau: vận động viên chuyển động đều.

Hai quãng đường sau cùng: vận động viên chuyển động nhanh dần.

b) Vận tốc trung bình của vận động viên này là: vtb = s/t = 1000/180 = 5,56 (m/s)

.............................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Vật Lí lớp 8 (có video giải chi tiết) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Vật Lí 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.