Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Link tải Giáo án Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Sau khi học xong bài, học sinh

- Biết được những ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam.

- Trình bày được những nét chính về các cuộc đấu tranh trong phong trào dân chủ công khai trong những năm 1919 – 1925.

- Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 - 1925, qua đó thấy được sự phát triển của phong trào.

- Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1925.

- Nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này.

2. Thái độ

Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối cách mạng, luôn phấn đấu hi sinh cho cách mạng như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Tôn Đức Thắng, Phạm Hồng Thái.

3. Kĩ năng

Rèn kĩ năng trình bày các sự kiện lịch sử tiêu biểu và có sự đánh giá đúng về các sự kiện.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt

    + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

    + Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1925.

    + Nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này.

II. Phương pháp dạy học

Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

III. Phương tiện

- Ti vi.

- Máy vi tính.

IV. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

- Tranh ảnh về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Chân dung các nhà cách mạng: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: (linh động)

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là nhận ra và biết được vài nét về một số nhà lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ này, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 3 phút.

- Tổ chức hoạt động: GV trực quan cho HS quan sát hình ảnh cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Tôn Đức Thắng. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

    + Em biết gì về những người này?

    + Tại sao ta phải tìm hiểu về những người này?

- Dự kiến sản phẩm

    + HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Trong lúc XHVN phân hóa sâu sắc do ảnh hưởng của tình hình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp, thì tình hình thế giới sau CTTG có những thuận lợi như thế nào đến cách mạng Việt Nam, phong trào VN phát triển ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1: 1. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

- Mục tiêu: Biết được những ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

- Phương tiện

    + Ti vi.

    + Máy vi tính.

- Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK mục 1. Trả lời câu hỏi: Trình bày những ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày, phản biện.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV nhấn mạnh thêm: Lúc này NAQ đang hoạt động ở nước ngoài và đọc được luận cương của Lê-nin tìm cách truyền bá về Việt Nam.

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.

- Thành lập Quốc tế Cộng sản (3 - 1919).

- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như: Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921),...

=> đã tác động rất lớn đến cách mạng Việt Nam.

2. Hoạt động 2. 2. Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919 - 1925)

- Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về các cuộc đấu tranh trong phong trào dân chủ công khai trong những năm 1919 – 1925.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Phương tiện

    + Ti vi.

    + Máy vi tính.

- Thời gian: 10 phút.

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK.

- Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận trên phiếu học tập:

Nội dung Giai cấp tư sản Tầng lớp Tiểu tư sản.
Mục tiêu
Hình thức
Tích cực
Hạn chế

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm thảo luận.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Học sinh trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả..

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GV cung cấp thêm:

- Tư sản dân tộc phát động phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá (1919), chống độc quyền cảng Sài Gòn và chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì (1923).

- Các tầng lớp tiểu tư sản được tập hợp trong các tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt,... với nhiều hình thức đấu tranh như: xuất bản những tờ báo tiến bộ, tổ chức ám sát những tên trùm thực dân (tiếng bom Sa Diện), phong trào đòi thả Phan Bội Châu, đám tang Phan Châu Trinh. GV giới thiệu chân dung Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

- Dự kiến sản phẩm

Nội dung Giai cấp tư sản Tầng lớp Tiểu tư sản.
Mục tiêu Đòi tự do dân chủ và đòi quyền lợi kinh tế Đòi tự do dân chủ và chống cường quyền
Hình thức Bằng báo chí và thành lập Đảng Lập hiến. Tập hợp các tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội phục việt thông qua hình thức đấu tranh bằng báo chí và phong trào dân chủ
Tích cực Thức tỉnh lòng yêu nước Thức tỉnh lòng yêu nước
Hạn chế Cải lương. Ấu trĩ, xốc nổi (chưa có chính đảng)

3. Hoạt động 3: 3. Phong trào công nhân (1919 - 1925)

- Mục tiêu: Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 - 1925, qua đó thấy được sự phát triển của phong trào. Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1925. Nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.

- Phương tiện

    + Ti vi.

    + Máy vi tính.

- Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK mục 3. Trả lời câu hỏi: Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 – 1925. Nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ học sinh làm việc bằng một số câu hỏi gợi mở:

? Phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế gới thứ nhất nổ ra trong bối cảnh thế giới và trong nước như thế nào?

? Hãy nêu rõ các cuộc đáu tranh của GCCN trong thời kì này?

? Em cho biết điểm mới cuộc bãi công Ba-son (8-1925)?

(Đấu tranh kết hợp vừa đòi quyền lợi kinh tế lẫn chính trị)

? Em có nhận xét gì về phong trào công nhân 1919-1925?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày, phản biện.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

- Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức Công hội (bí mật).

- Năm 1922, công nhân viên chức các Sở Công thương ở Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có trả lương.

- Năm 1924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương.

- Tháng 8 - 1925, công nhân Ba Son bãi công nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc.

->Cuộc đấu tranh này đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng.

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về phong trào CMVN sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Thời gian: 7 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm), tùy vào thời gian mà GV đặt câu hỏi cho HS.

Câu 1. Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925), do những gia tầng nào lãnh đạo?

A. Giai cấp tư sản, công nhân.

B. Giai cấp nông dân và phong kiến.

C. Tầng lớp tiểu tư sản, nông dân.

D. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức và tư sản.

Câu 2: Trong những năm 1919-1925, g iai cấp tư sản Việt Nam đấu tranh bằng hình thức

A. khởi nghĩa vũ trang.

B. chính trị kết hợp vũ trang.

C. dùng báo chí và thành lập Đảng lập hiến.

D. xuất bản báo chí tiến bộ.

Câu 3: Trong những năm 1919-1925, tầng lớp tiểu tư sản trí thức Việt Nam đấu tranh bằng hình thức

A. xuất bản báo chí tiến bộ, phát động quần chúng đấu tranh.

B. chính trị kết hợp vũ trang.

C. dùng báo chí và thành lập một chính đảng của gia cấp mình.

D. khởi nghĩa vũ trang.

Câu 4: Điểm mới của giai cấp tư sản Việt nam trong giai đoạn này là

A. dám mạnh dạn đấu tranh.

B. vận động được quần chúng.

C. thành lập cho giai cấp mình một chính đảng.

D. bắt tay với tư bản Pháp để làm giàu thêm.

Câu 5: Đảng Cộng sản Pháp ra đời tác động đến cách mạng Việt Nam vì

A.Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp.

B. có Nguyễn Ái Quốc tham gia cùng sáng lập.

C. chứng tỏ giai cấp công nhân nước Pháp đang lớn mạnh.

D. tầm ảnh hưởng của hoạt động Nguyễn Ái Quốc đến cách mạng nước ta.

Câu 6: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tác động cách mạng Việt Nam vì

A. ta và Trung Quốc có mối quan hệ với nhau.

B. ta và Trung Quốc gần với nhau thuận tiện giao lưu.

C. các luồng tư tưởng dễ truyền bá vào nước ta.

D. luồng tư tưởng cộng sản dễ truyền bá vào nước ta.

Câu 7: Phong trào yêu nước dân chủ công khai trong những năm 1924-1925 là phong trào nào?

A.Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi trả tự do nhà yêu Phan Bội Châu.

B.Đấu tranh đòi trả tự do nhà yêu Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh.

C.Xuất bản nhiều tờ báo tiến bộ và lập nhiều nhà xuất bản tiến bộ.

D.Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và để tang cụ Phan Chu Trinh.

Câu 8: Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8/1925) thể hiện

A. tinh thần đoàn kết của công nhân.

B. tinh thần đoàn kết quôc tế.

C. ý thức đấu tranh giai cấp vô sản.

D. ý thức đấu tranh có tổ chức của giai cấp.

Câu 9: Cho các sự kiện sau:

1. Quốc tế cộng sản ra đời

2. Đảng cộng sản In-đô-nê-xia thành lập

3. Đảng cộng sản Pháp ra đời.

4. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.

Các sự kiện nào ra đời tạo điều kiện thuân lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin vào nước ta?

A. 1,2,3.

B. 1,3, 4.

C. 1, 2, 4.

D.1, 2, 3, 4.

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện lịch sử thế giới quan trọng ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam là

A. hội nghị Vec-xay phân chia lại thế giới.

B. phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi phát triển.

C. cách mạng tháng Mười Nga thành công.

D. thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Câu 11: Điểm tích cực trong phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản trong những năm 1919-1925 là

A. khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.

B. lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.

C. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi kinh tế.

D. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.

Câu 12: Điểm tích cực trong phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919 - 1925 là

A. khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.

B. góp phần thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá các luồng tư tưởng cách mạng mới.

C. lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.

D. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.

Câu 13: Điểm hạn chế trong phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản trong những năm 1919-1925 là

A. chưa khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.

B. chưa lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.

C. hoạt đông còn mang tính cải lương, sẵn sàng thỏa hiệp.

D. chưa tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.

Câu 14: Hạn chế trong phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919-1925 là

A. không mạnh dạn lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.

B. chưa tổ chức chính đảng nên đấu tranh còn mang tính chất xốc nổi, ấu trĩ.

C. chưa thức tĩnh tinh thần yêu nước trong nhân dân.

D.không tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.

Câu 15: Điểm mới của cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8/1925) là

A. đấu tranh có tổ chức, đòi quyền lợi kinh tế.

B. đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.

C. đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị.

D. thể hiện trình độ tổ chức chính trị cao.

- Dự kiến sản phẩm (Đáp án in đậm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ĐA D C A C D D B D B C C B C B C

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức đã học để vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. HS biết rút ra được điểm mới phong trào Ba Son.

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho phong trào dân tộc dân chủ công khai bị thất bại?

A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản bị lỗi thời, lạc hậu.

B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp.

C. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị.

D. Do chủ nghĩa Mác-Leenin chưa truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

Câu 2: Đến năm 1925, phong trào công nhân nước ta đã có một bước tiến mới là

A.Không còn lẻ tẻ, tự phát.

B. Không còn lẻ tẻ.

C.thể hiện ý thức tự giác của giai cấp.

D. còn lẻ tẻ mà tự giác

Câu 3: Qua cuộc bãi công của công nhân Ba Son(8/1925), đã để lại bài học gì cho giai cấp công nhân đấu tranh giành thắng lợi sau này?

A. Cần có một tổ chức thống nhất lãnh đạo.

B. Phải có đường lối đúng đắn.

C. Liên kết công nhân trong nhiều ngành nghề đấu tranh.

D. Có tổ chức thống nhất lãnh đạo đúng đắn, liên minh giai cấp.

- Thời gian: 5 phút.

- Dự kiến sản phẩm

(đáp án in đậm)

* GV giao nhiệm vụ cho HS

- Ôn tập theo nội dung đề cương để chuẩn bị tốt cho bài làm kiểm tra học kỳ 1.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6