Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiết 2)

Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiết 2)

Link tải Giáo án Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

sau khi học xong bài học, Học sinh nắm được:

Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

2. Thái độ

Giáo dục: Lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng.

3. Kĩ năng

Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.

4. Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt

    + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử

    + So sánh, nhận xét, đánh giá, về phong trào CM 1945

    + Vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. HS biết nhận xét, đán giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay

II. Phương pháp dạy học

Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp

III. Phương tiện

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc

IV. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.

- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Phương pháp, kĩ thuật: trực quan, thuyết trình.

- Thời gian: 2 phút

- Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

? Em có nhận định gì cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nhãi tháng Tám năm 1945 ?

- Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)

Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.

GV nhận xét vào bài mới: Sau khi Nhật tiến vào đông Dương và cấu kết với Nhật để thống trị và bóc lột nhân dân ta, đẫn đến nhân dân ta sống dưới hai tầng áp bức bóc lột và nổi đậy đấu tranh giải phóng dân tộc.

3.2 Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1

Mục 1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

- Mục tiêu: HS cần nắm được nguyên nhân vì sao Nhật đảo chính Pháp

-Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp. Nhóm.................

-Phương tiện: Một số hình ảnh Nhật đảo chính Pháp

-Thời gian: 15 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1

SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

    + Nhóm chẵn: Tại sao Nhật đảo chính Pháp?

    + Nhóm lẻ:Nhật đảo chính Pháp như thế nào? Kết quả ra sao ?

2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Em có nhận xét gì về hành động của quân Nhật?

(giả nhân giả nghĩa,...)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

- Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Hoàn cảnh

- Thế giới:

    + Đầu 1945, CTTG 2 → giai đoạn kết thúc, Pháp được giải phóng

    + Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương

- Ở Đông Dương Pháp ráo riết hoạt động → âm mưu giành lại địa vị thống trị

→ Nhật đảo chính Pháp →độc chiếm Đông Dương

* Diễn biến

- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương

- Pháp chống cự yếu ớt → đầu hàng

- Sau khi độc chiếm Đông Dương, Nhật tăng

cường chính sách áp bức, bóc lột

→ Nguyên nhân bùng nổ cao trào kháng Nhật cứu nước

2. Hoạt động 2:

Mục 2: Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

- Mục tiêu: HS cần nắm được Những nét chính về diễn biến cao trào kháng Nhật

-Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp. Nhóm.................

-Phương tiện : Hình ảnh diễn biến cao trào kháng Nhật

-Thời gian: 15 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 2

SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

    + Nhóm chẵn:Khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương ntn để thúc đảy cách mạng ptriển?

    + Nhóm lẻ:Tại sao Đảng ta quyết định phát động cao kháng Nhật cứu nước?

2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra như thế nào?

(từ giữa tháng 3, k/n từng phần xuất hiện ở nhiều địa phương,...)

Giữa lúc cao trào kháng Nhật dâng cao, Đảng đã có chủ trương gì? Tác dụng chủ trương đó?

GV. Hướng dẫn h/s khai thác H.38 (SGK trang 91)

Em có nhận xét gì về cao trào kháng Nhật cứu nước trước ngày tổng khởi nghĩa?

(sôi nổi, quyết liệt, làm tê liệt bộ máy chính quyền bù nhìn, tạo nên khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

- Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Chủ trương của Đảng:

- Ngày 9/3/1945, Hội nghị mở rộng của Đảng

    + Ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”:

    + Xác định kè thù chính: FX Nhật

- Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”

* Diễn biến cao trào kháng Nhật

- Giữa tháng 3/1945,khởi nghĩa từng phần ở nhiều địa phương

    + Cao - Bắc - Lạng và nhiều châu huyện được giải phóng

    + Ở nthôn –thành thị, Việt Minh diệt bọn tay sai Việt gian

- Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp:

    + Thống nhất llượng vũ trang → VNGPQ

    + Lập ủy ban quân sự Bắc Kỳ

- Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời

- Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”

→ Tạo khí thế sục sôi, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước

3.3 Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới, mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về : Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

-Thời gian 8 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô.

- GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu HS chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm)

    +Phần trắc nghệm khách quan

Câu 1: Kẻ thù chính của nhân dân đông dương trong tháng tám năm 1945 là

A. Mĩ

B. Đức

C .Pháp

D. Nhật

Câu 2: Vì sao Nhật đảo chính Pháp?

A. Độc chiếm Đông Dương

B. Giải phóng cho dân tộc Đông Dương

C. Vì pháp không cấu kết với Nhật

D. Vì Pháp yếu thế

    +Phần tự luận

Câu 1. Mặt trận Việt Minh ra đời đã có t động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

- Dự kiến sản phẩm

    + Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1 2
ĐA D A

    +Phần tự luận............................................

3.4 Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay.

-Phương thức hình thành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới

. Cao trào kháng Nhật đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

-Thời gian 5 phút

-Dự kiến sản phẩm

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh

    + Học bài cũ theo câu hỏi SGK

    + Đọc, soạn Bài. 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 …. nước VNDC cộng hòa

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6