Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giáo án Lịch Sử 9 Giáo án Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Link tải Giáo án Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

sau khi học xong bài học sinh nắm được:

Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vai trò cảu Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng

2. Thái độ

Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng.

3. Kĩ năng

Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.

4. Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt

    + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử

    + So sánh, nhận xét, đánh giá về tình hình cách mạng năm 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa 1945.

    + Vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. HS biết nhận xét, đán giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay

II. Phương pháp dạy học

Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp

III. Phương tiện

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc,Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

IV. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.

- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về phong trào dân chủ thời kỳ năm 1945

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Phương pháp, kĩ thuật: trực quan, thuyết trình.

- Thời gian: 2 phút

- Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về phong trào dân chủ thời kỳ 1945

? Em có nhận định gì về tình hình nước ta năm 1945 ?

- Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)

Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.

GV nhận xét vào bài mới :Bước sang năm 1941 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn mới quyết liệt hơn .Tháng 6-1941 Đức tấn Công Liên Xô cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai thay đổi tính chất .Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương Hồ Chí Minh về nước :28-1-1941 Người trực tiếp chủ trì hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ VIII người sáng lập ra mặt trận Việt Minh .Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa 1945.

3.2 Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1.: Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh

- Mục tiêu: HS cần nắm được hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh

-Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp. Nhóm.................

-Phương tiện: hình ảnh về Mặt trận Việt Minh

-Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1

SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn:Tình hình thế giới ?

+ Nhóm lẻ:Tình hình trong nước ?

2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Tình hình thế giới trong thời gian này có gì khác có gì khác so với thời kỳ trước?

Đảng chủ trương thành lập Mật trận Việt Minh trong hoàn cảnh như thế nào?

GV. Nhắc lại hành trình của NAQ từ 1911.Ngày 28/1/1941, về nước triệu tập Hội nghị TƯ 8

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

- Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Thế giới:

- Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô → thế giới hình thành 2 trận tuyến

- Cuộc đấu tranh của ndân ta là 1 bộ phận của trận tuyến Dân chủ

* Trong nước:

- Nhân dân ta sống dưới 2 tầng áp bức của

Pháp -Nhật → mâu thuẫn dân tộc sâu sắc

- Ngày 28/1/1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

2. Hoạt động 2. Hội nghị TƯ 8

- Mục tiêu: HS cần nắm được những hoạt động của Hội nghị TƯ 8

-Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp. Nhóm.................

-Phương tiện: tranh ảnh về hoạt động của Hội nghị TƯ 8

-Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 2

SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn: Thời gian, địa điểm của Hội nghị TƯ 8?

+ Nhóm lẻ:Nêu nội dung chủ yếu của Mặt trận Việt Minh?

2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

GV. Giới thiệu về Pác Bó, qua đó giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích lịch sử cách mạng

(xác định kẻ thù, khẩu hiệu đấu tranh, Mặt trận...)

Em có nhận xét gì về chủ trương của Đảng trong thời kỳ này?

(tiếp tục ctrương chuyển hướng HN VI, chuyển hướng kịp thời,..)

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

- Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

- Thời gian: 10 đến 19/5/1941

- Địa điểm: Pác Bó (Cao Bằng)

- Nội dung:

+ Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc

+ Khẩu hiệu: “Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất”

+ Chủ trương thành lập: Mặt trận Việt Minh

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập

→ Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

3. Hoạt động 3: Hoạt động của Mặt trận Việt Minh

- Mục tiêu: HS cần nắm được hoạt động của Mặt trận Việt Minh

-Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích tổng hợp. Nhóm.................

-Phương tiện: hình ảnh về hoạt động của Mặt trận Việt Minh

-Thời gian: 10 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV & HS Nội dung

1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập

- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 3

SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;

+ Nhóm chẵn:Để xây dựng, phát triển lực lượng chính trị Việt Minh đã làm gì? Kết quả đạt được?

+ Nhóm lẻ:Việt Minh đã làm gì để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n?

2, Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)

Sau khi thành lập Mặt trận Việt Minh đã làm gì?

(xây dựng lực lượng, chuẩn bị k/n)

Em có nhận xét gì về hình ảnh của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân?

(ảnh lễ tuyên thệ của 34 chiến sỹ do đ/c Võ Nguyên Giáp làm Đội trưởng - Tại khu rừng Trần Hưng Đạo - Cao Bằng).

3. Báo cáo kết quả và hoạt động

- Đại diện các nhóm trình bày.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,

GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

* Xây dựng lực lượng chính trị:

- Lập các Hội cứu quốc → tập hợp quần chúng

- Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước nhất là ở Cao - Bắc - Lạng

- Đẩy mạnh công tác báo chí cách mạng của Đảng, Việt Minh → tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng

* Xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n:

- Năm 1941, thành lập Cứu quốc quân → phát động ctranh du kích ở Bắc sơn –Vũ Nhai

- Tháng 5/1944, ra chỉ thị sắm sửa vũ khí.

- Ngày 22/12/1944, lập Đội Việt Nam TTGPQ

* Xây dựng căn cứ cách mạng:

Mở rộng căn cứ Cao -Bắc

4.4 Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới, mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về : Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vai trò cảu Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng

-Thời gian 8 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô.

- GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu HS chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm)

    + Phần trắc nghệm khách quan

Câu 1: Nguyễn Aí Quốc về nước lãnh đạo CM trải qua bao nhiêu năm xa cách?

A. 15năm

B. 20 năm

C .25 năm

D. 30 năm

Câu 2: Ngày 22-12-1944 tổ chức nào được thành lập ?

A. Mặt trận Việt Minh

B.Cứu quốc quân

C.Đội việt Nam TTGPQ

D.Quân đôi nhân dân VN

    + Phần tự luận

Câu 1 Những hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh từ khi thành lập đến trước cách mạng tháng Tám 1945?

- Dự kiến sản phẩm

    + Phần trắc nghiệm khách quan

Câu :

Câu 1 2
ĐA D C

    + Phần tự luận............................................

3.4 Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay.

-Phương thức hình thành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới

Nhận xét về chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Hội nghị TƯ 8?

-Thời gian 5 phút

-Dự kiến sản phẩm

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh

    + Học bài cũ theo câu hỏi SGK

    + Đọc, soạn Bài. 22. Cao trào ... năm 1945 (tiếp)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử lớp 9 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6