Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích.

Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phương pháp giải

Tính tỉ lệ số mắt xích dựa vào phản ứng clo hóa, phản ứng cộng, phản ứng cháy

Bước 1: Xác định công thức chung của polime

Bước 2: Lập biểu thức mối quan hệ giữa mắt xích với phân tử

Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin) với một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 59,091% CO2 theo thể tích. Tính tỉ lệ số mol giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là nC4H6.C2H3CN

nC4H6.C2H3CN + O2 → CO2 : (4n + 3) + H2O: (3n + 1,5) + N2: 0,5

Khi đốt cháy 1 mol X:

nCO2 = (4n + 3) mol; nH2O = (3n + 1,5) mol ; nN2 = 0,5 mol

Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,59091 → n = 0,3333

→ Tỉ lệ số mol C4H6 : C2H3CN = 0,333 : 1 = 1 : 3

Ví dụ 2: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta–1,3–đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

Hướng dẫn giải

Cao su buna-S có dạng (C4H6)a.(C8H8)b.

2,834 gam (C4H6)a.(C8H8)b + 0,0108 mol Br2

n(-C4H6-) = nBr2 = 0,0108 mol.

⇒ m(-C8H8-) = 2,834 - m(-C4H6-) = 2,834 - 0,0108 . 54 = 2,2508 gam

→ n(-C8H8-) = (2,2508) / 104 = 0,0216 mol.

⇒a : b = 0,0108 : 0,0216 ≈ 1 : 2

Ví dụ 3: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là (C5H8)a.(C3H3N)b

(C5H8)a.(C3H3N)b + O2 → CO2:(5a+3b) H2O:(4a+1,5b) N2:(0,5b)

%vCO2 = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,5833

→ 3a = b → a : b = 1 : 3

Bài tập vận dụng

Bài 1: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là ?

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Mắt xích PVC là C2H3Cl ⇒ k mắt xích trong mạch PVC có công thức là: C2kH3kClk

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

⇒ %Cl = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 63,96%

⇒ k = 3

Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng polime đồng trùng hơp đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin với lượng oxi hoàn toàn đủ, thấy tạo thành 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ monome trong polime là:

A. 1:3    B. 2:3    C. 3:2    D. 3:1

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi tỉ lệ đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin là x,y ⇒ xC6H10.yC2H3CN

xC6H10.yC2H3CN + O2 → CO2:(6x+3y) + H2O: (5x+1,5y) + N2: 0,5y

Hỗn hợp sau phản ứng đốt cháy gồm: CO2, H2O, N2

Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,5769

⇒ x : y = 1 : 3

Bài 3: Cứ 2,62g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 1,6 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu ?

A. 2 : 3    B. 1 : 3    C. 1 : 2.    D. 3 : 5

Lời giải:

Đáp án: C

nbutadien = nBr2 = 0,01 mol

⇒ nstiren = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,02 mol

⇒ tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là 1 : 2.

Bài 4: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su

A. 1 : 2    B. 1 : 1    C. 2 : 1    D. 3 : 1

Lời giải:

Đáp án: C

Cao su buna-S có dạng (C4H6)x.(C8H8)y.

⇒ %N = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,0869

⇒ x : y = 2 : 1

Bài 5: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A. 4    B. 1    C. 3    D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln.

1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C2H3Cl.

kC2H3Cl + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 .100% = 66,7% ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Bài 6: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin với xúc tác Na thu được một loại cao su buna-N chứa 10,44 % nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su trên là

A. 1:3    B. 2:3    C. 3:2    D. 3:1

Lời giải:

Đáp án: C

Gọi số mol của buta-1,3-đien và acrilonitrin lần lượt là x, y mol

Có xC4H6 + yC3H3N → ( C4H6)x(C3H3N)y

% N = Cách giải Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,1044

→ x : y = 3 : 2

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên