Cách giải bài tập về điều chế, tổng hợp các polime quan trọng (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập về điều chế, tổng hợp các polime với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về điều chế, tổng hợp các polime.

Cách giải bài tập về điều chế, tổng hợp các polime quan trọng (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phương pháp giải

*Tóm tắt lý thuyết

I. MỘT SỐ POLIME QUAN TRỌNG ĐƯỢC DÙNG LÀM CHẤT DẺO

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM)

nCH2=C(CH3)-COOCH3 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

- Gồm ba loại novolac, rezol và rezit. Chúng ta thường quan tâm đến novolac.

- Nhựa novolac được tạo thành khi đun nóng hỗn hợp gồm andehit fomic và phenol lấy dư có xúc tác axit. Chất này mạch không phân nhánh.

- Nhựa rezol được tạo ra khi đun nóng hỗn hợp gồm phenol và anđehit fomic theo tỉ lệ mol 1 : 1,2 có xúc tác là kiềm. Chất này mạch không phân nhánh.

- Khi đun nóng nhựa rezol ở 150oc thu được nhựa rezit có cấu trúc mạng không gian.

II. MỘT SỐ LOẠI TƠ TỔNG HỢP THƯỜNG GẶP

1. Nilon-6,6

Điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n + 2nH2O.

2. Tơ capron

Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron

3. Tơ enang

Điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O.

4. Tơ lapsan

Điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và axit terephtalic.

nHOCH2CH2OH+nHOOC-C6H4-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n.

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH(CN)-)n

III. MỘT SỐ LOẠI CAO SU

1. Cao su BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH=CH-CH2-)n

2. Cao su isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

3. Cao su BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n

4. Cao su BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n

5. Cao su cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CCl=CH-CH2-)n

6. Cao su thiên nhiên

Ví dụ minh họa

Câu 1: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. trùng hợp vinyl xianua

B. trùng ngưng axit e-aminocaproic

C. trùng hợp metyl metacrylat

D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án: C

A. Trùng hợp vinyl xianua ⇒ thu được poli acrilonitrin ⇒ chế tạo tơ olon.

B. Trùng hợp axit ε-aminocaproic ⇒ thu được poli caproamit ⇒ chế tạo tơ nilon-6.

C. Trùng hợp metyl metacrylat ⇒ thu được poli (metyl metacrylat) ⇒ chế tạo thủy tinh hữu cơ.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic ⇒ thu được poli (hexametylen-ađipamit)

Câu 2: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.    B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.    D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Đáp án: B

Cao su Buna-S là sản phẩm của phản ứng đồng trùng hợp butađien và stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −[CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2]−n

Câu 3: Tơ sợi axetat được sản xuất từ:

A. Visco    B. Vinyl axetat

C. Axeton     D. Este của xenlulozơ và anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ và anhiđrit axetic:

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(CH3COO)3]n + 3nCH3COOH

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2=C(CH3)COOCH3    B. CH3COOCH=CH2.

C. CH2=CH-CN.    D. CH2=CH-CH=CH2.

Lời giải:

Đáp án: C

Trùng hợp vinyl xianua (CH2=CH−CN) thu được tơ nitron(olon)

Bài 2: Nhựa phenol fomanđehit được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với:

A. CH3COOH trong môi trường axit.    B. HCHO trong môi trường axit.

C. HCOOH trong môi trường axit.    D. CH3CHO trong môi trường axit.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Poli(vinyl clorua) được điều chế theo sơ đồ: X → Y → Z → PVC. Chất X là:

A. etan    B. butan    C. metan    D. propan

Lời giải:

Đáp án: C

Metan → Axetilen → Vinyl clorua → PVC

Bài 4: Để tạo thành PVA, người ta tiến hành trùng hợp

A. CH2=CH-COO-CH3.    C. CH3-COO-CH=CH2.

B. CH2=C(CH3)-COO-CH3.    D. CH3-COO-C(CH3)=CH2.

Lời giải:

Đáp án: C

Poli(vinyl axetat) (PVA) được điều chế từ monome: vinyl axetat CH3COOCH=CH2

Bài 5: Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH-CH3.    B. CH2=CH2.    C. CH≡CH.    D. CH2=CH-CH=CH2.

Lời giải:

Đáp án: B

nCH2 = CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2–CH2-)n.

Bài 6: Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là

A. poli ( metyl acrylat).    B. poli( metyl metacrylat).

C. poli (phenol – fomanđehit).    D. poli (metyl axetat).

Lời giải:

Đáp án: B

Thủy tinh hữu cơ(plexigas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat [CH2=C(CH3)COOCH3]

Bài 7: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon- 6,6

A. Axit ađipic và etylen glicol

B. Axit picric và hexametylenđiamin

C. Axit ađipic và hexametylenđiamin

D. Axit glutamic và hexaetylenđiamin

Lời giải:

Đáp án: C

Đồng trùng ngưng giữa axit ađipic (HOOC−(CH2)4−COOH) và hexametylenđiamin (H2N−(CH2)6−NH2) thu được tơ nilon-6,6

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên