Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp ánBài 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Ở đktc 2,24 lít khí A có khối lượng 3 gam. Xác định CTPT của A?

A. C2H6        B. C2H4        C. C3H8.        D. C3H6

Bài 2: X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X và O2 dư ở 150ºC, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 150ºC, áp suất vẫn là 2 atm. Công thức phân tử của X?

A. C3H6        B. C3H4

C. C3H8        D. Không có đáp án

Bài 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 15 mg chất A chỉ thu được khí CO2 và hơi nước, tổng thể tích của chúng quy về đktc là 22,4 ml. CTĐGN của A?

A. CH4O2        B. CH2O        C. CH4        D. C2H4O

Bài 4: Khi đốt cháy 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít H2O ( các khí đo cùng điều kiện ). CTPT của X là?

A. C4H10        B. C5H10O        C. C4H10O        D. C4H8O

Bài 5: Tìm công thức phân tử của 1 hiđrocacbon mà sau khi đốt cháy thu được 2,703 gam CO2 và 1,108 gam H2O ?

A. C2H4        B. C2H6        C. C5H12        D. C4H10

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam một hyđrocacbon A được 1,76 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Biết A có khối lượng riêng DA ≈2,59 gam/lít. Tìm CTPT A

A. C4H8        B. C5H10        C. C5H12        D. C4H10

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

A. C2H4O        B. C2H6O        C. C3H8O        D. C4H10O

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2 gam khí oxi, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết 25 < MA < 35?

A. C2H6        B. C2H6O        C. C2H4O        D. C2H4

Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần dung 6,72 lít O2 (đktc). Sau khi kết thúc thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định CTPT của A biết dA/He = 15

A. C2H4O        B. C2H4O2        C. C2H4        D. C4H8O

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc). Hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO2:VH2=3:2. Xác định CTPT của A biết dA/H2 = 36

A. C3H8O        B. C3H4        C. C3H4O        D. C3H4O2

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. B 3. B 4. C 5. A
6. D 7. B 8. A 9. B 10. D

Bài 1:

nO2 = 11,2/32 = 0,35 mol

nCO2 = 8,8/44 = 0,2 mol ⇒ nC = 0,2 mol

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 2.0,3 = 0,6 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy hợp chất hữu cơ A chỉ có C và H.

Gọi CTTQ của A là CxHy, khi đó ta có:

Vậy CTĐGN của A là (CH3)n.

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ n = 30/15 = 2

Vậy A là C2H6.

⇒ Chọn A.

Bài 2:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vì P, V và T không đổi nên n↑ trước pư = n↑ sau pư.

Giả sử có 1 mol X phản ứng, vậy sẽ tạo ra 3 mol CO2 và y/2 mol H2O.

⇒ 1 + 3 + y/4 = 3 + y/2 ⇔ y = 4

Vậy X có công thức phân tử là C3H4.

⇒ Chọn B.

Bài 3:

Đặt CTTQ của A là CxHyOz

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy x = 1, y = 2, z = 1.

Vậy CTĐGN là CH2O.

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Ta có tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol.

VCO2 = 4 lit ⇒ VC = 4 lit

VH2O = 5 lit ⇒ VH = 2.5 = 10 lit

VO/O2 = 6.2 = 12 lit

vO/chất sp = 4.2 + 5 = 13 lit

VO/O2 < VO/chất sp

Suy ra trong X có C, H và O.

⇒ VO/X = 13-12 = 1 lit

Gọi CTTQ của X là CxHyOz, ta có:

x = VC/VX = 4/1 = 1

y = VH/VX = 10/1 = 10

z = VO/VX = 1/1 = 1

Vậy X có công thức là C4H10O.

⇒ Chọn C.

Bài 5: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Tương tự bài 1, ta tìm được CTĐGN của hidrocacbon là (C2H5)n.

Mà DA = 2,59 g/l ⇒ MA = 2,59.22,4 = 58g

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy CTPT của A là C4H10.

⇒ Chọn D.

Bài 7:

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,1 mol ⇒ nC = 0,2 mol mC = 2,4 g

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ⇒ nH = 0,3.2 = 0,6 mol mH = 0,6g

⇒ mO =4,6 - 2,4 - 0,6 = 1,6g ⇒ nO/A = 1,6/16 = 0,1 mol

Vậy A gồm C, H và O.

Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:

Vậy CTĐGN của A là (C2H6O)n.

dA/kk = 1,58 ⇒ MA = 1,58.29 = 46g

⇒ n = 1

Vậy công thức phân tử của A là C2H6O.

⇒ Chọn B.

Bài 8: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn A.

Bài 9: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn B.

Bài 10:

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mA + mO2 = mCO2 + mH2O

⇒ mCO2 + mH2O = 18 + 16,8/22,4 . 32 = 42g

Vì VCO2:VH2O = 3:2 nên nCO2:nH2O = 3:2

Gọi số mol của H2O và CO2 lần lượt là 2x và 3x, ta có:

2x.18 + 3x.44 = 42

⇒ x = 0,25

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mO = 18-9-1=8g

⇒ nO/A = 8/16 = 0,5 mol

Vậy A gồm C, H và O.

Gọi CTTQ của A là CxHyOz, ta có:

x:y:z=nC:nH:nO = 0,75:1:0,5=3:4:2

Vậy CTĐGN của A là (C3H4O2)n.

Mà dA/H2 = 36 ⇒ MA = 72 ⇒ n=1

Vậy CTPT của A là C3H4O2.

⇒ Chọn D.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 19 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-hidrocacbon-nhien-lieu.jsp