Bài tập về độ rượuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập về độ rượu

Bài 1: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều được V lit ancol etylic 46º. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là:

A. 43,125.        B. 50,12.        C. 93,75.        D. 100.

Bài 2: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol. Tính thể tích ancol 46º thu được. Biết ancol nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt mất 5%.

A. 2,185 lít.        B. 11,875 lít.        C. 2,785 lit.        D. 3,875 lit.

Bài 3: Trong thí nghiệm,để điều chế 2kg butadien-1,3 cần V lít ancol etylic 92 độ với hiệu suất là 80%. Tính V, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.

A. 5,787 lít.        B. 5,878 lít.        C. 6,275 lít.        D. 6,725 lít.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 2. B 3. A

Bài 1:

mtinh bot = 100.81/100 = 81kg

⇒ ntinh bot = 81/162 = 0,5 kmol

Vì H = 75% nên ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mancol etylic = 0,75.46 = 34,5 kg

Vì D = 0,8g/ml nên

⇒ Vancol etylic = 34,5/0,8 = 43,125 lit

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn C.

Bài 2: C6H12O6 → 2C2H5OH

mglucozo = 10/100.90 = 9kg

⇒ nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

Vì H = 95% nên:

nC2H5OH = 0,05/1000.95.2 = 0,095 kmol

⇒ mC2H5OH = 0,095.46 = 4,37kg

⇒ VC2H5OH = 4,37/0,8 = 5,4625 lit

⇒ VC2H5OH 46º = 5,4625/46.100 = 11,875 lit

⇒ Chọn B.

Bài 3:

2C2H5OH → C4H6

nC4H6 = 2/54 = 1/27 kmol

Vì H = 80% nên ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mC2H2OH = 5/54.46 = 115/27 kg

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp