Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozoChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo

Bài 1: Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.    

A. 10,8g        B. 20,6        C. 28,6        D. 26,1

Bài 2: Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

A. 21,6g        B. 32,4        C. 19,8        D. 43.2

Bài 3: Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

A. 21,6g        B. 108        C. 27        D. Số khác.

Bài 4: Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag  giá trị m là (H= 75%):

A. 21,6g        B. 18 g        C. 10,125g        D. số khác

Bài 5: Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g        B. 10,8        C. 18,36        D. 2,16

Bài 6: Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.

A. 0,25M        B. 0,05M        C. 1M        D. số khác

Bài 7: Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là.

A. 32,4        B. 48,6        C. 64,8        D. 24,3g.                 

Bài 8: Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:     

A.2,16 gam        B.3,24 gam        C.12,96 gam        D.6,48 gam

Bài 9: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 2,7gam        B. 3,42gam        C. 32,4 gam        D. 2,16gam

Bài 10: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %        B. 14,4 %        C. 13,4 %        D. 12,4 %

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C
6. A 7. B 8. C 9. B 10. B

Bài 1:

nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol

⇒ mAg = 10,8g

⇒ Chọn A.

Bài 2:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn D.

Bài 3:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn C.

Bài 4:

nAg = 16,2/108 = 0,15 mol

Vì H = 75% nên ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mglucozo = 0,1.180 = 18g

⇒ Chọn B.

Bài 5: Tương tự bài 4.

⇒ Chọn C.

Bài 6:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn A.

Bài 7:

Vì H = 75% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mAg = 0,45.108 = 48,6g

⇒ Chọn B.

Bài 8: Tương tự bài 1.

⇒ Chọn C.

Bài 9:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mglucozo = 0,015.180 = 2,7g

⇒ msaccarozo = mhh - mglucozo = 6,12 - 2,7 = 3,42g

⇒ Chọn B.

Bài 10:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn B.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp