Cấu hình electron của Cr (Crom)

Từ cấu hình electron của crom (Cr) ta có thể suy luận ra crom ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học ra sao? Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về vấn đề này.

Cấu hình electron của Cr (Crom)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tử crom (Z = 24)

- Crom có số hiệu nguyên tử là 24 ⇒ nguyên tử Cr có 24 electron.

- Cấu hình electron nguyên tử crom là 1s2s2p3s3p6 3d4s1.

Viết gọn: [Ar] 3d4s1.

Chú ý:

- Do có sự chèn mức năng lượng, các electron được phân bố như sau:

1s2s2p3s3p4s2 3d4.

- Do trạng thái này không bền nên 1 electron ở phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3d để đạt trạng thái bán bão hòa bền vững hơn.

- Sau đó, sắp xếp các phân lớp theo từng lớp để thu được cấu hình electron như trên.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

-  Vị trí Cr trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Cr là 1s2s2p3s3p3d4s1 ta xác định được nguyên tử Cr có 24 electron, phân bố trên 4 lớp electron và số electron hóa trị bằng 6.

⇒ Vậy crom ở ô thứ 24 (do Z = 24); chu kì 4 (do có 4 lớp electron), nhóm VIB (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố d).

- Tính chất nguyên tố:

+ Crom thuộc nhóm VIB nên Crom là kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

+ Các mức oxi hóa đặc trưng của crom trong hợp chất: +2, +3, +6.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Cation R3+ có tổng số hạt là 73. Trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 4. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn hóa học?

A. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

B. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

C. Ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

D. Ô 21, chu kì 4, nhóm IIIB.

Lời giải:

Đáp án B

R ⟶ R3+ + 3e

Gọi số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử R là e, p, n.

Nguyên tử trung hòa về điện nên e = p.

Cation R3+ có tổng số hạt là 73

⇒ (e – 3) + p + n = 73 ⇒ 2p + n = 76  (1)

Trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 4.

⇒ n – p = 4         (2)

Từ (1) và (2) ⇒ p = e = 24 và n = 28.

⇒ Cấu hình electron của R là [Ar] 3d4s1.

⇒ R thuộc ô 24, chu kì 4, nhóm VIB trong bảng tuần hoàn.

Câu 2: Nguyên tố X là nguyên tố d trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron phân lớp s là 7. Cấu hình electron của nguyên tử X là (biết số electron hóa trị của X không quá 10 electron)

A. 1s2s2p3s3p6 3d4s2.

B. 1s2s2p3s3p6 3d4s1.

C. 1s2s2p3s3p6 3d4s2.

D. 1s2s2p3s3p6 3d10 4s1.

Lời giải:

Đáp án B

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron phân lớp s là 7.

⇒ Các phân lớp s của nguyên tử X là 1s2, 2s2, 3s2, 4s1.

Mà nguyên tố X là nguyên tố d trong bảng tuần hoàn.

⇒ Phân lớp 3d bán bão hòa (3d5) hoặc bão hòa (3d10).

Lại có số electron hóa trị không quá 10

⇒ Cấu hình electron của X là 1s2s2p3s3p6 3d4s1.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác