Cấu hình electron của Zn (Kẽm)

Dựa vào cấu hình electron của kẽm ta sẽ biết được vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học của nó. Bài viết dưới đây sẽ giúp các em làm rõ vấn đề này.

Cấu hình electron của Zn (Kẽm)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tử kẽm (Z = 30)

- Kẽm có số hiệu nguyên tử là 30 ⇒ nguyên tử Zn có 30 electron.

- Cấu hình electron nguyên tử kẽm là 1s2s2p3s3p6 3d10 4s2.

Viết gọn: [Ar] 3d10 4s2.

Chú ý:

Do có sự chèn mức năng lượng, các electron được phân bố như sau:

1s2s2p3s3p4s2 3d10.

- Sau đó, sắp xếp các phân lớp theo từng lớp để thu được cấu hình electron như trên.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

-  Vị trí Zn trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Zn là 1s2s2p3s3p3d10 4s2 ta xác định được nguyên tử Zn có 30 electron, phân bố trên 4 lớp electron và số electron hóa trị bằng 2.

⇒ Vậy kẽm ở ô thứ 30 (do Z = 30); chu kì 4 (do có 4 lớp electron), nhóm IIB (do có 2 electron hóa trị, nguyên tố d).

- Tính chất nguyên tố:

+ Kẽm thuộc chu kì 4, nhóm IIB nên kẽm là kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

+ Trong các phản ứng hóa học, kẽm có xu hướng nhường 2 electron.

Zn ⟶ Zn2+ + 2e

+ Số oxi hóa phổ biến của kẽm trong hợp chất: +2.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Cho cấu hình của Zn2+ là [Ar]3d10. Vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 29, chu kì 4, nhóm IIA.

B. Ô 30, chu kì 4, nhóm IIA.

C. Ô 30, chu kì 4, nhóm IIB.

D. Ô 31, chu kì 4, nhóm IIB.

Lời giải:

Đáp án C

Zn ⟶ Zn2+ + 2e

Cấu hình của Zn2+ là [Ar]3d10.

⇒ Cấu hình electron của Zn là [Ar]3d104s2.

⇒ Nguyên tử Zn có 30 electron phân bố trên 4 lớp electron và electron hóa trị bằng 2.

⇒ Nguyên tố Zn nằm ở ô 30, chu kì 4, nhóm IIB.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X là nguyên tố d thuộc chu kì 4, nhóm IIB. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s2s2p3s3p6 4s2.

B. 1s2s2p3s3p6 3d2.

C. 1s2s2p3s3p6 3d4s2.

D. 1s2s2p3s3p6 3d10 4s2.

Lời giải:

Đáp án D

Nguyên tử của nguyên tố X là nguyên tố d thuộc chu kì 4, nhóm IIB.

⇒ Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp d, có 4 lớp electron và 2 electron hóa trị.

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2s2p3s3p6 3d10 4s2.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác