Cấu hình electron của Sr (Stronti)

Chúng ta sẽ biết được vị trí trong bảng tuần hoàn cũng như tính chất của nguyên tố Sr thông qua cấu hình electron stronti. Bài viết dưới đây sẽ giúp các em làm rõ vấn đề này.

Cấu hình electron của Sr (Stronti)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tử stronti (Z = 38)

- Stronti có số hiệu nguyên tử là 38 ⇒ nguyên tử Sr có 38 electron.

- Cấu hình electron nguyên tử stronti là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2.

Viết gọn: [Kr]5s2.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

-  Vị trí Sr trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của Sr là 1s2s2p3s3p3d10 4s2 4p6 5s2 ta xác định được nguyên tử Sr có 38 electron, phân bố trên 5 lớp electron và số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

⇒ Vậy stronti ở ô thứ 38 (do Z = 38); chu kì 5 (do có 5 lớp electron), nhóm IIA (do có 2 electron hóa trị, nguyên tố s).

- Tính chất nguyên tố:

+ Stronti thuộc nhóm IIA nên stronti là kim loại kiềm thổ.

+ Trong các phản ứng hóa học, stronti có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nó nhất là Kr.

Sr ⟶ Sr2+ + 2e

+ Công thức oxit: SrO (là oxit bazơ)

+ Công thức bazơ tương ứng: Sr(OH)2.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp s. Tổng số electron phân lớp s bằng 10. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. [He]4s2.

B. [Ne]5s2.

C. [Ar]4s2.

D. [Kr]5s2.

Lời giải:

Đáp án D

Nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp s nên cấu hình electron của nguyên tử X có dạng nsa. (a = 1 hoặc a = 2)

Nguyên tử X có 10 electron phân lớp s.

⇒ Số electron trên các phân lớp s là 1s2, 2s2, 3s2, 4s2 và 5s2.

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử X là [Kr]5s2.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố Y là nguyên tố s và có 2 electron hóa trị. Số electron phân lớp s bằng số electron phân lớp 3d. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm IIB.

B. chu kì 4, nhóm IIB.

C. chu kì 5, nhóm IIA.

D. chu kì 5, nhóm IIB.

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử của nguyên tố Y là nguyên tố s và có 2 electron hóa trị.

⇒ Nguyên tố Y là nguyên tố nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ns2.

⇒ Nguyên tố Y thuộc nhóm IIA.

Lại có, số electron phân lớp s bằng số electron phân lớp 3d.

⇒ Số electron phân lớp s = số electron phân lớp 3d = 10

⇒ Các phân lớp s là 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2.

⇒ Nguyên tố Y thuộc chu kì 5.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác