Top 20 tóm tắt Thầy bói xem voi (hay, ngắn nhất) - Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt Thầy bói xem voi Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn nhất sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Thầy bói xem voi lớp 7.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 1

Năm ông thầy bói mù góp tiền biếu người quan voi để cho xem con voi có hình thù thế nào. Mỗi ông sờ một bộ phận của voi. Ông sờ vòi bảo con voi sun sun như con đỉa; ông sờ ngà bảo con voi chần chẫn như cái đòn càn; ông sờ tai bảo con voi như cái quạt thóc; ông sờ chân nói con voi như cái cột đình; ông sờ đuôi lại bảo con voi tun tủn như các chổi sể cùn. Năm ông cãi nhau rồi đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 2

Truyện kể về năm ông thầy bói mù tổ chức xem voi. Cách xem voi của họ rất lạ đời: mỗi thầy dùng tay sờ một bộ phận của voi để “xem hình thù con voi như thế nào”. Xem xong, thầy nào cũng phán như đinh đóng cột về con voi. Ai cũng khăng khăng cho ý kiến của mình là đúng. Không ai chịu ai, mấy ông thầy bói xô xát nhau, đánh nhau toác đầu, chảy máu.

Quảng cáo

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 3

Truyện kể về năm ông thầy bói cùng nhau xem voi, nhưng mỗi người chỉ sờ được một bộ phận của voi rồi cùng nhau tranh cãi. Người bảo voi như con đỉa, người bảo voi như cái đòn càn, người bảo voi như cái quạt thóc, người bảo voi như cột đình, người bảo voi như cái chổi sể… không ai chịu ai, các thầy xông vào đánh nhau chảy máu.

Top 20 tóm tắt Thầy bói xem voi (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 4

Có năm ông thầy bói nọ, nhân buổi ế hàng liền ngồi nói chuyện với nhau. Các thầy đều không biết hình thù con voi như thế nào. Khi nghe thấy có voi đi qua, cả năm chung nhau tiền biếu cho người quản voi. Mỗi thầy sờ một bộ phận. Thầy thứ nhất sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Thầy thứ hai sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn. Còn thầy thứ ba bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Đến thầy thứ tư sờ chận bảo nó sừng sững như cái cột đình. Cuối cùng, thầy thứ năm sờ đuôi lại bảo nó tun tủn như cái chổi sể. Năm thầy đều không ai chịu ai, cuối cùng đánh nhau đến toác đầu chảy máu.

Quảng cáo

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 5

Năm ông thầy bói chung tiền biếu cho người quản tượng để xem voi. Thầy sờ vòi bảo con voi sun sun như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo con voi chần chẫn như cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo con voi như cái quạt thóc. Thầy sờ chân nói con voi như cái cột đình. Thầy sờ đuôi lại bảo con voi tun tủn như các chổi sể cùn. Năm thầy không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 6

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy ngồi tán gẫu. Thầy nào đều phàn nàn không biết hình thù con voi như thế nào. Thầy có người nói voi đi qua, năm ông chung tiền biếu người quản tượng để được xem voi. Mỗi người chỉ sờ một bộ phận của con voi. Người bảo voi như con đỉa, người bảo voi như cái đòn càn, người bảo voi như cái quạt thóc, người bảo voi như cột đình, người bảo voi như cái chổi sể. Không ai chịu ai, các thầy xông vào đánh nhau chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 7

Có năm ông thầy bói nhân buổi ế hàng đã rủ nhau chung tiền biếu người quản tượng để xem hình thù con voi trông như thế nào. Mỗi ông thầy bói xem một bộ phận của con voi. Có ông xem vòi thì bảo voi sun sun như con đỉa. Ông xem ngà lại bảo voi giống đòn càn. Ông xem tai thì liền bảo nó giống cái quạt thóc. Còn ông xem chân thì chắc chắn bảo rằng con voi sừng sừng như cái cột đình. Ông cuối cùng xem đuôi nhất định bảo con voi tun tủn như cái chổi sể cùn. Cuối cùng, năm ông cãi nhau, không ông nào chịu ông nào. Kết quả là năm ông đánh nhau toác đầu chảy máu.

Quảng cáo

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 8

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Mỗi người sờ một bộ phận của con voi. Thầy sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Thầy sờ chân cãi nó sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi lại nói nó tua tủa như cái chổi sể cùn. Thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 9

Nhân buổi hàng ế, năm ông thầy bói rủ nhau đi xem voi xem nó có hình thù như thế nào. Thầy thứ nhất sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Thầy thứ hai sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn. Còn thầy thứ ba bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Đến thầy thứ tư sờ chân bảo nó sừng sững như cái cột đình. Thầy thứ năm sờ đuôi lại bảo nó tun tủn như cái chổi sể. Năm thầy ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai thành ra xô xát đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 10

Năm ông thầy bói ngồi tán gẫu với nhau nhân buổi ế hàng. Tất cả phàn nàn rằng chưa biết hình thù con voi như thế nào. Nghe nói có người quản tượng đi qua, cả năm chung tiền biếu để được xem voi. Mỗi người sở một bộ phận khác nhau, rồi sau đó ngồi bàn tán với nhau. Năm thầy ví con voi với năm sự vật: ngà - đòn càn, tai - quạt thóc, chân - cái cột đình, đuôi - chổi sể cùn. Cả năm thầy đều cho rằng mình đúng, không ai chịu ai thành ra xô xát đánh nhau, toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 11

Một ngày nọ, năm ông thầy bói nhân buổi ế hàng rủ nhau xem voi. Mỗi người sờ một bộ phận của con voi rồi ngồi bàn tán với nhau. Đầu tiền, thầy sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Sau đó, thầy sờ ngà bảo nó chần chẫn như đòn càn. Đến thầy sờ tai bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Rồi cả thầy sờ chân cũng cãi voi sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi không chịu thua cho rằng con voi tua tủa như cái chổi sể cùn. Năm thầy cãi nhau không ai chịu ai nên thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 12

Nhân buổi hàng ế, năm ông thầy bói rủ nhau đi xem voi xem nó có hình thù như thế nào. Thầy thứ nhất sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Thầy thứ hai sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn. Còn thầy thứ ba bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Đến thầy thứ tư sờ chân bảo nó sừng sững như cái cột đình. Cuối cùng, thầy thứ năm sờ đuôi lại bảo nó tun tủn như cái chổi sể. Năm thầy ai cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai thành ra xô xát đánh nhau toác đầu chảy máu.

Tóm tắt Thầy bói xem voi - Mẫu 13

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi tán gẫu với nhau. Họ phàn nàn rằng không biết hình thù con voi ra sao. Khi nghe nói có người quản tượng đi qua, cả năm chung tiền biếu để được xem voi. Thầy sờ vòi bảo nó sun sun như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo nó chần chẫn như cái đòn càn. Còn thầy sờ tai bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Đến thầy sờ chân lại bảo nó sừng sững như cái cột đình. Cuối cùng, thầy sờ đuôi lại bảo nó tun tủn như cái chổi sể. Cả năm thầy đều cho rằng mình đúng, không ai nhường ai, thành ra đánh nhau đến toác đầu chảy máu.

Để học tốt bài học Thầy bói xem voi lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Thầy bói xem voi

I. Tác giả văn bản Thầy bói xem voi

- Truyện ngụ ngôn không rõ tác giả

II. Tìm hiểu tác phẩm Thầy bói xem voi

1. Thể loại: 

Văn bản Thầy bói xem voi thuộc thể loại truyện ngụ ngôn

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Thầy bói xem voi được in năm 2003, trong Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 10

Thầy bói xem voi | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: 

Thầy bói xem voi có phương thức biểu đạt là tự sự

4. Người kể chuyện: 

Văn bản Thầy bói xem voi được kể theo ngôi thứ ba

5. Tóm tắt văn bản Thầy bói xem voi: 

- Năm ông thầy bói mù góp tiền biếu người quan voi để cho xem con voi có hình thù thế nào. Mỗi ông sờ một bộ phận của voi. Ông sờ vòi bảo con voi sun sun như con đỉa; ông sờ ngà bảo con voi chần chẫn như cái đòn càn; ông sờ tai bảo con voi như cái quạt thóc; ông sờ chân nói con voi như cái cột đình; ông sờ đuôi lại bảo con voi tun tủn như các chổi sể cùn. Năm ông cãi nhau rồi đánh nhau toác đầu chảy máu.

6. Bố cục bài Thầy bói xem voi: 

Thầy bói xem voi có bố cục gồm 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “thầy thì sờ đuôi”): Hoàn cảnh xem voi của các thầy bói

- Phần 2 (tiếp đó đến “như cái chổi sể cùn”): Các thầy bói xem voi và phán về voi

- Phần 3 (còn lại): Kết quả của việc xem voi

7. Giá trị nội dung: 

- Từ câu chuyện chế giễu cách xem voi và phán về voi của năm ông thầy bói, truyện “Thầy bói xem voi” khuyên người ta: muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.

8. Giá trị nghệ thuật: 

- Cách giáo huấn nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu sắc

- Dùng đối thoại, tạo nên tiếng cười kín đáo, hài hước

- Dùng lối nói phóng đại

- Lặp lại các sự việc

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác