Đề cương Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 2 năm học 2021

Đề cương Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 2 năm học 2021

Tải xuống

Tài liệu Đề cương Tiếng Anh lớp 7 Giữa kì 2 năm học 2021 trình bày khái quát lại ngữ pháp, các dạng bài tập cũng như các đề thi Tiếng Anh tự luyện nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 7.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II TIẾNG ANH 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance 

Sử dụng  “it” làm chủ ngữ để chỉ khoảng cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to 

Sử dụng  “used to” để mô tả một hành động, một thói quen hoặc một việc xảy ra thường xuyên trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa

(+)S + used to + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use to + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ và /ei/

Lưu ý           Say /sei/               Says /sez/            Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ “ed” và “ing”

Một tính từ có thể được thành lập bằng cách thêm “ed” hoặc “ing” sau động từ

Ví dụ      Interest -> interested, interesting     Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính từ đuôi “ed” để mô tả cảm giác, cảm xúc của một ai khi bị một sự việc, vật tác động/

Ví dụ:  The film was long, and I was bored

- Sử dụng tính từ đuôi “ing” để mô tả về tính chất của vật việc 

Ví dụ  The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề//       Despite / in spite of + cụm danh từ

Tuy nhiên    Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

3. Phát âm khi thêm “ed” sau động từ

/t/ sau các âm vô thanh/ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/  

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau /t/, /d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

  1. Câu hỏi với H/WH 

Các từ để hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

1. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ  “ TOBE”

 WH+ BE +S + COMPLEMENT ?              

:BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

2. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

   WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo?        

EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin?......

3. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?    

EX: Why has she gone to school?,  What had you eaten?........

4. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers)

 WH + MODAL VERBS + S + VO?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

5. HOW 

How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi……

  1. Cụm trạng ngữ

Sử dụng các cụm trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, mục đích để làm rõ nghĩa của câu.

- Cụm trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- Cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn: In HCMC, at home…

- Cụm trạng ngữ chỉ much đích: to say thanks for what they have

- Cụm trạng ngữ bổ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation : 2 syllables   Danh từ, tính từ: nhấn âm 1               Động từ: nhấn  âm 2

A.PHONETICS.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

           ( Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại )

1

A. wanted                   B. washed              

C. worked                   D. stopped

2

A. cycled                      B. stayed               

C. decided                   D. played

3

A. who                        B. when                 

C. where                     D. what 

4

A. watched                  B. danced              

C. walked                    D. bored

5

A. needed                     B. decided             

C. played                      D. wanted

6

A. provided                 B. started               

C. worked                   D. decided

7

A. closed                      B. played               

C. stopped                   D. stayed

8

A. whole                      B. why                   

C. what                        D. when 

9

A. called                      B. waited               

C. played                     D. loved

10

A. looked                   B. lived                  

C. laughed                 D. watched

11

A. started                  B. decided             

C. worked                 D. waited

12

A. played                B. closed                

C. filled                   D. needed

13

A. frightened             B. amazed              

C. disappointed        D. terrified

14

A. thread                   B. beam                 

C. breath                   D. stead

15

A. naked                    B. booked              

C. worked                  D. walked

II. Choose the word that has a different stress pattern from the others.

( Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với những từ còn lại )

1

A. traffic            B. agree                           

C. noisy            D. student

2

A. listen             B. visit                             

C. borrow          D. obey

3

A. enjoy             B. agree                           

C. attend            D. student

4. 

A. listen             B. visit                             

C. enjoy             D. open

5

A. traffic            B. prefer                          

C. noisy            D. student

B.VOCABULARY AND GRAMMAR.

I. Choose the best answer ( A , B , C or D ) to complete the sentences.

 ( Chọn 1 đáp án đúng trong số A , B ,C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau )

1.Nam used to ________ morning exercise when he got up early.

A. did                    

B. does                            

C. doing                          

D. do

2. My father __________the bus to work every day, but I cycle.

A. catches              

B. drives                          

C. goes                          

D. runs

3. I go to school __________ bike.

A. by                    

B. on                                

C. in                                 

D. from

4. Traffic accidents can be prevented if people  __________ the rules.

A. remember                    

B. obey                  

C. go after                    

D. take care of

5. You should look right and left when you go ________the road.

A. down                

B. across                          

C. up                             

D. along

6. Bus is the main Public ________in Viet Nam.

A. travel                 

B. tricycle                        

C. transport                    

D. vehicle

7. The play was so boring. ________, Hoa saw it from beginning to end.

A. Therefore                    

B. Despite                        

C. However           

D. Although

8. She’s sure that they will find the film_________.

A. entertaining                 

B. entertain                      

C. entertainment     

D. entertained

9. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.

A. In spite              

B. Despite                        

C. Although           

D. Nevertheless

10. __________ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

A. Because                       

B. Since                 

C. As                               

D. Although

11. The play was so boring. ________, An saw it from beginning to end.

A. Therefore                    

B. Despite                        

C. However           

D. Although

12. – “ Do you like seeing a film?” – “_________________”

A. No, I don’t like it at all                              

B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it?                                              

D. I’m sorry, I can’t.

13. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.

A. Where               

B. Why                            

C. When                          

D. Which

14. My father liked the ____________ of that singer.

A. perform             

B. performer                    

C. performance                

D. performing

15. ____________ is not very far from here to the harbour.

A.There                 

B. It                                 

C. This                             

D.That

II. Put the correct form of the verb in brackets. 

      ( Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc )

1.Nam often  ( play) ________________________ soccer in the afternoon.

2.My father used to (go) _____________________swimming when he was a child.

3.What about ( go) ____________________ to the zoo on Sunday evening ?

4. Tien Dung goalkeeper ( live ) _____________________ Thanh Hoa city since 1997. 

5.I used to ( go) ____________________ to the zoo on Sundays when I was a child.

6.Xuan Truong footballer ( play) ________________________ soccer beautifully last Saturday.

7.Nam used to (go) _____________________fishing  when he was a child.

8.They  (learn ) _____________________ English for five years.

9.How about ( go) ____________________ to the zoo on Sunday evening ?

10.Quang Hai footballer ( play) ________________________ soccer beautifully last Saturday.

11.I ( meet ) ______________________  her at the movie theater last night.

12.He ( go ) ___ to the English club every Sunday. But last Sunday he ( not go ) ________ there, he  went  to the City’s museum.

13.Two years ago, she ( teach ) ______________________  at a village school.

14.What  __________you (do) ____________  yesterday morning?

15.We ( travel ) ______________________ to Hue next month.

16.My mother ( not like ) ______________________   riding a motorbike.

17.When my father was young, he (drink ) _____________________ a lot of beer.

18.Nam ( study ) ______________________ homework in the living room now.

19.Be careful ! The car ( come ) ______________________ .

20.My mother ( go ) ______________________ to the supermarket yesterday evening.

C. READING

I. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.

When you are in Hong Kong, you can go about (1) _________taxi , by bus, or by underground. 

I myself prefer the underground (2) ______ it is fast, easy and cheap. There are (3) ______ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) ______ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _______ taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) _______  the bus you want. You can take a taxi , but it is (7) _______  expensive than the underground or a bus . On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and show you how to get to them, so that it is easy (8) _______  your way.

1. A. at  B. in   C. by

2. A. but   B. because   C. when

3. A. many  B. a lot   C. few

4. A. quick  B. quickly  C. quicker

5. A. so  B. like    C. than

6. A. to find  B. find   C. finding

7. A. less   B. more   C. most

8. A.   to find  B. find  C. finding

II. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap. 

Ewan McGregor was (1)_____ in Scotland in 1971. He decided to be an (2)______ when he was only nine and he (3)_____his first film in 1992. So far in his career he has appeared (4)_____ a lot of different types of films, including comedies, musical, dramas and the Star Wars movies. In his career Ewan has worked with like actresses Cameron Diaz and Nicole Kidman, and his films have won lots of awards. He loves acting and when he finished (5)_______ the musical, Moulin Rouge, he said, “I have never been happier to do anything in my life”.

1

A. bear                   B. born                  

C. bearing              D. to bear

2

A. acting                 B. actress               

C. actor                  D. action

3

A. made                 B. played               

C. worked              D. starred

4

A. at                      B. on                      

C. with                   D. in

5

A. to film               B. filmed                

C. film                   D. filming

Tải xuống

Xem thêm đề cương Tiếng Anh các lớp chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7