kenkenpham

kenkenpham

Tải xuống

Tài liệu kenkenpham trình bày khái quát lại ngữ pháp, các dạng bài tập cũng như các đề thi Tiếng Anh tự luyện nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 9.

BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 9 

 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án - Đề số 1

A. PHONETICS

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0pt)

1. A. used

B. arrived

C. closed

D. liked

2. A. internet

B. invent

C. bucket

D. spend

3. A. watch

B. chemistry

C. latch

D. check

4. A. teach

B. jeans

C. clean

D. instead

5. A. rice

B. pipe

C. fill

D. appliance

B. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. I suggest _____________ off the lights before going out.

A. turn

B. to turn

C. turning

D. turned

2. I lost my pen. I have looked __________ it for all the morning.

A. after

B. for

C. up

D. at

3. She was lazy, _________ she didn't pass the exam.

A. but

B. since

C. however

D. so

4. You often waste garbage around the school yard, _________?

A. aren't you

B. you aren't

C. do you

D. don't you

5. She felt very __________ because of her good result.

A. happy

B. happiness

C. happily

D. unhappy

6. ____________ she often tells lies, many people believe her.

A. Therefore

B. Because

C. Although

D. However

7. I bought a picture _____________ was very valuable.

A. which

B. when

C. who

D. where

8. She sings and dances ______________.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

9. If we go on littering, the environment will be seriously ___________.

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. pollutants

10. I suggest we ________ energy-saving bulbs instead of ordinary 100-watt bulbs.

A. to use

B. used

C. using

D. should use

II. Reorder the sentences to make a meaningful dialogue (1.0pt)

1. Just in case the market will be closed and no food will be available.

2. And I think we should buy some canned food, too.

3. Yes, I agree with you. Because there may be a power cut.

4. I think we should buy some matches and candles before a typhoon.

5. What for?

Tải xuống

Xem thêm đề cương Tiếng Anh các lớp chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7