Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Đề 2)Unit 13: Films and Cinema

Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Đề 2)

Đề luyện 2:

Choose the word with the underlined letter pronounced differently from the others:

1. a. foot     b. find     c. finally     d. of

2. a. voice     b. off     c. travel     d. evaluate

Quảng cáo

3. a. phonetic     b. laugh     c. rough    d. ghost

4. a. cough    b. neighbour    c. thought    d. caught

5. a. motion    b. position    c. production    d. decision

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

6. They've just started ______ a film of the novel.

a. shoot        b. shooting

c. shot        d. being shot

7. 'You look nervous.' 'This thunder makes me ______.'

a. scare        b. scared

c. scaring        d. scary

8. We'd better go. We've been here for _______ hour. 'That was _______ fastest hour I've ever spent. '

a. a/the        b. an/the

c. an/a        d. θ/the

9. The main ______ is played by Tom Cruise.

a. actress        b. character

c. director        d. film maker

Quảng cáo

10. Francis works as ______________.

a. a security guard at a film studio

b. a security guard at film studio

c. the security guard at the film studio

d. security guard at a film studio

11. 'Do you think Marie will take the job you offered her?'

'I don't know. She seemed ______ in it, however.'

a. interest        b. interesting

c. interested        d. interestingly

12. 'How does Jane like her new car ?' 'She's ______ with it.'

a. delighted        b. delighting

c. delight        d. delightful

13. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema.

a. sounded     b. arose     c. seemed     d. emerged

14. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.

a. smartly        b. instantaneously

c. strongly        d. speedily

15. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts.

a. makeup     b. feature     c. position     d. figure

Quảng cáo

Find the one mistake (A, B, C or D) that needs correcting in these sentences:

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đề luyện 2:

Câu Ghi chú Câu Ghi chú
1. d /v/, còn lại: /f/ 11. c
2. b /f/, còn lại: /v/ 12. a delighted: vui mừng, hài lòng
3. d /g/, còn lại: /f/ 13. b arise: xuất hiện
4. a /f/, còn lại “gh” câm 14. d
5. d /dɪˈsɪʒn/ 15. d figure: nhân vật
6. b shoot a film: quay phim 16. B a story => the story
7. b 17. D biggest => the biggest
8. b 18. B one good idea => a good idea
9. b character: nhân vật 19. B ever before => never before
10. a 20. B him => himself

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp


2005 - Toán Lý Hóa