Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Đề 1)Unit 13: Films and Cinema

Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Đề 1)

Đề luyện 1:

Choose the word with the underlined letter pronounced differently from the others:

1. a. tough     b. though     c. rough     d. laughter

2. a. of    b. off     c. calf     d. safe

Quảng cáo

3. a. Phillip    b. phrase     c. graphic     d. Stephen

4. a. finest     b. wife     c. vinegar     d. vine

5. a. cliff     b. of     c. halve     d. November

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

6. A _______ is a famous cinema actor or actress.

a. filmgoer        b. film director

c. film maker        d. film star

7. The _______ of the bay is approximately 200 miles.

a. long        b. length

c. lengthy        d. lengthen

8. She's an extremely competent and _______ worker.

a. industry        b. industrial

c. industrious        d. industrialize

Quảng cáo

9. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.

a. stressed     b. enlarged    c. progressed     d. ripened

10. The cinema changed completely at the end of the 1920s.

a. replaced     b. traded     c. swapped     d. varied

11. The restaurant turned out to be ________ cheap.

a. surprise        b. surprised

c. surprising        d. surprisingly

12. _______ opportunity as good as this arises _______ in a lifetime.

a. A-before        b. One-twice

c. The-during        d. An-once

13. _______ you miss this train you can _______ catch the next one.

a. Because-often        b. If-always

c. When-usually        d. Unless-sometimes

14. Chaplin's movies captivated ________ throughout the world.

a. scientists        b. musicians

c. directors        d. audiences

15. There's an _______ film on at the local cinema.

a. interest        b. interesting

c. interested        d. to interest

Complete these sentences with the correct form of the word in brackets:

16. She has really learnt very fast. She has made __________ progress. (astonish)

17. We were ______ to hear your good news. (thrill)

18. Why do you always look so ______ ? Is your life really so boring? (bore)

19. The journey took all day and night. They found it very _______. (tire)

20. It was very ____________ not to get the job. (disappoint)

Quảng cáo

Đáp án:

Câu Ghi chú Câu Ghi chú
1. b “gh” câm, còn lại: /f/ 11. d surprisingly cheap: rẻ đến bất ngờ/ngạc nhiên
2. a /v/, còn lại: /f/ 12. d
3. d /v/, còn lại: /f/ 13. b
4. c /ɪ/, còn lại: /aɪ/ 14. d audience: khán giả
5. a /f/, còn lại /v/ 15. b
6. d 16. astonishing: làm kinh ngạc
7. b 17. thrilled: hài lòng, mừng rơn
8. c industrious: cần cù, siêng năng 18. bored: buồn chán
9. c 19. tiring: làm mệt mỏi
10. d vary: thay đổi 20. disappointing: gây thất vọng

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp


2005 - Toán Lý Hóa