Unit 13 lớp 10: ListeningUnit 13: Films and Cinema

C. Listening (Trang 136-137 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- How often do you do each of the following? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner's. (Bao lâu em làm mỗi việc sau đây một lần? Tích dấu (✓) vào cột bên phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của em với của bạn cùng học.)

Tùy vào từng người thì chúng ta sẽ có bảng kết quả khác nhau, ví dụ:

 | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

- Listen and repeat.

Titanic: bộ phim Titanic
cinema: rạp chiếu phim, phim ảnh
instead: để thay cho, thay vì
suppose: giả sử
guess: dự đoán
picnic: chuyến dã ngoại

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue. What are Lan and Huong planning to do together? (Nghe bài hội thoại. Lan và Hương đang dự định làm gì?)

Bài nghe:

 | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

They are going to go to the cinema together to see "The Titanic".

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Lan: Hi, Huong. The Titanic is on at Thanh Tam Cinema next week. Can you go with me on Wednesday?

Huong: Wednesday? Sorry, Lan. I have lots of work to do during the day and I'm going to the singing club at night. Can we go on Thursday, instead?

Lan: I don't think so. I'm going to see a play with Tuyet on Monday. What about Friday?

Huong: Sorry Lan. Friday is not a good time for me. I'm taking Chinese classes on Fridays. How does your weekend look like, Lan?

Lan: Um... I'm busy on Saturday. But I'm free the whole day Sunday.

Huong: I'm going on a picnic to Hoa Lu with some of my friends on Sunday. I'll be back late at night.

Lan: Well, I guess that we just leave ... Uh, wait a second, what day are we both free, Huong?

Task 2. Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Bài nghe:

LanHuong
Mon See a play
Tues
Wed Work and go to the singing club
Thurs Visit grandparents
Fri Study Chinese
Sat Work (busy)
Sun Go on a picnic

Task 3. Compare your answers with a partner's. On what day can they meet? (So sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học. Họ có thể gặp nhau vào ngày nào?)

Từ lịch trên, ta suy ra:

They can meet on Tuesday.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about Lan and Huong's plan for the next week. Use the information you have written on the calendar. (Làm việc nhóm. Nói về kế hoạch của Lan và Hương cho tuần tới. Dùng thông tin em đã viết trên lịch.)

Gợi ý:

According to the calendar, we find out what Lan and Huong are planning to do for the next week.

On Monday, Lan is going to see a play with her friend, Tuyet. And on Thursday, she is visiting her grandparents, and on Saturday, she'll be busy working.

Meanwhile on Wednesday, Huong has lots of work to do and she is going to the singing club at night. And on Friday, she is studying Chinese and on Sunday, she's going on a picnic with some of her friends.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp