Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 14: The World CupUnit 14: The World Cup

Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 14: The World Cup

Đề luyện 2:

Choose the word with the underlined letter pronounced differently from the others:

1. a. school     b. because     c. compete     d. city

2. a. bags    b. books    c. cooks     d. folks

Quảng cáo

3. a. champion    b. school     c. chemistry     d. headache

4. a. tasks    b. games     c. viewers     d. nations

5. a. kind    b. keep     c. knife     d. kit

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

6. A country that provides necessary space, facilities, etc for a special event is a ______ country.

a. host       b. hosted

c. hosting        d. hosts

7. World Cup is held ______ four years.

a. each    b. every    c. about    d. in

8. Pele is famous _____ his powerful kicking and controlling the ball.

a. about    b. with    c. at    d. for

9. A: Why are you buying sugar?

B: I ________ make a cake.

a. will    b. can    c. am going to    d. want

10. These are all-star, professional teams composed of 22 players each.

a. qualified        b. handy

c. practiced        d. special

Quảng cáo

Find a mistake in the four underlined parts of each sentence:

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Give the correct form of the given words to complete the following sentences:

16. National football teams must compete in ____________ within their own regions. (eliminate)

Quảng cáo

17. The 2002 World Cup was held _______ by Japan and South Korea. (join)

18. Pelé was famous for his _______ kicking and controlling the ball. (power)

19. After his retirement, Pelé became an international ___________ for the sport. (embassy)

20. Some famous football players continued working to promote peace and _________ through friendly sport activities. (understand)

Đáp án:

Câu Ghi chú Câu Ghi chú
1. d /s/, còn lại: /k/ 11. C won’t probably => probably won’t
2. a /z/, còn lại: /s/ 12. B and I => and I am
3. a /tʃ/, còn lại: /k/ 13. B shall not => won’t
4. a /s/, còn lại: /z/ 14. B will going => am going
5. c “k” câm, còn lại: /k/ 15. C is going to => will
6. a host country: nước chủ nhà 16. elimination elimination: loại
7. b 17. jointly jointly: cùng, chung
8. d 18. powerful powerful: mạnh mẽ
9. c 19. ambassador ambassador: đại sứ
10. a professional: chuyên nghiệp 20. understanding understanding: sự hiểu biết

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-the-world-cup.jsp


2005 - Toán Lý Hóa