Unit 14 lớp 10: Language FocusUnit 14: The World Cup

E. Language Focus (Trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar

Will vs. going to

Exercise 1. Complete the sentences using will ('ll) or going to. (Hoàn thành các câu bởi sử dụng will ('ll) hoặc going to.)

1. I will get2. I am going to watch3. are you going to paint
4. I am going to buy5. I will show you6. I will have
7. I will do

Will: making predictions (đưa ra dự đoán)

Exercise 2. Complete the sentences, using will or won't and any other words that are needed. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng will hoặc won't và bất kì từ nào cần thiết.)

1. he will help2. won't lend me any money3. it will rain today
4. will have to wear glasses5. will have a headache6. won't like it
7. I won't pass it

Will: making offers (đưa ra yêu cầu, đề nghị)

Exercise 3. Make offers with I'll for the following situations. (Viết lời đề nghị với I'll cho các tình huống sau.)

1. I'll make you a cup of tea.

2. I'll open it./ I'll come and see.

3. I'll lend you some.

4. I'll give you.

5. I'll help you with them./ I'll carry them for you.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-the-world-cup.jsp