Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 2)Unit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 2)

Cấu trúc “be going to”

2.1. Trường hợp sử dụng

- Mô tả quyết định hay kế hoạch đã được dự định trong tương lai

Ví dụ: I am going to take a Math exam this weekend.

Quảng cáo

- Dùng was/were going to để mô tả dự định trong quá khứ nhưng không thực hiện được

Ví dụ: We were going to travel train but then we decided to go by car.

- Dùng để dự đoán

Ví dụ: Look. It’s cloudy. It’s going to rain.

2.2. Cách dùng

a. Khẳng định

Chủ ngữ + to-be + going to + Động từ (nguyên thể) + …

b. Phủ định

Chủ ngữ + to-be + not + going to + Động từ (nguyên thể) + …

c. Câu hỏi

To-be + Chủ ngữ + going to + Động từ (nguyên thể) + … ?

d. Ví dụ minh họa

A: There will be a showcase of Sony in Royal City tonight. Are you going to watch it?

B: I’m not. Thanks your kindness! I want to take a deep sleep to prepare for tomorrow.

A: I heard that you had a big plan for this summer! What is that?

B: Well, Right. And I am going to start travelling around the world, tomorrow.

A: Good luck, my dear!

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp