Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 2)Unit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 2)

Cấu trúc “be going to”

2.1. Trường hợp sử dụng

- Mô tả quyết định hay kế hoạch đã được dự định trong tương lai

Ví dụ: I am going to take a Math exam this weekend.

Quảng cáo

- Dùng was/were going to để mô tả dự định trong quá khứ nhưng không thực hiện được

Ví dụ: We were going to travel train but then we decided to go by car.

- Dùng để dự đoán

Ví dụ: Look. It’s cloudy. It’s going to rain.

2.2. Cách dùng

a. Khẳng định

Chủ ngữ + to-be + going to + Động từ (nguyên thể) + …

b. Phủ định

Chủ ngữ + to-be + not + going to + Động từ (nguyên thể) + …

c. Câu hỏi

To-be + Chủ ngữ + going to + Động từ (nguyên thể) + … ?

d. Ví dụ minh họa

A: There will be a showcase of Sony in Royal City tonight. Are you going to watch it?

B: I’m not. Thanks your kindness! I want to take a deep sleep to prepare for tomorrow.

A: I heard that you had a big plan for this summer! What is that?

B: Well, Right. And I am going to start travelling around the world, tomorrow.

A: Good luck, my dear!

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp