Unit 6 lớp 10: ListeningUnit 6: An excursion

C. Listening (Trang 67-68-69 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

1. Do you often go for a picnic? (Bạn có thường đi dã ngoại không?)

=> No, I don't. Sometimes I go for a picnic with my family at the weekend.

2. When is the best time for a picnic? (Thời gian thích hợp nhất để đi dã ngoại là lúc nào?)

=> The best time for a picnic is at the weekend.

3. Why do people go for picnics? (Tại sao người ta lại đi dã ngoại?)

=> They want to relax and enjoy nature.

=> They want to enjoy themselves in the open air.

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

glorious: đẹp, rực rỡ     destination: nơi đến
tour: chuyến đi dạo       delicious: ngon
spacious: rộng rãi        guitar: đàn ghi-ta
left-overs: thức ăn còn thừa
Botanical Garden: Vườn Bách Thảo
Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Bài nghe:

a. 1b. 3c. 4d. 6e. 2f. 5

Task 2. Listen again and fill in the blanks with the exact words you hear. (Nghe lại và điền vào chỗ trống các từ chính xác mà em nghe được.)

Bài nghe:

1. what a just few2. to pay a visit
3. at the school gate4. a short tour
5. playing some more

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What was the weather like that day? (Thời tiết ngày hôm đó như thế nào?)

=> It was very nice.

2. Was the Botanical Garden far from the school? (Vườn Bách Thảo có xa trường học không?)

=> Yes, it was.

3. How was the garden? (Khu vườn như thế nào?)

=> It was beautiful.

Quảng cáo

4. Why did some of the students sleep soundly? (Tại sao một số học sinh lại ngủ một cách ngon lành?)

=> They slept soundly because it was so peaceful and quiet in the garden.

5. What did the students do in the garden? (Các học sinh đã làm gì trong khu vườn?)

=> They took pictures, played games, laughed, talked, sang songs and danced.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be? (Làm việc theo nhóm. Nếu lớp em đi dã ngoại vào cuối tuần này thì kế hoạch của em là gì?)

Gợi ý:

Picnic Planning

Where: Cuc Phuong forest

When: Next Sunday

How you go: By bike

Who goes with: Class 10 A2

What activities: Dance, sing, take photographs

Food and drink: Bread and water

Where meet, what time: At the school gate, at 8 a.m

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp