Unit 10 lớp 10: Language FocusUnit 10: Conservation

E. Language Focus (Trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar

The passive voice (Thể bị động)

Quảng cáo

Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. were reported3. be spoken5. are being built
2. grow4. am not invited

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. came - had started - were

2. is standing - is being photographed

3. Have ... been told

4. was being laid - decided

5. will ... be planted

Quảng cáo

Exercise 3. Fill in each blank with the correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của động từ trong khung.)

arrive  be     clean  meet   take
make   organize  put   prepare  serve
1. was organized2. arrived3. were not
4. taken5. had been leaned6. had been put
7. was8. prepared9. made
10. were served
Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-conservation.jsp