Unit 10 lớp 10: WritingUnit 10: Conservation

D. Writing (Trang 109-110 SGK Tiếng Anh 10)

A letter of invitation (Thư mời)

Task 1. Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. (Viết thành câu bằng cách ghép nửa câu đầu ở A với phần nửa câu thích hợp nhất ở B.)

Quảng cáo
1. c2. f/h3. a4. g/d
5. h/f6. d/g7. e8. b

Ví dụ cho 2. f/h:

=> Why don't you join us in this trip?

=> Why don't you sing us a Vietnamese song?

Task 2. Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1. (Điền vào mỗi chỗ trống trong các lá thư mời này với cách diễn đạt thích hợp đã được cho trong Bài tập 1.)

1. Would you like / Are you free

Quảng cáo

2. Would you like / Are you free / How about

3. Can you / Why don't you / Shall we

Task 3. Nam invites his friend - Lam, who is now living in a different town, to spend a weekend with him. Help Nam to write a letter, using the cues below. (Nam mời bạn anh ta - Lâm, người hiện đang sống ở thành phố khác, tới nghỉ cuối tuần với anh ta. Giúp Nam viết lá thư cho Lâm, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Dear Lam,

We haven't met since you moved. I miss you a lot. We are both having some days off between the two terms soon. If you haven't made any other plans, why don't we spend a weekend together?

Quảng cáo

Do you feel like visiting the forest near my grandparents' home again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the Tree-Planting Festivals.

Do come if you find it possible and I'll make all the preparations then. Give my love to your parents.

Your friend,

Nam

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-conservation.jsp