Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest đầy đủ, hay nhấtUnit 15

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest

Quảng cáo
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
appoint v /əˈpɔɪnt/ bổ nhiệm
artificial a /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ nhân tạo
aspiration n /ˌæspəˈreɪʃn/ khát vọng
astronaut n /ˈæstrənɔːt/ nhà du hành vũ trụ
bid goodbye /bɪd ˌɡʊdˈbaɪ/ chào tạm biệt
biography n /baɪˈɒɡrəfi/ tiểu sử, lí lịch
breakthrough n /ˈbreɪkθruː/ bước đột phá
caption n /ˈkæpʃn/ lời chú thích
challenge v/n /ˈtʃælɪndʒ/ thách thức, thử thách
Congress n /ˈkɒŋɡres/ Nghị viện, quốc hội (ở Hoa Kì)
conquest n /ˈkɒŋkwest/ sự chinh phục
cosmonaut n /ˈkɒzmənɔːt/ nhà du hành vũ trụ (Nga)
extreme a /ɪkˈstriːm/ vô cùng, cực độ
feat n /fiːt/ chiến công, chiến tích
gravity n /ˈɡrævəti/ trọng lực, lực hấp dẫn
leap n /liːp/ bước nhảy
mission n /ˈmɪʃn/ sứ mệnh, nhiệm vụ
orbit n /ˈɔːbɪt/ quỹ đạo
pioneer n /ˌpaɪəˈnɪə(r)/ người tiên phong, đi đầu
pressure n /ˈpreʃə(r)/ áp suất, áp lực
psychological a /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/ thuộc về tâm lí
reminder n /rɪˈmaɪndə(r)/ sự (cái) làm gợi nhớ, nhắc nhở
shuttle n /ˈʃʌtl/ tàu vũ trụ con thoi
tragic a /ˈtrædʒɪk/ bi thảm
venture n /ˈventʃə(r)/ việc mạo hiểm
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 15: Space Conquest - Từ vựng - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 15 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 15

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-space-conquest.jsp