Unit 15 lớp 11: ListeningUnit 15: Space Conquest

C. Listening (Trang SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Quảng cáo

- Work in pairs. Match the pictures with the captions. (Làm việc theo cặp. Ghép hình ảnh với chú thích.)

Picture (a) ↔ (2) The Apollo crew: Phi hành đoàn Apollo

Picture (b) ↔ (5) The first foot print on the moon: Bước chân đầu tiên in trên Mặt Trăng

Picture (c) ↔ (3) Walking on the Moon: Đi bộ trên Mặt Trăng

Picture (d) ↔ (1) Orbiting: Quỹ đạo bay

Picture (e) ↔ (4) The Moon landing: Đổ bộ lên Mặt Trăng

- Listen and repeat.

Congress: Quốc hộichallenge: sự thách thức
mission: sứ mệnh, nhiệm vụexperiment: cuộc thử nghiệm
reminder: vật làm nhớ lạiachievement: thành tựu
Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear a talk about the first human moon landing, one of the most ... . (Bạn sẽ nghe bài nói về cuộc đổ bộ của người đầu tiên lên Mặt Trăng, một trong những sự kiện quan trọng nhất của Thế kỷ 20. Nghe bài nói và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. F2. F3. F4. F5. T
Quảng cáo

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. Which program was developed to meet President Kennedy's challenge? (Chương trình gì đã được phát triển để tiếp nhận sự thách thức của Tổng thống Kennedy?)

=> NASA's Apollo program was developed to meet President Kennedy's challenge.

2. When was the Apollo 11 launched? (Chiếc Apollo 11 được phóng khi nào?)

=> The Apollo 11 launched on July 16th, 1969.

3. What was the portable life support system used for? (Hệ thống xách tay hỗ trợ cho sự sống dùng để làm gì?)

=> It was used for controlling tile oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

4. How long did the astronauts stay on the suface of the moon? (Các nhà du hành đã đã ở trên bề mặt Mặt Trăng bao lâu?)

=> The astronauts stayed on the surface of the moon for two and a half hours.

5. What did they do while they were staying on the surface of the moon? (Họ đã làm gì khi ở trên bề mặt Mặt Trăng?)

=> They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth.

6. When did the astronauts return to the Earth? (Khi nào các nhà du hành trở về Trái Đất?)

=> They returned to the Earth on July 24th, 1969.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president's speech, NASA’s Apollo program was developed to meet the challenge.

On July 16th, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins.

On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon surface, the astronauts need to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong and Aidrin spent a total of two and a hair hours on the moon's surface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to the Earth. An American flag was left on the moon's surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned to the Earth on July 24th , 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as the greatest efforts in the history of mankind.

Hướng dẫn dịch:

Trong bài phát biểu trước Quốc hội năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy đã thử thách quốc gia đưa một người lên mặt trăng trước cuối thập niên này. Sau bài phát biểu của tổng thống, chương trình Apollo của NASA được phát triển để đáp lại thử thách.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, chiếc Apollo 11 được ra mắt. Các phi hành gia trên tàu vũ trụ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên trên mặt trăng. Tiếp theo là Aldrin 40 phút sau đó. Để đi bộ trên mặt trăng, các phi hành gia cần phải mặc một bộ trang phục không gian với một hệ thống hỗ trợ di động. Nó kiểm soát oxy, nhiệt độ và áp suất bên trong không gian.

Armstrong và Aidrin đã dành tổng cộng hai giờ 30 phút trên mặt trăng. Họ thực hiện một loạt các thí nghiệm và thu thập các mẫu đất và đá để trở về Trái Đất. Một lá cờ Mỹ được để lại trên mặt trăng như một lời nhắc nhở về thành tích.

Phi hành đoàn Apollo 11 trở về Trái Đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Nó được coi là những nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Discuss the following questions. (Thảo luận các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars and other planets in the solar system? (Theo bạn, lý do nào khiến con người quan tâm đến Sao Hảo và các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời?)

=> I think the reason can be:

  - Human beings like adventure.

  - We want to find out possibilities of life outside the Earth.

  - One day, we may send people to Mars and other planets in case the Earth is overpopulated.

  - We may conduct research on Mars and other planets for the benefits of people on Earth.

  - We may find precious minerals there.

  - We may have trips to other planets for tourist purposes.

2. If you were offered a chance of going to the moon and you could take three things with you, what would you choose and why? (Nếu bạn có cơ hội đi lên Mặt Trăng và bạn có thể mang theo 3 thứ đi cùng, bạn chọn mang theo cái gì và tại sao?)

=> I would take:

  - a camera to take a lot of photos.

  - a quality laptop computer and several large USB drives full of movies and TV shows, as well as music and books.

  - walking and climbing gear for lunar exploration.

  - a hammock with seat belts to hold me in it, so that I could stare at the earth and the Milky Way before falling asleep.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 15

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-space-conquest.jsp