Tiếng Anh 12 Unit 3C Listening (trang 39) - Friends Global 12Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3C Listening trang 39 trong Unit 3: Customs and culture sách Friends Global 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3C.

Tiếng Anh 12 Unit 3C Listening (trang 39) - Friends Global 12

Quảng cáo

1 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. Have you visited a foreign country? If so, did you notice any differences in that country’s customs?

2. What customs or cultural differences do you think visitors to Vietnam might notice?

Gợi ý:

A: Have you visited a foreign country? Did you notice any differences in that country’s customs?

B: Yes, I have visited a few foreign countries. One noticeable difference in customs I observed was the way people greet each other. In some European countries, people can be very enthusiastic and it’s common to greet with a kiss on the cheek. In Vietnam, it’s weird if people do so.

A: What customs or cultural differences do you think visitors to Vietnam might notice?

B: I think foreigners might notice that we Vietnamese have many honorifics. It is because hierarchy is a very important concept in our culture. Visitors who may want to learn our language beforehand may be confused not knowing how to differentiate them.

Quảng cáo

Dịch:

A: Bạn đã từng đi nước ngoài chưa? Bạn có nhận thấy sự khác biệt nào trong phong tục của nước mà bạn đến với nước mình không?

B: Có, tôi đã từng đi nước ngoài và để ý là cách mọi người chào nhau có sự khác biệt. Ở một số nước châu Âu, mọi người có thể rất nhiệt tình và chào hỏi bằng một nụ hôn lên má là điều phổ biến. Ở Việt Nam nếu làm như vậy thì sẽ rất kỳ lạ.

A: Bạn nghĩ du khách đến Việt Nam có thể sẽ thấy có những khác biệt về phong tục hoặc văn hóa nào?

B: Tôi nghĩ người nước ngoài có thể thấy là người Việt có rất nhiều kính ngữ. Đó là bởi vì thứ bậc trên dưới là rất quan trọng trong văn hóa của chúng ta. Những du khách muốn học trước tiếng Việt có thể sẽ bị bối rối không biết cách phân biệt cách xưng hô thế nào cho đúng.

2 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen to ten extracts from dialogues. Match each extract with a photo, A or B. (Nghe 10 trích đoạn từ các cuộc đối thoại. Nối mỗi đoạn trích với một bức ảnh, A hoặc B.)

Tiếng Anh 12 Unit 3C Listening (trang 39) | Friends Global 12

Quảng cáo

3 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen again. Rewrite the sentences making them formal. Use the words in brackets to help you. (Nghe lại và viết lại các câu sao cho trang trọng hơn. Dùng các từ trong ngoặc để viết.)

4 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the Listening Strategy. Then listen and match each dialogue with a text type. Give reasons for your answers. (Đọc Chiến lược nghe. Sau đó nghe và ghép từng đoạn hội thoại với một loại văn bản. Giải thích lý do cho lựa chọn của bạn.)

a. A conversation between friends

b. A news item

c. An announcement

d. A conversation between strangers

e. A professional conversation between colleagues

Listening Strategy

As you listen, focus on features that tell you what type of text you are hearing (e.g. news, interview, advertisement, notice, story, review, joke, etc.) and what the topic is. Such clues include register (formal or informal), subject vocabulary, or the speaker’s tone of voice.

Chiến lược nghe

Khi nghe, hãy tập trung vào các đặc điểm để xác định loại văn bản bạn đang nghe (ví dụ: tin tức, cuộc phỏng vấn, quảng cáo, thông báo, câu chuyện, bài đánh giá, trò đùa, v.v.) và chủ đề là gì. Manh mối bao gồm bối cảnh (trang trọng hay không trang trọng), từ vựng thuộc chủ đề gì hay giọng điệu của người nói.

Quảng cáo

5 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global):

Listen to three texts. Match the situations (1-3) with the speakers (a-c). (Nghe ba văn bản. Nối các hoàn cảnh nói (1-3) với người nói (a-c).)

1. Informal conversation                    a. Actor in a voiceover

2. Dialogue between strangers                    b. Friends

3. Radio advert                    c. Airport employee

6 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen again. Choose the correct answers (a–c). (Nghe lại. Chọn câu trả lời đúng (a–c).)

7 (trang 39 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in pairs. Prepare two short role-plays where you meet someone for the first time – the first is at a formal event and the second is at a friend’s party. Include the following: (Làm việc theo cặp. Đóng vai trong hai hoàn cảnh bạn gặp ai đó lần đầu tiên – thứ nhất là tại một sự kiện trang trọng và thứ hai là tại bữa tiệc của một người bạn. Bao gồm các bước sau đây.)

• Greet and introduce yourself. (Chào hỏi và giới thiệu bản thân)

• Explain why you’re there / how you know the host. (Giải thích lý do bạn ở đó / bạn quen chủ nhà như thế nào)

• Exchange some personal information. (Trao đổi vài thông tin cá nhân)

• Offer to get your new friend a drink. (Mời người kia uống nước)

• Bring the conversation to an end. (Kết thúc cuộc trờ chuyện)

Gợi ý:

Dialogue A: At a formal event

A: Good evening! My name is Tom Felton. It’s a pleasure to meet you.

B: Hello, Tom. I’m Emma Watson. The pleasure is mine.

Tom: So, what brings you to this event tonight?

Emma: I’m here to support my friend Daniel who is one of the speakers. How about you?

Tom: I’m attending on behalf of my company. We’re one of the sponsors. What do you do for a living?

Emma: I’m an editor for a publishing house. And you?

Tom: I work in finance, specifically in investment banking. Well, allow me to get you a drink, will you?

Emma: That’s very nice of you, thank you. I’ll have a glass of gin, please.

Tom: Sure, I’ll be right back with your drink. (returns with the drink) Here you go.

Emma: Thank you, Tom.

Tom: You’re welcome. It was nice meeting you, Emma. I hope you enjoy the rest of the event.

Emma: Likewise, Tom. Have a great evening!

Dialogue B: At a friend’s party

A: Hi there! I don’t think we’ve met before. I’m Blake.

B: Hi, Blake. I’m Ryan. Nice to meet you.

Blake: Nice to meet you too, Ryan. I’ve known our host Taylor since college. We were roommates back then. How did you know Taylor?

Ryan: We are colleagues. She’s always talking about her college days, so it’s acctually nice to meet one of her old friends.

Blake: That’s great! So, what do you do at the company?

Ryan: I’m in the marketing department, focusing on market resreach. And you?

Blake: I’m a software developer at a tech firm. So, would you like me to get you a drink?

Ryan: That sounds great, thank you. A beer would be nice.

Blake: Sure thing, I’ll be right back. (returns with a beer) Here you go.

Ryan: Thanks, Blake.

Blake: You’re welcome. It was really nice talking with you, Ryan. Enjoy the party!

Ryan: You too, Blake. See you around!

Dịch:

Hội thoại A: Tại một sự kiện trang trọng

A: Chào buổi tối! Tên tôi là Tom Felton. Rất hân hạnh được gặp cô.

B: Chào Tom. Tôi là Emma Watson. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Tom: Vậy điều gì đưa cô đến sự kiện tối nay?

Emma: Tôi ở đây để ủng hộ bạn tôi Daniel, một trong những diễn giả. Còn anh thì sao?

Tom: Tôi tham dự thay mặt cho công ty tôi. Chúng tôi là một trong những nhà tài trợ. Cô làm nghề gì?

Emma: Tôi là biên tập viên cho một nhà xuất bản. Còn anh?

Tom: Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính, chuyên về ngân hàng đầu tư. Cho phép tôi lấy cho cô đồ uống gì đó nhé?

Emma: Anh thật tử tế. Làm ơn cho tôi một ly rượu gin.

Tom: Chắc chắn rồi, tôi sẽ quay lại ngay. (quay lại với đồ uống) Của cô đây.

Emma: Cảm ơn anh Tom.

Tom: Không có gì. Rất vui được gặp cô, Emma. Tôi hy vọng cô tận hưởng nốt sự kiện này.

Emma: Anh cũng vậy, Tom. Chúc anh một buổi tối vui vẻ!

Hội thoại B: Tại một bữa tiệc của một người bạn

A: Chào, hình như ta chưa từng gặp nhau trước đây. Tôi là Blake.

B: Chào Blake. Tôi là Ryan. Rất vui được gặp cậu.

Blake: Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Ryan. Tôi quen Taylor, chủ bữa tiệc này từ hồi đại học. Chúng tôi từng là bạn cùng phòng. Làm sao cậu quen Taylor thế?

Ryan: Chúng tôi là đồng nghiệp. Cô ấy luôn kể về thời đại học của cô ấy, vậy nên thật hay khi gặp bạn đại học cũ của cô ấy.

Blake: Ồ vậy sao! Thế cậu làm gì ở công ty đó?

Ryan: Tôi làm ở bộ phận tiếp thị, chuyên về nghiên cứu thị trường. Còn cậu?

Blake: Tôi chuyên phát triển phần mềm ở một công ty công nghệ. Cậu có muốn tôi lấy cho cậu đồ uống gì không?

Ryan: Cảm ơn nhé, tôi muốn một cốc bia.

Blake: Chắc chắn rồi, tôi sẽ quay lại ngay. (quay lại với một cốc bia) Của cậu đây.

Ryan: Cảm ơn, Blake.

Blake: Không có gì. Rất vui được nói chuyện với cậu, Ryan. Tận hưởng bữa tiệc nhé!

Ryan: Cậu cũng vậy, Blake. Gặp lại sau nhé!

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Customs and culture hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Friends Global hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên