Tiếng Anh 12 Unit 3I Culture (trang 46) - Friends Global 12Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3I Culture trang 46 trong Unit 3: Customs and culture sách Friends Global 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3I.

Tiếng Anh 12 Unit 3I Culture (trang 46) - Friends Global 12

Quảng cáo

1 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in pairs. What is the theatrical form in the photo? Have you seen any performances like this live or on TV? (Làm việc theo cặp. Hình thức biểu diễn sân khấu trong ảnh là gì? Bạn đã từng xem màn trình diễn nào của hình thức này trực tiếp hay trên TV chưa?)

Tiếng Anh 12 Unit 3I Culture (trang 46) | Friends Global 12

Gợi ý:

The theatrical form in the photo appears to be a traditional Asian performance, likely Vietnamese opera known as “Cải Lương”. I have seen my parents watching similar performances on TV, where actors wear colorful costumes and use expressive gestures to tell dramatic stories. These shows often feature music, singing, and elaborate staging to captivate the audience.

Dịch:

Loại hình sân khấu trong bức ảnh có vẻ là một vở diễn truyền thống của châu Á, cụ thể hơn là “Cải Lương” của Việt Nam. Tôi đã từng thấy bố mẹ xem những màn biểu diễn tương tự trên TV, có các diễn viên mặc trang phục sặc sỡ và sử dụng cử chỉ, biểu cảm để kể những câu chuyện kịch tính. Những chương trình này thường có âm nhạc, ca hát và dàn dựng sân khấu công phu để thu hút khán giả.

Quảng cáo

2 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): You are going to read an article about Cải Lương, a traditional Vietnamese theatrical art form. Match the headings (A-G) with paragraphs (1-5). There are two extra headings. (Đọc bài viết sau đây về Cải Lương, một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam. Nối các tiêu đề (A-G) với các đoạn văn (1-5). Có hai tiêu đề bị thừa.)

A. The Development of Cải Lương (Sự phát triển của Cải Lương)

B. The pioneers (Những người tiên phong)

C. The early days (Những ngày đầu của Cải Lương)

D. A Vibrant Fusion of Arts (Sự kết hợp sống động của nghệ thuật)

E. The Future of Cải Lương (Tương lai của Cải Lương)

F. Viet Nam’s rich heritage (Di sản phong phú của Việt Nam)

G. The instrumental ensemble (Dàn nhạc cụ trong Cải Lương)

Bài đọc:

1. Cải Lương, a form of traditional Vietnamese theatre, emerged around the 1910s and gained popularity among the communities in the south, especially in the Mekong Delta region. In the early years, Cải Lương performances were held in makeshift theatres or open-air spaces, and the plays were often performed by itinerant troupes. Just like a Western circus, they travelled together from place to place, with their families. The children grew up under the influence of parents, aunts and uncles and became actors and actresses when they were kids.

Quảng cáo

2. Cải Lương uses a combination of music, singing, acting, and dance to depict a wide range of themes and stories. These include historical events, folklore, legends, and contemporary social issues. The performances are characterised by vibrant costumes, bold makeup, and expressive gestures. With its diverse repertoire, Cải Lương offers a reflection on Vietnamese culture, history, values, and societal concerns.

3. The distinctive music in Cải Lương is created by the combination of a variety of instruments. They include the đàn tranh, a 16-stringed zither with movable bridges, the đàn nguyệt, a two-stringed moon-shaped lute, the đàn , a two-stringed fiddle, and a bamboo flute. These instruments produce a melodic and unique sound that complements the storytelling and singing in Cải Lương.

4. Cải Lương owes its development to numerous talented individuals who have contributed their skills and creativity over the years. Prominent figures like Bảy Nam, Phùng Há and Út Trà Ôn, together with others, played crucial roles in shaping and popularising Cải Lương. Through their dedication and artistry, they elevated Cải Lương to become a cherished cultural tradition in Viet Nam. Their contributions continue to inspire generations of performers and ensure the preservation of this rich theatrical heritage.

5. At present, Cải Lương faces concerns about its future due to the declining interest among younger generations and the influence of modern entertainment. However, efforts to raise awareness, engage new audiences, and adapt to new tastes may safeguard the sustainability of Cải Lương in the years to come.

Quảng cáo

Đáp án:

1. C

2. D

3. G

4. B

5. E

Hướng dẫn dịch:

1. Những ngày đầu của Cải Lương

Cải Lương, một loại hình sân khấu truyền thống của Việt Nam, xuất hiện vào khoảng những năm 1910 và trở nên phổ biến trong cộng đồng người miền Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những năm đầu tiên, các buổi biểu diễn Cải Lương được tổ chức tại các rạp hát tạm bợ hoặc ở ngoài trời và được biểu diễn bởi các đoàn nghệ sĩ lưu động. Giống như hình thức rạp xiếc ở phương Tây, họ đi biểu diễn từ nơi này đến nơi khác, mang theo cả gia đình. Những đứa trẻ lớn lên dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ và cô dì chú bác sau này nối gót người đi trước, trở thành những diễn viên Cải Lương từ khi còn nhỏ.

2. Sự kết hợp sống động của nghệ thuật

Cải Lương là sự kết hợp giữa âm nhạc, ca hát, diễn xuất và múa để diễn tả nhiều chủ đề và câu chuyện. Những câu chuyện bao gồm các sự kiện lịch sử, văn hóa dân gian, truyền thuyết và các vấn đề xã hội đương đại. Các màn trình diễn nổi bật bởi trang phục rực rỡ, lối trang điểm đậm và sử dụng nhiều cử chỉ, biểu cảm. Với các tiết mục đa dạng, Cải Lương là sự phản ánh văn hóa, lịch sử, các giá trị và mối quan tâm trong xã hội Việt Nam.

3. Dàn nhạc cụ trong Cải Lương

Âm nhạc đặc sắc trong Cải Lương được tạo nên bởi sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ, gồm có đàn tranh (đàn 16 dây), đàn nguyệt (đàn hai dây hình mặt trăng), đàn cò (vĩ cầm hai dây) và sáo trúc. Những nhạc cụ này tạo ra âm thanh du dương, độc đáo cho những câu chuyện và ca hát trong Cải Lương.

4. Những người tiên phong

Cải Lương có được như ngày nay là nhờ vào rất nhiều những nghệ sĩ tài năng đã góp phần phát triển loại hình này trong nhiều năm. Một số nghệ sĩ nổi bật như Bảy Nam, Phùng Há và Út Trà Ôn, cùng với những người khác đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phổ biến Cải Lương. Bằng sự cống hiến nghệ thuật của mình, họ đã nâng tầm Cải Lương lên thành một truyền thống văn hóa được coi trọng ở Việt Nam. Những đóng góp của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn trong công cược bảo tồn di sản sân khấu phong phú này.

5. Tương lai của Cải Lương

Ngày nay, Cải Lương đang phải đối mặt với những lo ngại về tương lai do sự quan tâm của thế hệ trẻ ngày càng giảm và sự ảnh hưởng của các loại hình giải trí hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức, thu hút khán giả mới và thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu để có thể duy trì và bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống này trong nhiều năm nữa.

3 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the text again. Choose the correct answers (a–c). (Đọc lại văn bản. Chọn câu trả lời đúng (a–c).)

1. Cải Lương

a. has gained popularity among young audiences.

b. offers a depiction of Vietnamese history and culture.

c. is influenced by other Western art forms.

2. The children of Cải Lương performers

a. started acting at a very young age.

b. did not want to pursue their parents’ career.

c. enjoyed modern entertainment.

3. Cải Lương owes its development to

a. the audience in southern Viet Nam.

b. the preservation of this rich heritage.

c. the contributions of eminent figures over the years.

4. There is growing concern that

a. Cải Lương will lose its identity.

b. younger generations will lose interest in Cải Lương.

c. young Cải Lương performers will not be talented.

Đáp án:

1. b

2. a

3. c

4. b

Giải thích:

1 Cải Lương b. offers a depiction of Vietnamese history and culture.

- Thông tin: “Cải Lương... depict a wide range of themes and stories. These include historical events, folklore, legends, and contemporary social issues.” (dòng 2-3 đoạn 2)

- ‘depict’ trong bài gốc được diễn đạt lại bằng ‘offer a depiction of’ trong câu hỏi.

- a. has gained popularity among young audiences (được khán giả trẻ yêu thích) sai vì đoạn 5 có nhắc đến ‘the declining interest among younger generations’ (dòng 2 đoạn 5) – sự quan tâm của giới trẻ với Cải Lương sụt giảm.

- c. is influenced by other Western art forms sai. Không có thông tin như vậy trong bài, chỉ nhắc đến hình thức biểu diễn di động của Cải Lương ngày xưa giống hình thức rạp xiếc ở phương Tây “Just like a Western circus, they travelled together from place to place...” (dòng 6-7 đoạn 1).

2. The children of Cải Lương performers a. started acting at a very young age.

- Thông tin: “The children grew up under the influence of parents, aunts and uncles and became actors and actresses when they were kids.” (3 dòng cuối đoạn 1)

- b. did not want to pursue their parents’ career (không muốn nối nghiệp cha mẹ) trái ngược với ý trên.

- c. enjoyed modern entertainment (yêu thích các loại hình giải trí hiện đại) không có thông tin.

3. Cải Lương owes its development to c. the contributions of eminent figures over the years.

- Thông tin: “...numerous talented individuals who have contributed their skills and creativity over the years. Prominent figures like Bảy Nam,...” (đoạn 4)

- ‘contribute’ trong bài gốc được diễn đạt lại bằng cách chuyển sang danh từ ‘the contributions of’ trong câu hỏi, ‘prominent’ (nổi bật) được thay thế bằng từ đồng nghĩa ‘eminent’.

- a. the audience in southern Viet Nam (nhờ các khán giả ở miền Nam) không liên quan.

- b. the preservation of this rich heritage (nhờ sự bảo tồn của di sản này) không rõ ràng.

4. There is growing concern that b. younger generations will lose interest in Cải Lương.

- Thông tin: “At present, Cải Lương faces concerns about its future due to the declining interest among younger generations...” (dòng 1-2 đoạn 5).

- a. Cải Lương will lose its identity (Cải Lương sẽ mất đi bản sắc) không có thông tin.

- c. young Cải Lương performers will not be talented (nghệ sĩ trẻ không có tài) hoàn toàn không nhắc đến nghệ sĩ trẻ ngày nay.

4 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen to a radio interview. Who is being interviewed? (Nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Ai đang được phỏng vấn?)

5 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen again. Decide whether these statements are true or false. Write T or F. (Nghe lại và chọn T nếu đúng hoặc F nếu sai cho các câu dưới đây.)

1. Mai Trinh’s involvement in Cải Lương began at a young age.

2. Her first stage performance in Phù Đổng Thiên Vương left a lasting impression on her.

3. Thanks to her parents, she got several significant roles, which shaped her career.

4. The future of Cải Lương faces challenges due to the impact of modern entertainment.

6 (trang 46 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in groups. Research and prepare a presentation about Cải Lương. Present it to the whole class. (Làm việc nhóm. Nghiên cứu và chuẩn bị một bài thuyết trình về Cải Lương. Trình bày trước cả lớp.)

Gợi ý:

Cải Lương, also known as Vietnamese folk opera, is a traditional form of theater that originated in Southern Vietnam during the early 20th century. It combines elements of Chinese opera, Vietnamese folk music, and modern theater techniques. The term ‘Cải Lương’ itself translates to ‘reformed theater’.

This art form typically features elaborate costumes, stylized movements, and a mix of singing and spoken dialogue. The stories portrayed in Cải Lương often revolve around historical events, legends, and moral lessons, showcasing the rich cultural heritage of Vietnam.

The performances are characterized by a diverse range of characters, including noble heroes, cunning villains, and comic relief figures. Musically, Cải Lương incorporates a variety of traditional Vietnamese instruments such as the đàn tranh (zither), đàn bầu (monochord), and đàn nguyệt (moon-shaped lute).

Cải Lương holds significant cultural importance in Vietnam, serving as a means of entertainment, education, and cultural preservation. Despite facing challenges in modern times with the rise of other forms of entertainment, efforts are being made to revitalize and promote Cải Lương both domestically and internationally.

Dịch:

Cải Lương hay còn gọi là tuồng dân gian Việt Nam, là một loại hình sân khấu truyền thống có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Loại hình này kết hợp các yếu tố từ kinh kịch Trung Quốc, âm nhạc dân gian Việt Nam và kỹ thuật sân khấu hiện đại. Bản thân từ ‘Cải Lương’ có nghĩa là ‘cải cách sân khấu’.

Loại hình nghệ thuật này thường có trang phục phức tạp, cử chỉ, biểu cảm cách điệu và sự kết hợp giữa ca hát và lời thoại. Những câu chuyện trong Cải Lương thường xoay quanh các sự kiện lịch sử và truyền thuyết, truyền tải các bài học đạo đức và thể hiện di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Các vở Cải Lương thường có những nhân vật đặc trưng như người anh hùng dũng cảm, phản diện xảo quyệt và nhân vật mang lại tiếng cười. Về mặt âm nhạc, Cải Lương kết hợp nhiều loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như đàn tranh (đàn thập lục), đàn bầu, và đàn nguyệt.

Cải Lương giữ vai trò quan trọng trong Việt Nam, được xem như một loại hình giải trí, giáo dục và bảo tồn văn hóa. Mặc dù hiện nay Cải Lương phải đối mặt với những thách thức với sự phổ biến của các loại hình giải trí hiện đại, nhưng nhiều nỗ lực vẫn đang được thực hiện nhằm khôi phục và quảng bá Cải Lương cả trong nước và quốc tế.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Customs and culture hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Friends Global hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên