Tiếng Anh 12 Unit 1 Getting started (trang 8, 9) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 12 Getting started trang 8, 9 trong Unit 1: Life stories we admire Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1.

Tiếng Anh 12 Unit 1 Getting started (trang 8, 9) - Global Success

Quảng cáo

The dairy of Dang Thuy Tram

1 (trang 8-9 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Track 1

Mark: Hi, Nam. Your book must be very interesting. What are you reading?

Nam: I'm reading a really good book in English called Last Night I Dreamed of Peace: The Diary of Dang Thuy Tram.

Mark: Dang Thuy Tram? Who is she?

Nam: She was born in Hue in 1942. She studied medicine in Ha Noi, and volunteered to join the army at the age of 24, working as a surgeon during the resistance war against the US.

Mark: That's when she started her diary, isn't it?

Nam: Yes. She wrote her diary while she was working in a field hospital in Quang Ngai Province. The diary contains personal accounts of her experiences during the war and shows her love for her family and country.

Mark: Wow! It sounds interesting. Is she still alive?

Nam: Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. She was only 27 then.

Mark: Oh, that's really sad. But how did people find her diary?

Nam: An American soldier found it and saved it from being burnt. Then more than 30 years after Tram's death, a copy was returned to her mother. The diary was published in Viet Nam in 2005. It has also been translated into several other languages.

Quảng cáo

Mark: That's amazing!

Nam: Now she is considered a national hero for devoting her youth and whole life to saving other people's lives in the war.

Mark: Can you lend me the book when you finish reading it? I'd like to read it myself.

Nam: Sure!

Hướng dẫn dịch:

Mark: Chào Nam. Cuốn sách của bạn chắc hẳn rất thú vị. Bạn đang đọc gì thế?

Nam: Tôi đang đọc một cuốn sách Tiếng Anh rất hay có tên Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình: Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Mark: Đặng Thùy Trâm? Bà ấy là ai vậy?

Nam: Bà sinh ra ở Huế năm 1942. Bà học y ở Hà Nội, và tình nguyện nhập ngũ năm 24 tuổi, làm bác sĩ phẫu thuật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Mark: Đó là lúc bà ấy bắt đầu viết nhật ký phải không?

Nam: Đúng vậy. Bà viết nhật ký khi đang làm việc tại bệnh viện dã chiến ở tỉnh Quảng Ngãi. Cuốn nhật ký chứa đựng lời kể cá nhân về những trải nghiệm của bà trong chiến tranh và thể hiện tình yêu của bà ấy đối với gia đình và đất nước.

Quảng cáo

Mark: Ôi! Nghe thật thú vị. Bà ấy vẫn còn sống à?

Nam: Không may thay, bà bị địch giết khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó bà mới 27 tuổi.

Mark: Ồ, buồn thật đấy. Nhưng làm thế nào mọi người tìm thấy nhật ký của bà vậy?

Nam: Một người lính Mỹ đã tìm thấy và cứu nó khỏi đám cháy. Sau hơn 30 năm sau khi bà Trâm qua đời, một bản sao được trả lại cho mẹ bà. Cuốn nhật ký được xuất bản ở Việt Nam vào năm 2005. Nó cũng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác.

Mark: Thật tuyệt vời!

Nam: Bây giờ bà ấy được coi là anh hùng dân tộc vì đã cống hiến tuổi trẻ và cả cuộc đời mình để cứu mạng người khác trong chiến tranh.

Mark: Bạn có thể cho tôi mượn cuốn sách khi bạn đọc xong được không? Tôi muốn tự mình đọc nó.

Nam: Chắc chắn rồi!

2 (trang 9 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the conversation again and circle the correct answer to complete each of the sentences. (Đọc lại đoạn hội thoại và khoanh tròn câu trả lời đúng để hoàn thành mỗi câu.)

Quảng cáo

1. Dang Thuy Tram was born in Ha Noi/ Hue.

2. Tram wrote about/ operated on injured soldiers during the war.

3. She died when she was very young/ old.

4. An American soldier kept her diary for 27 years/ more than three decades before returning a copy to her family.

Đáp án:

1. Hue

2. operated on

3. young

4. more than three decades

Giải thích:

1. Thông tin: She was born in Hue in 1942. (Bà sinh ra ở Huế năm 1942.)

2. Thông tin: She studied medicine in Ha Noi, and volunteered to join the army at the age of 24, working as a surgeon during the resistance war against the US. (Bà học y ở Hà Nội, và tình nguyện nhập ngũ năm 24 tuổi, làm bác sĩ phẫu thuật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.)

3. Thông tin: Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. She was only 27 then. (Không may thay, bà bị địch giết khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó bà mới 27 tuổi.)

4. Thông tin: An American soldier found it and saved it from being burnt. Then more than 30 years after Tram's death, a copy was returned to her mother. (Một người lính Mỹ đã tìm thấy và cứu nó khỏi đám cháy. Sau hơn 30 năm sau khi bà Trâm qua đời, một bản sao được trả lại cho mẹ bà.)

Hướng dẫn dịch:

1. Đặng Thùy Trâm sinh ra ở Huế.

2. Trâm viết mổ cho thương binh trong chiến tranh.

3. Cô ấy mất khi còn rất trẻ.

4. Một người lính Mỹ đã giữ cuốn nhật ký của cô hơn ba thập kỷ trước khi trả lại một bản cho gia đình cô.

3 (trang 9 Tiếng Anh 12 Global Success): Find words and a phrase in 1 with the following meanings. (Tìm từ và cụm từ trong phần 1 có nghĩa sau.)

1. a______ : descriptions of things that have happened

2. d______ : the end of somebody's life

3. d____ to: giving time, attention, etc. to something

4. y______ : the period of time when a person is young

Đáp án:

1. accounts

2. death

3. devote to

4. youth

Giải thích:

1. tường thuật: mô tả những điều đã xảy ra

2. cái chết: sự kết thúc cuộc đời của ai đó

3. cống hiến cho: dành thời gian, sự chú ý, v.v. cho việc gì đó

4. tuổi trẻ: khoảng thời gian khi một người còn trẻ

4 (trang 9 Tiếng Anh 12 Global Success): Complete the sentences based on the conversation. (Hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại.)

Dang Thuy Tram was a young surgeon. She (1) her diary while she (2) in a field hospital during the war. One day, she (3) while she (4) in the jungle. She was only 27 then. An American soldier (5) her diary for many years before returning a copy to her family.

Đáp án:

1. wrote

2. was working

3. was killed

4. was doing her duty

5. kept

 

Hướng dẫn dịch:

Đặng Thùy Trâm là một bác sĩ phẫu thuật trẻ. Bà viết nhật ký khi đang làm việc tại một bệnh viện dã chiến trong chiến tranh. Một ngày nọ, bà bị giết khi đang làm nhiệm vụ trong rừng. Lúc đó bà mới 27 tuổi. Một người lính Mỹ đã giữ cuốn nhật ký của bà trong nhiều năm trước khi trả lại một bản cho gia đình bà.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Life stories we admire hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên