Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening (trang 13, 14, 15) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 12 Listening trang 13, 14, 15 trong Unit 1: Life stories we admire Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1.

Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening (trang 13, 14, 15) - Global Success

Quảng cáo

The father of Mickey Mouse

1 (trang 13-14 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. (Làm việc theo cặp. Giải ô chữ để lộ tên bí mật. Chia sẻ những gì bạn biết về ông ấy hoặc những bộ phim của ông ấy.)

Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening (trang 13, 14, 15) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. The Little Mermaid (Nàng tiên cá)

2. Snow White and the Seven Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn)

3. Mickey Mouse (Chuột Mickey)

4. The Lion King (Vua sư tử)

Quảng cáo

5. Cinderella (Lọ lem)

6. Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật)

=> Ô chữ bí mật: DISNEY

2 (trang 15 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. (Nghe một cuộc nói chuyện về cuộc đời của Walt Disney. Đánh số các sự kiện theo thứ tự được đề cập.)

Track 4

A. A difficult beginning

B. An introduction to Walt Disney (1)

C. Creating the world's most popular tourist attraction

D. The birth of Mickey Mouse

E. The success of Snow White and the Seven Dwarfs

F. The continued success of The Walt Disney Studios

Đáp án: B - A - D - E - C - F

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Walt Disney was one of the most admired people in the film industry. Many of the films created by his company are very popular with both children and adults. However, success did not come early for Disney. When he set up his own film company, it was not very profitable, so Disney chose to move to Hollywood to start a new career. There, he developed a character based on a pet mouse he once had under the name of Mickey Mouse. He even gave the mouse his own voice. Soon, Mickey Mouse became the worlds most popular cartoon character, and Disney was very popular worldwide. But Disney did not stop there, he went on to produce his first feature length animated film, Snow White and the Seven Dwarfs. The film became a huge success, earning more than $400 million since its release and eight Oscars, the top award in the film industry.  Throughout his career, Disney won or received 26 oscars, a record in history. Besides making films, Disney was also the creator of the first Disneyland theme park, which opened in 1955. Nowadays, there are twelve Disney parks around the world.

Hướng dẫn dịch:

Walt Disney là một trong những người được ngưỡng mộ nhất trong ngành điện ảnh. Nhiều bộ phim do công ty của ông sản xuất rất được trẻ em và người lớn yêu thích. Tuy nhiên, thành công không đến sớm với Disney. Khi thành lập công ty điện ảnh riêng, lợi nhuận không cao nên Disney đã chọn chuyển đến Hollywood để bắt đầu sự nghiệp mới. Ở đó, anh đã phát triển một nhân vật dựa trên con chuột cưng mà anh từng nuôi với cái tên Chuột Mickey. Anh ấy thậm chí còn cho con chuột giọng nói của chính mình. Chẳng bao lâu, chuột Mickey đã trở thành nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới và Disney cũng rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng Disney không dừng lại ở đó, ông tiếp tục sản xuất bộ phim hoạt hình dài đầu tiên của mình, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bộ phim đã thành công rực rỡ, thu về hơn 400 triệu USD kể từ khi phát hành và 8 giải Oscar, giải thưởng cao nhất trong ngành điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp của mình, Disney đã giành hoặc nhận được 26 giải Oscar, một kỷ lục trong lịch sử. Bên cạnh việc làm phim, Disney còn là người tạo ra công viên giải trí Disneyland đầu tiên, mở cửa vào năm 1955. Ngày nay, có 12 công viên Disney trên khắp thế giới.

Quảng cáo

3 (trang 15 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. (Hãy nghe lại bài nói. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Track 5

1. Walt Disney moved to Hollywood because ___________.

A. his parents moved to work there

B. he wanted to start his career again

C. his company became very successful

2. Which is true about Mickey Mouse?

A. It was based on a real pet.

B. It was first voiced by a famous actor.

C. It was not very popular.

3. What is NOT mentioned as an achievement of Snow White and the Seven Dwarfs?

A. It earned more than 400 million dollars.

B. It won several Oscars.

C. It was the best movie in the film industry.

4. What is true about Disney's achievements?

A. He created the first animated cartoon.

B. He holds the record for the most Oscars in history.

C. He designed all the Disneyland theme parks.

5. Why did he create Disneyland theme parks?

A. So that visitors can share their magical stories with Disney characters.

B. So that fans can see Disney characters live on stage and interact with them.

C. So that visitors can learn to make animated films.

Đáp án:

1. B

2. A

3. C

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Walt Disney chuyển đến Hollywood vì muốn bắt đầu lại sự nghiệp của mình.

2. Điều nào đúng về chuột Mickey?

- Nó được dựa trên một con vật cưng thực sự.

3. Điều gì KHÔNG được đề cập đến như một thành tựu của Bạch Tuyết và bảy chú lùn?

- Đó là bộ phim hay nhất trong ngành điện ảnh.

4. Điều gì đúng về thành tựu của Disney?

- Ông giữ kỷ lục giành được nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử.

5. Tại sao ông lại tạo ra các công viên giải trí Disneyland?

- Để người hâm mộ có thể nhìn thấy các nhân vật Disney trực tiếp trên sân khấu và giao lưu với họ.

4 (trang 15 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What do you think is most impressive about Walt Disney’s life and achievements? (Bạn nghĩ điều gì ấn tượng nhất về cuộc đời và thành tựu của Walt Disney?)

Gợi ý:

I am most impressed by his determination to overcome difficulties in his life to become successful. Although his first film company was a failure, he did not give up, but started over and built up a very successful business afterwards. It shows the importance of perseverance in achieving your goals and making your dreams come true.

Hướng dẫn dịch:

Tôi ấn tượng nhất là sự quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống để thành công của anh. Mặc dù công ty điện ảnh đầu tiên của anh thất bại nhưng anh không bỏ cuộc mà làm lại từ đầu và gây dựng được một công việc kinh doanh rất thành công sau đó. Nó cho thấy tầm quan trọng của sự kiên trì trong việc đạt được mục tiêu và biến ước mơ của bạn thành hiện thực.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Life stories we admire hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên