Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading (trang 11, 12) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 12 Reading trang 11, 12 trong Unit 1: Life stories we admire Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1.

Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading (trang 11, 12) - Global Success

Quảng cáo

A creative genius

1 (trang 11 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1. Who is the man in the photo?

2. What is he most famous for?

Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading (trang 11, 12) | Tiếng Anh 12 Global Success

Gợi ý:

1. The man in the photo is Steve Jobs.

2. He is most famous for co-founding Apple Inc. and playing a key role in the development of iconic products.

Hướng dẫn dịch:

1. Người đàn ông trong ảnh là ai?

- Người đàn ông trong ảnh là Steve Jobs.

Quảng cáo

2. Nổi tiếng nhất vì điều gì?

- Ông nổi tiếng nhất với vai trò đồng sáng lập tập đoàn Apple và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng.

2 (trang 11-12 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the article. Choose the words or phrases with the closest meaning to the highlighted words or phrases in the text. (Đọc bài viết. Chọn những từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với những từ hoặc cụm từ được đánh dấu trong văn bản.)

STEVE JOBS' LIFE AND ACHIEVEMENTS

A. _________

Steven Paul Jobs was born on 24 February, 1955 in San Francisco, USA. His biological parents were not married and gave him up for adoption. He was adopted by Clara and Paul Jobs. In 1971, Jobs met Steve Wozniak, who was five years older than him, but they bonded over their love of electronics. After high school, Jobs attended Reed College in Oregon, but found the classes boring and dropped out after six months.

B. _________

When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs' family garage with money they got by selling Jobs' van and Wozniak's scientific calculator. By making computers smaller, cheaper, and accessible to everyday users, their company became a huge success and sales quickly increased.

Quảng cáo

Although Jobs left Apple in 1985, he returned to his post in 1997 when the company needed new ideas. He helped invent new products such as the iMac, the iBook for students, the iPod music player, and iTunes music software. In 2007, he introduced the touch-screen iPhone which changed the way phones were used. Apple products were not only designed to be cutting-edge technology, but also to be stylish and easy to use.

In addition, Jobs contributed to computer animation. In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios. It produced the first full-length computer-animated film Toy Story, followed by other blockbusters.

C. _________

In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. He fought the disease for several years, and stopped working in August, 2011. Two months later, he passed away. He had four children, three with his wife of 20 years and one from a previous relationship. On an Apple web page, a statement reads, 'Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.'

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

CUỘC ĐỜI VÀ THÀNH TỰU CỦA STEVE JOBS

A. _________

Steven Paul Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, Mỹ. Cha mẹ ruột của ông không kết hôn và tìm bố mẹ nuôi cho ông. Ông được Clara và Paul Jobs nhận nuôi. Năm 1971, Jobs gặp Steve Wozniak, người hơn ông 5 tuổi, nhưng họ gắn kết với nhau nhờ tình yêu điện tử. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jobs theo học tại trường Cao đẳng Reed ở Oregon, nhưng nhận thấy lớp học nhàm chán và bỏ học sau sáu tháng.

B. _________

Khi Jobs 21 tuổi, ông và Wozniak thành lập Công ty máy tính Apple trong gara của gia đình Jobs bằng số tiền họ có được nhờ bán chiếc xe tải của Jobs và máy tính khoa học của Wozniak. Bằng cách làm cho máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với người dùng hàng ngày, công ty của họ đã đạt được thành công vang dội và doanh số bán hàng nhanh chóng tăng lên.

Mặc dù Jobs rời Apple vào năm 1985 nhưng ông đã quay trở lại vị trí của mình vào năm 1997 khi công ty cần những ý tưởng mới. Ông đã giúp phát minh ra các sản phẩm mới như iMac, iBook dành cho sinh viên, máy nghe nhạc iPod và phần mềm nghe nhạc iTunes. Năm 2007, ông ra mắt iPhone màn hình cảm ứng đã thay đổi cách sử dụng điện thoại. Các sản phẩm của Apple không chỉ được thiết kế với công nghệ tiên tiến mà còn có kiểu dáng thời trang và dễ sử dụng.

Ngoài ra, Jobs còn đóng góp cho hoạt hình máy tính. Năm 1986, ông mua lại một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios. Công ty đã sản xuất bộ phim hoạt hình máy tính dài đầu tiên Toy Story, tiếp theo là các bộ phim bom tấn khác.

C. _________

Năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Ông đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm và ngừng làm việc vào tháng 8 năm 2011. Hai tháng sau, ông qua đời. Ông có bốn người con, trong đó ba người là con với người vợ đã chung sống 20 năm và một người với mối quan hệ trước đó. Trên một trang web của Apple, một tuyên bố có nội dung: 'Apple đã mất đi một thiên tài có tầm nhìn xa và sáng tạo, và thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời'.

1. adopted

A. given birth to

B. taken by another family as their own child

2. dropped out

A. continued to study

B. left school/ college before completing your studies

3. cancer

A. a serious disease

B. a dangerous animal

4. passed away

A. died

B. went past something

5. genius

A. a very intelligent person

B. an ordinary person

Đáp án:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. A

Giải thích:

1. adopted (được nhận nuôi)

2. dropped out (bỏ học)

3. cancer (ung thư)

4. passed away (qua đời)

5. genius (thiên tài)

3 (trang 12 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the article again. Match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. (Đọc lại bài viết. Nối mỗi phần (A-C) với tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề thừa.)

1. Achievements

2. Early life and education

3. Marriage and family

4. Contribution to animation

5. Health issues and family

Hướng dẫn dịch:

1. Thành tích

2. Cuộc sống và giáo dục sớm

3. Hôn nhân và gia đình

4. Đóng góp cho hoạt hình

5. Vấn đề sức khỏe và gia đình

Đáp án:

A. 2

B. 1

C. 5

4 (trang 12 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the article again. Complete the diagram with information from the text. Use ONE word for each gap. (Đọc lại bài viết. Hoàn thành sơ đồ với thông tin từ văn bản. Sử dụng MỘT từ cho mỗi chỗ trống.)

Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading (trang 11, 12) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. adopted

2. Apple

3. company

4. products

5. cancer

5 (trang 12 Tiếng Anh 12 Global Success): Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What do you admire the most about Steve Jobs? (Bạn ngưỡng mộ điều gì nhất ở Steve Jobs?)

Gợi ý:

I admire Steve Jobs for his hard work and creativity. His inventions are iconic to Apple and are the inspiration for many other technological devices.

Hướng dẫn dịch:

Tôi ngưỡng mộ Steve Jobs vì sự chăm chỉ và sáng tạo của ông. Những phát minh của ông ấy mang tính biểu tượng của Apple và là niềm cảm hứng cho rất nhiều thiết bị công nghệ khác.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Life stories we admire hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên