Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back (trang 18) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 12 Looking Back trang 18 trong Unit 1: Life stories we admire Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1.

Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking Back (trang 18) - Global Success

Quảng cáo

Pronunciation

(trang 18 Tiếng Anh 12 Global Success): Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. (Gạch chân những từ có chứa âm /eɪ/ và khoanh tròn những từ có âm /əʊ/ trong các câu dưới đây. Sau đó nghe và kiểm tra. Thực hành nói những câu này theo cặp.)

Track 7

1. Cleopatra VII, a queen of ancient Egypt, was famous for her beauty.

2. I love Disney animated films like Snow White and the Seven Dwarfs and The Little Mermaid.

3. Vo Thi Sau attacked some French soldiers when she was only 14.

4. Steve Jobs passed away when he was only 56 years old.

Đáp án:

1. Cleopatra VII, a queen of ancient Egypt, was famous for her beauty.

2. I love Disney animated films like Snow White and the Seven Dwarfs and The Little Mermaid.

3. Vo Thi Sau attacked some French soldiers when she was only 14.

4. Steve Jobs passed away when he was only 56 years old.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Cleopatra VII, a queen of ancient Egypt, was famous for her beauty.

2. I love Disney animated films like Snow White and the Seven Dwarfs and The Little Mermaid.

3. Vo Thi Sau attacked some French soldiers when she was only 14.

4. Steve Jobs passed away when he was only 56 years old.

Vocabulary

(trang 18 Tiếng Anh 12 Global Success): Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. (Thay thế mỗi từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng MỘT từ bạn đã học trong unit này.)

1. Uncle Ho gave all his love and energy to the country and people of Viet Nam.

2. Although Albert Einstein lost interest in school as a child, he became known as a very intelligent person.

3. Steve Jobs was respected for his successes in computer technology.

4. My grandfather regretted not going to college when he was young.

Đáp án:

1. devoted

2. genius

3. admired - achievements

4. attending

Quảng cáo

Giải thích:

1. gave: cho/ tặng = devoted: cống hiến

2. a very intelligent person: một người rất thông minh = genius: thiên tài

3. respected: tôn trọng = admired: ngưỡng mộ, kính trọng

successes: thành công = achievements: thành tựu

4. going to: đi đến = attending: tham gia

Hướng dẫn dịch:

1. Bác Hồ đã dành hết tình yêu, sức lực của mình cho đất nước, con người Việt Nam.

2. Mặc dù Albert Einstein không còn hứng thú với trường học khi còn nhỏ nhưng ông lại được biết đến như một người rất thông minh.

3. Steve Jobs được kính trọng vì những thành công trong lĩnh vực công nghệ máy tính.

4. Ông tôi hối hận vì đã không học đại học khi còn trẻ.

Grammar

(trang 18 Tiếng Anh 12 Global Success): Circle the mistake in each sentence. Then correct it. (Hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu. Sau đó sửa nó.)

Quảng cáo

Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back (trang 18) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. C (found)

2. B (dropped)

3. B (was trying)

4. B (was reading)

Giải thích:

1. Hành động thấy tiểu sử là hành động xen vào nên chia quá khứ đơn.

2. Năm 16 tuổi là thời gian trong quá khứ chia quá khứ đơn.

3. Hành động cố gắng tấn công là hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn.

4. Hai hành động xảy ra song song ở cùng 1 thời điểm chia thì quá khứ tiếp diễn.

Hướng dẫn dịch:

1. Khi đang tìm sách trong thư viện, tôi tìm thấy một cuốn tiểu sử thú vị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2. Năm 16 tuổi, Walt Disney bỏ học vì muốn nhập ngũ.

3. Võ Thị Sáu bị bắt khi đang cố gắng tấn công một số lính Pháp.

4. Trong khi tác giả nổi tiếng đang đọc tiểu sử của mình, mọi người đều lắng nghe và ghi chép.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1: Life stories we admire hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên