Unit 10 lớp 12: Communication and CultureUnit 10 lớp 12: Communication and Culture

Communication

1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words. (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học suốt đời thành công. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. continuous self-motivation2. travelling and work3. writing words, glancing at them4. reading in libraries

Nội dung bài nghe:

President Ho Chi Minh is a well-known example for the Vietnamese people of a successful lifelong learner.

The revolutionary leader once modestly described his own schooling as consisting of only the compulsory education grades. However, what made him a great leader and an inspiration to everyone is his continuous self-motivation for learning, which is one of the essential qualities of a lifelong learner’.

Once, addressing the audience at an Indonesian university, the President revealed that his university was all the travelling and the work he had done. This way, his schooling continued forever, well into his senior age.

Talking about learning languages, the President said that he would write new words on his hands, and now and then he would glance at them while he was working. When in England, he was often seen in crowded places learning and practising English. He was also known for his frequent visits to libraries where he read intensively about topics of interest and attended public presentations. He enjoyed talking to different people. These activities were wonderful opportunities for his language development.

Hướng dẫn dịch:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ví dụ nổi tiếng cho người dân Việt Nam về một người học suốt đời thành công.

Nhà lãnh đạo cách mạng từng khiêm tốn mô tả việc học của ông ta chỉ bao gồm các lớp học bắt buộc. Tuy nhiên, điều làm cho ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người là động lực học tập liên tục của ông, đó là một trong những phẩm chất thiết yếu của một người học suốt đời '.

Một lần, nói với khán giả tại một trường đại học Indonesia, Tổng thống cho biết rằng trường đại học của ông là tất cả đi du lịch và công việc ông đã làm. Bằng cách này, việc học của anh ấy vẫn tiếp tục mãi mãi, và đến tuổi trưởng thành của anh ấy.

Nói về việc học ngôn ngữ, Chủ tịch nói rằng Người đã viết những từ mới trên tay, và từ đó Người sẽ liếc qua chúng trong khi Người đang làm việc. Khi ở Anh, Người thường thấy ở những nơi đông đúc học tập và luyện tập tiếng Anh. Người cũng được học hỏi nhiều với những chuyến thăm thường xuyên của Người tới các thư viện nơi Người đọc về các chủ đề thú vị và tham dự các buổi diễn thuyết cộng đồng. Người thích nói chuyện với nhiều người khác nhau. Những hoạt động này là những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển ngôn ngữ của Người.

Quảng cáo

2. In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh. (Trong nhóm, thảo luận về những bài học của học tập suốt đời, bạn có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.)

Culture

1. Read the texts about lifelong learning in Australia and Singapore. Answer the questions that follow. (Đọc văn bản về học tập suốt đời tại Úc và Singapore. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)

Hướng dẫn dịch:

Úc có một hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời và công nhận cả học tập chính thức lẫn không chính thức. Hình thức giáo dục này đã được phát triển để tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm. Nó cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn và theo kịp với sự phát triển toàn cầu. Do đó, Úc đang trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Nhìn chung, người Úc tin rằng theo đuổi học tập suốt đời sẽ giúp họ có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

Với mục đích xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội, chính phủ Singapore đã xây dựng một môi trường hiện đại và thân thiện cho học tập suốt đời. Học tập suốt đời cũng có thể giúp sửa đổi một số điểm yếu của hệ thống giáo dục. Singapore đã đưa ra một dự án, được thiết kế để cập nhật kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp. Do đó, một người học suốt đời tốt có thể tiến bộ trong công việc và trong cuộc sống. Bắt đầu với lực lượng lao động, chính phủ đã tạo ra các sáng kiến ​​và chương trình cho nhân viên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp liên quan của họ. Đây là một phần của Kế hoạch Kỹ năng Tương lai suốt đời, điều này sẽ giúp tất cả người Singapore có thể chủ động tham gia vào việc học tập trong suốt cuộc đời bằng cách tham dự các khoá học khác nhau.

1. To increase individual income and employment security; to help businesses and organisations to be more competitive; to keep up with global development.

2. To get a good job and meet their employers' demands.

Quảng cáo

3. To build the future and strengthen social security.

4. It enables Singaporeans to actively take responsibility for their learning throughout their lives by attending various courses.

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của các chương trình học tập suốt đời của Úc là gì?

- Tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm; để giúp doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn; để theo kịp với sự phát triển toàn cầu.

2. Những lý do chính cho người Úc theo đuổi học tập suốt đời là gì?

- Để có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của họ.

3. Tại sao Singapore quyết định xây dựng môi trường học tập suốt đời?

- Xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội.

4. Chương trình Kỹ năng Tương lai có thể đem lại lợi ích cho tất cả người Singapore như thế nào?

- Nó cho phép người Singapore chủ động chịu trách nhiệm về việc học của họ trong suốt cuộc đời của họ bằng cách tham dự các khóa học khác nhau.

2. What do you think the Vietnamese government should do to encourage lifelong learning? Discuss in pairs. (Bạn nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm để khuyến khích học tập suốt đời? Thảo luận theo cặp.)

I think the government should carry out programmes to raise people's awareness of lifelong learning as a key to creating happy citizens and successful employees. Besides, there should be more and more initiatives and policies to support the employees who are following courses and programmes to meet the demands of employers. Consequently, these citizens will contribute more and more to the development of the country.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ chính phủ nên thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức của người dân về học tập suốt đời như một chìa khóa để tạo ra những công dân hạnh phúc và những nhân viên thành công. Bên cạnh đó, cần ngày càng có nhiều sáng kiến, chính sách hỗ trợ người lao động theo các khóa học, chương trình để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Do đó, những công dân này sẽ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-10-lifelong-learning.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác