Unit 10 lớp 12: ReadingUnit 10 lớp 12: Reading

1. Work with a partner. Ask and answer the questions below. (Làm việc với một người bạn. Hỏi và trả lời những câu hỏi phía dưới.)

Quảng cáo

1. What do you think can facilitate lifelong learning?

=> The government's education policy and new technology are making lifelong learning more and more accessible.

2. How can people practise lifelong learning?

=> People can practise lifelong learning in many different ways, depending on their situation and circumstances. Some ways include courses, programmes, or talks at their workplace or at home.

2. Read the text about lifelong learning and choose a heading for each paragraph. (Đọc văn bản về học tập suốt đời và chọn một tiêu đề cho mỗi đoạn.)

1. c2. a3. b

3. Read the text and find the words or phrases in the text that have the following meanings. Write them in the space below. (Đọc văn bản và tìm các từ hoặc cụm từ trong văn bản có ý nghĩa như sau. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

1. pursuit2. confine3. e-learning platform
4. bricks and mortar5. ultimate
Quảng cáo

4. Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại văn bản và trả lời những câu hỏi bên dưới)

1. Lifelong learning is not confined to the classroom environment.

2. Voluntary learning, self-motivation, and a strong desire to learn make people become good lifelong learners.

3. Lifelong learning has been facilitated by e-learning platforms with a variety of online courses.

4. Lifelong learners should aim at learning for self-improvement, rather than as a pathway to qualifications.

5. Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

Do you know someone who has kept learning throughout their life? Tell the group briefly about him/her.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-10-lifelong-learning.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa