Unit 10 lớp 12: SpeakingUnit 10 lớp 12: Speaking

1. Work in pairs. Discuss the following ideas about steps to keep learning throughout life. Put them in the order of importance. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về ý kiến sau đây về các bước để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời. Đặt chúng theo tầm quan trọng.)

Quảng cáo

attend professional conferences, seminars, and training courses.

apply knowledge in everyday life.

make a plan.

choose something of interest.

read more regularly.

put thoughts into action.

2. Work with a partner. Fill the gaps in the presentation with some ideas in 1, and then complete its outline. (Làm việc với một người bạn. Điền vào các khoảng trống với vài ý tưởng trong 1, và sau đó hoàn thành phác thảo của mình.)

1. choose something you'll really enjoy learning about.

2. make a plan.

3. put your thoughts into action.

(a) Greeting and thanking the audience.

(b) Introducing three essential steps to keep learning after leaving school.

(c) Choosing something you'll really enjoy learning about.

(d) Asking what the most interested field is.

Quảng cáo

(e) Making a plan.

(f) Arranging time for job, housework, and rest and funding.

(g) Putting your thoughts into action.

(h) Informing friends and others about your learning.

(i) Asking what the most interested field is, making a plan, and arranging time for job, housework, and rest and funding.

(j) Expressing thanks and hopes.

3. Work in groups. Choose two ideas discussed in 1 or brainstorm your own ideas to prepare a presentation about how to keep learning throughout life following the outline in 2. (Làm việc nhóm. Chọn hai ý tưởng được thảo luận trong 1 hay suy nghĩ về những ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị một bài thuyết trình về làm thế nào để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời sau những phác thảo trong 2.)

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-10-lifelong-learning.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa