Unit 10 lớp 12: LanguageUnit 10 lớp 12: Language

Vocabulary

1. Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Nối đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).)

Quảng cáo
1. c2. d3. b4. e5. a

Hướng dẫn dịch:

1. linh hoạt - Người học có thể dễ dàng thay đổi thời gian của khóa học theo lịch làm việc của họ.

2. tình nguyện - Người học tích cực tìm các khóa học thích hợp vì lợi ích của mình mà không bị bắt buộc phải làm như vậy.

3. tự định hướng - Người học quyết định những gì để tìm hiểu và quản lý cách học.

4. có động lực - Người học làm việc chăm chỉ độc lập và cượt qua mọi khó khăn mà không có sự khuyến khích của người khác.

5. tự cải thiện - Người học tự tiếp thu kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

2. Complete the sentences with the right form of the words and phrases in the box. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

1. self-motivation2. lifelong learner; voluntarily3. self-directed4. learning styles
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh có động lực rất tốt khi hoàn thành các công việc khó khăn mà không có sự khuyến khích của người khác.

2. Để trở thành một người học suốt đời, bạn cần phải tự học những điều mới mẻ mỗi ngày trong cuộc sống của bạn.

3. Các trường cao đẳng thường khuyến khích sinh viên củng cố kiến thức thông qua nghiên cứu tự định hướng.

4. Một số người nghĩ rằng nếu chúng ta nhận ra phong cách học tập của mình, chúng ta sẽ học tốt hơn.

Pronunciation

1. Listen and mark the rising or falling intonation on the questions. (Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu lên hoặc xuống trên các câu hỏi)

Bài nghe:

1. A: Are teachers an important factor in students’ lifelong learning?

B: Absolutely. They teach students how to learn

2. A: What is the most important requirement for this course?

B: Self-motivation!

3. A: Would a secondary school graduate become a better lifelong learner than a unive graduate?

B: I think it depends on the person's motivation.

4. A: Did you email your report to me?

B: I'm afraid not. There's something wrong with my laptop. I'll send it tonight.

Quảng cáo

5.A: How do I encourage my students to devetoc lifelong learning?

B: Well, just show them that learning can be fun

Hướng dẫn dịch:

1. A: Các giáo viên là một nhân tố quan trọng trong việc học tập suốt đời của học sinh phải không?

    B: Hoàn toàn đúng. Họ dạy cho học sinh cách học.

2. A. Yêu cầu quan trọng nhất đối với khóa học này là gì?

    B: Tự lực!

3. A: Liệu một người tốt nghiệp trung học trở thành một người học tập suốt đời tốt hơn là một người tốt nghiệp đại học?

    B: Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào động lực của người đó.

4. A: Bạn đã gửi email báo cáo cho tôi chưa?

    B: Tôi sợ không được. Có vấn đề với cái máy tính xách tay của tôi. Tôi sẽ gửi nó tối nay.

5. A: Làm cách nào để khuyến khích sinh viên của tôi phát triển việc tập suốt đời?

    B: Oh, chỉ cho họ thấy rằng học tập rất thú vị.

2. Work in pairs. Practise reading the short conversations in 1 (Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại ngắn trong 1.)

Grammar

1. Ben is recently out of work. He is thinking about what he did or did not do in his previous job. Match the if-clauses with the results.Then write conditionals using appropriate verb forms. (Ben gần đây không có việc làm. Anh ấy đang nghĩ về những gì mình đã hoặc đã không làm trong công việc trước đây của mình. Nối mệnh đề if với kết quả. Sau đó viết các câu điều kiện sử dụng các hình thức động từ thích hợp)

1-d2-a3-b4-e5-c

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi chia sẻ kiến thức của tôi với người khác, tôi đã có nhiều bạn thân và người ủng hộ hơn.

2. Nếu tôi có nhiều thông tin và kiến thức, tôi sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn.

3. Nếu tôi có cơ hội để đưa kiến thức của mình vào thực tiễn, tôi sẽ có thêm kinh nghiệm thực tiễn.

4. Nếu tôi biết làm thế nào để phân tích thông tin, tôi sẽ cải thiện khả năng tư duy phê bình của tôi.

5. Nếu tôi có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tự học, tôi sẽ thành công hơn trong công việc.

2. Ben is now thinking about what he did not do in his previous job and his current situation. Write mixed conditionals, putting the verbs in brackets in the correct form. (Ben đang suy nghĩ về những gì mình đã không làm trong công việc trước đây của mình và tình hình hiện tại của mình. Viết các câu điều kiện hỗn hợp, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had shared, would have2. had gained, would be3. had been able, would have
4. had learnt, would not need5. had been, would be

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi chia sẻ chia sẻ kiến thức của tôi với người khác, bây giờ tôi sẽ có nhiều ý tưởng về làm thế nào để tìm một công việc phù hợp hơn.

2. Nếu tôi có được một số kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề, bây giờ tôi sẽ ở một vị trí mới ngay.

3. Nếu tôi có thể đưa kiến thức của mình vào thực tiễn, bây giờ tôi có nhiều cơ hội việc làm hơn.

4. Nếu tôi đã học cách phân tích thông tin, bây giờ tôi không cần sẽ không cần phải tham gia khóa học ngay.

5. Nếu tôi có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tự học, bây giờ tôi sẽ trở thành một người quản lý.

3. Put the verbs in brackets in the correct form. (Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had learnt, would be2. had known, would have had3. had continued, would have found
4. had continued, would have kept5. had done, might/may have slowed

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn đã học được nhiều hơn về cách sử dụng Internet trong học tập trước đây, bạn sẽ là một người học suốt đời thành công.

2. Trước đây nếu anh ta biết làm thế nào để trình bày ý tưởng của mình trong công việc, anh ta đã không gặp rắc rối khi trở thành một người quản lý tốt.

3. Cô ấy đã không còn làm việc nữa! Nếu cô ấy tiếp tục nâng cao kỹ năng của mình qua việc học tập suốt đời, cô ấy sẽ tìm ra những cách mới để làm cho cô ấy có cơ hội làm việc.

4. Những kỹ sư đã thất bại. Nếu họ tiếp tục học, họ sẽ tiếp tục theo kịp với sự phát triển và công nghệ mới.

5. Những người này không có những kỷ niệm đẹp. Trước đây nếu họ tham gia nhiều hoạt động thử thách trí tuệ hơn, họ có thể đã bị chậm lại / có thể làm chậm suy thoái tinh thần.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-10-lifelong-learning.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác