Unit 10 lớp 12: WritingUnit 10 lớp 12: Writing

1. Work in groups. Ask and answer the following question. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

Quảng cáo

What do you think are barriers to lifelong learning (things that prevent people from lifelong learning)? (Bạn nghĩ đâu là rào cản đối với việc học tập suốt đời (những điều ngăn cản mọi người học tập suốt đời)?)

2. Below is a bar chart describing the results of a recent survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. Complete the sentences describing the five barriers, using the information in the chart and the useful expressions in the box. (Dưới đây một biểu đồ cột mô tả các kết quả của một cuộc khảo sát gần đây của khoảng 500 nhân viên về những rào cản đối với việc học tập suốt đời. Hoàn thành các câu miêu tả năm rào cản, sử dụng thông tin trong biểu đồ và các biểu hiện hữu ích trong hộp.)

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

1. showed/shows, picked2. the second rated3. interviewed/asked
4. accounted for5. A minority/A very small number
Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc khảo sát cho thấy 77% nhân viên chọn thiếu tài chính là rào cản chính đối với việc học suốt đời.

2. Thiếu thời gian là rào cản được đánh giá thứ hai (66%).

3. Khoảng 22% số nhân viên được phỏng vấn trong cuộc khảo sát không biết tầm quan trọng của việc học suốt đời.

4. Không có lựa chọn với các chỉ tiêu có sẵn chiếm 20% số phản hồi của cuộc khảo sát.

5. Một số ít, hoặc 10 phần trăm, các nhân viên không quan tâm đến học tập suốt đời.

3. Use the sentences in 2 to write a description of 150-180 words about barriers to lifelong learning based on the information from the bar chart. (Sử dụng các câu trong bài 2 để viết mô tả trong 150-180 từ về các rào cản để suốt đời học tập dựa trên thông tin từ biểu đồ cột.)

The bar chart shows the results of a survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. The survey found that there are five barriers that prevent people from participating in lifelong learning. However, these barriers are not equally important.

Lack of finances is rated by most of the survey participants as the most important factor. More than three quarters (77%) of those who responded to the survey reported that it was their main problem. The second important factor is the lack of time. This was identified as a barrier by 66% of the research participants (almost two-thirds).

Two more factors were picked by about one-fifth of the participants. These were the unawareness of the importance of lifelong learning (22%) and the irrelevance of the subjects available (20%). A small minority of participants reported a lack of interest in learning (10%).

In conclusion, the top two factors that prevent employees from participating in lifelong learning are lack of finances and lack of time. It is clear that priority must be given to them when encouraging employees to pursue further education.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ thanh cho thấy kết quả của một cuộc khảo sát với khoảng 500 nhân viên về các rào cản đối với việc học tập suốt đời. Cuộc khảo sát cho thấy có 5 rào cản ngăn cản mọi người tham gia học tập suốt đời. Tuy nhiên, những rào cản này không quan trọng như nhau.

Thiếu tài chính được hầu hết những người tham gia khảo sát đánh giá là yếu tố quan trọng nhất. Hơn 3/4 (77%) những người trả lời cuộc khảo sát cho biết đó là vấn đề chính của họ. Yếu tố quan trọng thứ hai là thiếu thời gian. 66% số người tham gia nghiên cứu (gần 2/3) xác định đây là rào cản.

Khoảng 1/5 số người tham gia chọn thêm hai yếu tố. Đó là do không nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời (22%) và sự không phù hợp của các môn học có sẵn (20%). Một số ít người tham gia cho biết họ không quan tâm đến việc học (10%).

Kết luận, hai yếu tố hàng đầu ngăn cản nhân viên tham gia học tập suốt đời là thiếu tài chính và thiếu thời gian. Rõ ràng là họ phải ưu tiên khi khuyến khích nhân viên theo đuổi việc học cao hơn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-10-lifelong-learning.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác