Unit 3 lớp 12: ReadingUnit 3 lớp 12: Reading

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases. (Nhìn vào những bức tranh. Khớp những hình ảnh với các từ hoặc cụm từ thích hợp.)

Quảng cáo
1. diesel vehicle2. melting of the Arctic3. soot

2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph. (Đọc bài viết sau về ô nhiễm bụi than. Chọn nhóm thích hợp (a-d) cho mỗi đoạn.)

1. c2. a3. b4. d

3. Work in pairs. Complete each of the following sentences with no more than five words. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành mỗi câu sau đây với không nhiều hơn năm từ.)

Quảng cáo

1. We know about carbon dioxide and its impact on global warming, but we know little about soot/don't know much about soot.

2. Soot comes from the burning of coal, oil, wood, and other fuels.

3. Black carbon is the second most damaging greenhouse gas after carbon dioxide.

4. Soot particles can be easily breathed in because they are smaller than dust and mould/very tiny.

5. People can reduce black carbon emissions at home by using clean, alternative fuel stoves for cooking and heating.

4. Discuss with a partner. Are soot emissions a problem in your community or in Viet Nam in general? (Thảo luận với một người bạn. Chất thải bụi than là một vấn đề trong cộng đồng của bạn hay ở Việt Nam nói chung?)

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-3-the-green-movement.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa