Unit 3 lớp 12: WritingUnit 3 lớp 12: Writing

Advantages and disadvantages of going green

1 (trang 37-SGK tiếng anh 12). Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages of green energy. Use the ideas in the following boxes to complete the second and third paragraphs. (Đọc bài luận không đầy đủ về những lợi thế và bất lợi của năng lượng xanh. Sử dụng ý tưởng ở các ô phía dưới để hoàn thành đoạn văn thứ hai và thứ ba)

Quảng cáo

Unit 3 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

One major advantage is that they are renewable - they can be replaced naturally and cannot be seriously depleted. This green energy also reduces the cost of operation. As a type of clean energy, they emit little or no harmful chemical pollutants into the air, so they have a minimal impact on the environment.

While it is easy to see the environmental advantages of using green energy, we must also recognize some of the disadvantages. First, it is difficult to generate the quantities of electricity to satisfy our needs. Although the cost of operation is low, the initial cost of building and installing these new technologies are very high. Another disadvantage of using green energy is the unreliability of sources.

Hướng dẫn dịch:

Một ưu điểm chính là chúng có thể tái tạo - chúng có thể được thay thế một cách tự nhiên và không thể bị cạn kiệt nghiêm trọng. Năng lượng xanh này cũng làm giảm chi phí vận hành. Là một loại năng lượng sạch, chúng thải ra ít hoặc không có các chất ô nhiễm hóa học có hại vào không khí, do đó chúng có tác động tối thiểu đến môi trường.

Mặc dù có thể dễ dàng nhận thấy những lợi thế về môi trường của việc sử dụng năng lượng xanh, nhưng chúng ta cũng phải nhận ra một số nhược điểm. Đầu tiên, rất khó để tạo ra lượng điện để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Mặc dù chi phí vận hành thấp nhưng chi phí ban đầu để xây dựng và lắp đặt các công nghệ mới này rất cao. Một nhược điểm khác của việc sử dụng năng lượng xanh là nguồn không đáng tin cậy.

2 (trang 37-SGK tiếng anh 12). Use the ideas in the following boxes to write an essay of 180-250 words about the advantages and disadvantages of consuming organic food, using the outline of the essay in 1. (Sử dụng ý tưởng trong các hộp sau đây để viết một bài luận của 180-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, sử dụng những nét chính của bài luận trong 1.)

Quảng cáo

Consuming organic food

Advantages 

Disadvantages 

health benefits, fewer chemicals, more nutritional, eco-friendly farming methods

higher prices, difficult to find, seasonal, limited selection, time-consuming

Đáp án:

Nowadays, food safety issues are regarded as one of the most important problems people, especially those in developing countries, have to face. As a result, consumers tend to pay more and more attention to the organic food. Some think it should be widely promoted while others assume it has certain limitation when in use based on its advantages and disadvantages.

First of all, organic food is very clean and safe for people's health because there are fewer chemicals or pesticide sprayed on it. Consequently, consumers will have more chances to use nutritional foods without any doubt. In addition, farmers use eco-friendly methods to cultivate so they spend fewer expenses on farming and are able to make big profits from selling their products.

In contrast, organic food has its own limitations, particularly for people with certain financial and geographical conditions. Producing organic products takes a lot of time and efforts and depends on many farming conditions such as suitable lands, weather, and farming methods. Accordingly, the price of organic food is quite expensive and buyers have fewer choices in favourite foods.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, vấn đề an toàn thực phẩm được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà người dân, đặc biệt là những người ở các nước đang phát triển phải đối mặt. Do đó, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm hữu cơ. Một số cho rằng nó nên được quảng bá rộng rãi trong khi những người khác cho rằng nó có những hạn chế nhất định khi sử dụng dựa trên những ưu và nhược điểm của nó.

Trước hết, thực phẩm hữu cơ rất sạch và an toàn cho sức khỏe người dân vì ít hóa chất hoặc thuốc trừ sâu phun vào nó. Do đó, người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội sử dụng thực phẩm dinh dưỡng hơn mà không còn nghi ngờ gì nữa. Ngoài ra, nông dân sử dụng các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường nên họ tốn ít chi phí hơn cho việc canh tác và có thể thu được lợi nhuận lớn từ việc bán sản phẩm của họ.

Ngược lại, thực phẩm hữu cơ có những hạn chế riêng của nó, đặc biệt là đối với những người có điều kiện tài chính và địa lý nhất định. Sản xuất các sản phẩm hữu cơ cần nhiều thời gian, công sức và phụ thuộc vào nhiều điều kiện canh tác như vùng đất, thời tiết, phương pháp canh tác phù hợp. Theo đó, giá thực phẩm hữu cơ khá đắt và người mua có ít sự lựa chọn hơn trong các loại thực phẩm yêu thích.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác