Unit 8 lớp 12: ProjectUnit 8 lớp 12: Project

1 (trang 41-SGK tiếng anh 12). Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country. (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)

Quảng cáo

1. How popular is the profession of a...?

2. What are the skills needed to do this profession?

3. What are the required qualifications to enter the profession or career?

4. Where can people find jobs related to this career?

5. What does this profession involve? What are the career options?

6. What are the benefits or advantages of being a ...? What are the drawbacks or disadvantages of being a...?

Hướng dẫn làm bài:

1. Teacher is a popular profession in Vietnam

2. You have to have teaching skills, problem-solving

3. You have to have teaching qualification from education university

4. You can find jobs in adverts

5.This profession involve children, students. Career options can be teachers, TA

6. The advantages of being a teacher are that they can interact with children and have opportunities to work in many environments.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên là một nghề phổ biến ở Việt Nam

2. Bạn phải có kỹ năng giảng dạy, giải quyết vấn đề

3. Bạn phải có bằng cấp giảng dạy của trường đại học sư phạm

4. Bạn có thể tìm được việc làm trong các trang quảng cáo

5. Nghề này liên quan đến trẻ em, học sinh. Lựa chọn nghề nghiệp có thể là giáo viên, TA

6. Lợi thế khi làm giáo viên là có thể tiếp xúc với trẻ em và có cơ hội làm việc trong nhiều môi trường.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác