Unit 8 lớp 12: Looking backVới lời giải bài tập Unit 8 lớp 12: Looking back trong Unit 8: The world of work Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8.

Unit 8 lớp 12: Looking back

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress. (Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. A: Do you think communication skills are really important?

B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

B: Yes, they can.

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

B: Yes, certainly you should.

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

B: I have been shortlisted for it.

Hướng dẫn làm bài:

1. A: Do you think communication skills are really important?

 B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

   B: Yes, they can.

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

   B: Yes, certainly you should.

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

   B: I have been shortlisted for it.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp thực sự quan trọng không?

    B: Chà, một số người nghĩ rằng chúng không quan trọng, nhưng thực tế là như vậy.

2. A: Những người không có bằng đại học có thể xin việc này không?

   B: Có, họ có thể.

3. A: Tôi có nên nhờ anh tôi viết CV giúp không?

   B: Vâng, chắc chắn bạn nên làm như vậy.

4. A: Bạn đã không được lọt vào danh sách phỏng vấn.

   B: Tôi đã được chọn vào danh sách cho nó.

Vocabulary

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. If you want to get a job, you should look for job (adverts/CVs).

2. Don't forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the (relevant/reliable) job experience.

3. If you (change/tailor) your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.

4. After the CV screening process, only a small number of (interviewers/candidates) are invited for a job interview.

5. The new (employee/employer) is usually confirmed after a period of probation.

Đáp án:

Quảng cáo
1. adverts2. relevant3. tailor
4. candidates5. employee

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn muốn có một công việc, bạn nên tìm kiếm việc làm trên các trang quảng cáo

2. Đừng quên đọc thông tin về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết để xem bạn có kinh nghiệm làm việc phù hợp  hay không.

3. Nếu bạn điều chỉnh CV của mình cho phù hợp với yêu cầu công việc, bạn có thể tăng cơ hội được phỏng vấn.

4. Sau quá trình sàng lọc CV, chỉ một số nhỏ ứng viên được mời phỏng vấn xin việc.

5. Nhân viên mới thường được xác nhận sau một thời gian thử việc.

Grammar

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box. (Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

urge       complain        promise       exclaim        encourage       inform       ask       refuse

1. Mike: “How long will it take you to finish writing your CV, Mira?' 

_______________

2. Mira: 'I think I will need another two hours.' 

_______________

3. Mike: 'Try to finish it by 4 p.m so that you can come and watch the football match.' 

_______________

4. Mira: 'That'll give me only an hour!' 

_______________

5. Mike: 'Come on, just write it quickly.' 

_______________

6. Mira: 'Sorry, I won't be able to leave the house before 4 p.m. because I want to write a very impressive CV.' 

_______________

7. Mike: But you never come and see me play.' 

_______________

8. Mira: 'I'll come to your next match. I promised.'

_______________

Đáp án:

1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

2. Mira informed him that she would need another two hours.

3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.

4. Mira exclaimed that that would give her only an hour.

5. Mike urged her to write it quickly.

6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

7. Mike complained that she never came and saw him play.

8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

Hướng dẫn dịch:

1. Mike hỏi Mira rằng cô ấy sẽ mất bao lâu để viết xong CV của mình.

2. Mira thông báo với anh rằng cô ấy sẽ cần thêm hai giờ nữa.

3. Mike khuyến khích / thúc giục cô ấy cố gắng và hoàn thành nó trước 4 giờ chiều. để cô ấy có thể đến xem trận đấu bóng đá.

4. Mira kêu lên rằng điều đó sẽ chỉ cho cô ấy một giờ.

5. Mike thúc giục cô ấy viết nó nhanh chóng.

6. Mira từ chối ra khỏi nhà trước 4 giờ chiều. bởi vì cô ấy muốn viết một CV thật ấn tượng.

7. Mike phàn nàn rằng cô ấy không bao giờ đến và xem anh ấy chơi.

8. Mira đã hứa sẽ đến trận đấu của anh ấy / rằng cô ấy sẽ đến với trận đấu tiếp theo của anh ấy.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên