Unit 8 lớp 12: ListeningVới lời giải bài tập Unit 8 lớp 12: Listening trong Unit 8: The world of work Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8.

Unit 8 lớp 12: Listening

1 (trang 36-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

Quảng cáo

1. What is a CV?

2. How important is your CV in applying for a job?

3. What makes a successful CV?

Hướng dẫn làm bài:

1. A CV is a detailed document which highlights your education and work experience.

2. It makes the first impression on your potential employer, and could be the ticket to secure an interview.

3. A successful CV is always simple and clear in design and has an impressive summary of your skills and key accomplishments.

Hướng dẫn dịch:

1. CV là một tài liệu chi tiết nêu bật trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

2. Nó tạo ấn tượng đầu tiên đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn và có thể là tấm vé để đảm bảo một cuộc phỏng vấn.

3. Một CV thành công luôn đơn giản và rõ ràng trong thiết kế và có một bản tóm tắt ấn tượng về các kỹ năng và thành tích chính của bạn.

2 (trang 36-SGK tiếng anh 12). Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. unique (adj)

2. tip (n)

3. cluttered (adj)

4. tailor (v)

5. personnel (n)

a. the department in a company that deals with employing and training people

b. very special

c. a useful piece of advice about something practical

d. full of details in an untidy way

e. adapt something for a particular purpose

Quảng cáo

Đáp án:

1. b2. d3. a4. e5. c

3 (trang 36-SGK tiếng anh 12). Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1. (Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)

Bài nghe:

1. What is a CV?

2. How important is your CV in applying for a job?

3. What makes a successful CV?

Đáp án:

Quảng cáo

1. A CV is a written record of your education and work experience.

2. It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.

Nội dung bài nghe:

Presenter: Good morning, everybody! As part of our programme to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr Le talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr Le has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of your education and work experience.

Mr Le: Hello everyone! Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV.

The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

Tip number two is that you need to include important key words from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So, if you don't have those key words in your CV, you wo n't be shortlisted.

Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So, you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements. That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for.

Ok, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me.

Student 1: Mr Le, should I include my hobbies and interests in my CV? (fading voice).…

Hướng dẫn dịch:

Người dẫn: Chào buổi sáng, mọi người! Là một phần trong chương trình của chúng tôi để hỗ trợ cho những người ra trường, tuần trước bạn đã có một cơ hội để lắng nghe ông Lê nói về những kỹ năng và phẩm chất bạn cần để chuẩn bị cho lực lượng lao động. Hôm nay, ông Lê đã quay lại để cung cấp cho bạn một số lời khuyên hữu ích về cách viết CV của bạn, đó là bản ghi chép về giáo dục và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Ông Lê: Xin chào mọi người! Cảm ơn bạn đã mời tôi trở lại. Như các bạn đã biết, CV của bạn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để có được việc làm. Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. Quan trọng hơn, nó có thể là yếu tố quyết định xem bạn có được phỏng vấn hay không. Và đây là ba mẹo hàng đầu để CV của bạn được nhận .

Mẹo viết CV đầu tiên là để nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn có vẻ lộn xộn và khó hiểu, quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bừa bộn.

Mẹo số hai là bạn cần phải bao quát các từ khóa quan trọng trong mô tả công việc trong CV của bạn. Nhiều công ty ngày nay có phần mềm kỹ thuật số để quét CV cho các từ khóa quan trọng. Vì vậy, nếu bạn không có những từ then chốt trong CV của mình, bạn sẽ không được đưa vào danh sách ngắn.

Cuối cùng, bạn nên nhớ chỉnh hồ sơ của bạn cho công việc bạn đang xin. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có một bộ yêu cầu duy nhất. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng kinh nghiệm và kỹ năng của bạn hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu đó. Đó là lý do tại sao bạn nên có một CV khác biệt và duy nhất cho mỗi công việc bạn đăng ký.

Ok, vì vậy tôi đã cung cấp cho bạn ba mẹo quan trọng nhất để làm cho CV của bạn nổi bật. Tất nhiên, vẫn có những kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng. Bây giờ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách viết CV, vui lòng không ngần ngại hỏi tôi.

Sinh viên 1: Ông Lê, tôi có nên đưa những sở thích và những thứ tôi quan tâm vào CV của tôi không? (giọng nói nhỏ). ...

4 (trang 36-SGK tiếng anh 12). Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)

Bài nghe:

1. Your CV is one of the most important requirements for getting _________.

2. If your CV looks _________ and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

3. Many companies nowadays use _________ to scan CVs for important key words.

4. Every job you apply for is going to have a unique _________.

5. You should have a different and unique CV for  you apply for _________.

Đáp án:

1. a job2. cluttered3. digital software4. set of requirements every job

Hướng dẫn dịch:

1. CV là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để có được một công việc.

2. Nếu CV của bạn trông lộn xộn và khó hiểu, nhân viên quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn là một nhân viên lộn xộn.

3. Nhiều công ty ngày nay sử dụng phần mềm kỹ thuật số để quét CV cho những từ khóa quan trọng.)

4. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có một bộ yêu cầu đặc biệt.

5. Bạn nên có một CV khác nhau và độc đáo cho mỗi công việc bạn đăng ký.

5 (trang 36-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Which of the three tips from Mr Le's talk do you think is the most useful for you? Why? (Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?)

Hướng dẫn làm bài:

I think one of the three tips from Le's talk is the most useful for me that the first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng một trong ba mẹo của Le nói rất hữu ích với tôi là mẹo viết CV đầu tiên là để giữ nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn trông lộn xộn và khó hiểu, nhân viên quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bối rối.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác