Unit 8 lớp 12: Communication and CultureUnit 8 lớp 12: Communication and Culture

Communication

1 (trang 38-SGK tiếng anh 12). Work in groups and discuss these questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi.)

Quảng cáo

1. At what age should a young person get a job. Give reasons.

A. 14 and under

B. 15-18 

C. 19 and over 

2. What are the three most important qualities will help a job applicant to get a job? You choose from the following list or come up your own ideas. Give reasons.

A. Responsible 

B.  Reliable 

C. Dedicated

D. Well-organised 

3. Which of the following are the top skills that seekers need? Give reasons.

A. Working collaboratively in a team 

B.  Communication skills 

C. Time-management skills 

D. Problem-solving skills

E. Applying new knowledge and skills

Hướng dẫn làm bài:

Quảng cáo

1. A person should get a job at the age of 19 and over because at that age he/ she has enough knowledge and skills to complete tasks and assignments.

2. The three most important qualities to help a job applicants get a job are responsible, well-trained and well organised. Because these qualities ensure an employee to complete all tasks perfectly.

3. The top skills that seekers need are time-management skills, problem-solving skills and communication skills because the people having these skills can control their jobs and complete them on time. 

Hướng dẫn dịch:

1. Một người nên nhận việc làm từ 19 tuổi trở lên vì ở độ tuổi đó người đó có đủ kiến ​​thức và kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

2. Ba phẩm chất quan trọng nhất giúp người xin việc có được công việc là có tinh thần trách nhiệm, được đào tạo bài bản và tổ chức tốt. Bởi vì những phẩm chất này đảm bảo một nhân viên hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

3. Các kỹ năng hàng đầu mà người tìm việc cần là kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp vì những người có những kỹ năng này có thể kiểm soát công việc của mình và hoàn thành đúng thời hạn.

2 (trang 38-SGK tiếng anh 12). Present your group's ideas to the class. (Trình bày ý tưởng của nhóm bạn đến lớp.)

Hướng dẫn làm bài:

1. In our group we think people should start looking for a job after leaving school at the age of 18. This can be a part-time job or a voluntary one, not necessarily a permanent job. When people start working, they become more responsible for their lives and contribute more to society.

2. We all believe that the three most important qualities are reliability, responsibility, and flexibility. Employers really want to find the people who they can rely on. Also, they want their employees to be flexible to adapt well to the ever changing working environment.

3. All of the members of my group agree that the necessary skills for job seekers are communication, problem solving, and collaboration. When employees can communicate with each other, it is easier for them to work together to solve problems.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Một người nên nhận việc làm từ 19 tuổi trở lên vì ở độ tuổi đó người đó có đủ kiến ​​thức và kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

2. Ba phẩm chất quan trọng nhất giúp người xin việc có được công việc là có tinh thần trách nhiệm, được đào tạo bài bản và tổ chức tốt. Bởi vì những phẩm chất này đảm bảo một nhân viên hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

3. Các kỹ năng hàng đầu mà người tìm việc cần là kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp vì những người có những kỹ năng này có thể kiểm soát công việc của mình và hoàn thành đúng thời hạn.

Culture

1 (trang 39-SGK tiếng anh 12). Read the text about the job seeking experiences of Harry, an English school leaver, and decide whether the following statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc văn bản về kinh nghiệm tìm kiếm công việc của Harry, một người Anh vừa ra trường, và quyết định xem các nhận định sau đây về nó là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

My name is Harry and I live in Bath, a small beautiful city in the south-west of England. I left school when I was 18, after taking my A levels. My results were not great, but probably high enough for university. However, I am not very academic so I decided not to study for a degree. I thought there would be lots of companies looking for bright school leavers who want to head straight into the world of work through an apprenticeship. Money was also a problem. Although there are tuition loans available and my parents were willing to help me financially, I didn't want to borrow money and then graduate from university with a huge debt.  

I started looking for an apprenticeship and it took me several months to get my first interview. My application was not successful; there were more than 4,000 applicants and only 20 were selected. I realised that apprenticeships were very competitive so I started to look for other jobs. I worked as a barista at coffee shops, I interviewed people on the street, I sold tickets for events, and I was even a human statue at different theme parks and festivals. I was not only enjoying myself, but managed to save more than £2,000. 

Then while I was working at one of the music festivals, I had an idea. Why not start up a mobile catering business? Buying a small trailer didn't require a large investment and finding someone to cook was easy. Now I have a team of 15 people, travel to fantastic events around the country, sell delicious food, and then watch people enjoy it. Although I didn't get my ideal apprenticeship in software development or accountancy, I am a successful young entrepreneur.

 

T

F

NG

1. Harry wanted to go to university, but his A level results were too low

 

 

 

2. Harry believed that it would be easy to find an apprenticeship because many companies want to recruit bright school graduates

 

 

 

3. Harry was not successful at his first interview because he didn’t prepare well for it

 

 

 

4. He stopped applying for apprenticeships when he was offered part-time jobs

 

 

 

5. His parents gave him £200 to buy a trailer to start his mobile catering business

 

 

 

6. He now employs 15 people who travel with him to different events in the UK

 

 

 

Đáp án:

1. F2. T3. NG4. F5. NG6. T

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Harry và tôi sống ở Bath, một thành phố nhỏ xinh đẹp ở phía tây nam nước Anh. Tôi rời trường học khi tôi 18 tuổi, sau khi tham gia lớp A của tôi. Kết quả của tôi không tuyệt vời, nhưng có lẽ đủ cao cho trường đại học. Tuy nhiên, tôi không phải là học thuật nên tôi quyết định không học bằng cấp fora. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều công ty tìm kiếm những học sinh trung học sáng giá muốn hướng thẳng vào thế giới công việc thông qua việc học nghề. Tiền cũng là một vấn đề. Mặc dù đã có tiền học phí và bố mẹ tôi đã sẵn sàng giúp đỡ tôi về mặt tài chính, Tôi không muốn mượn tiền và sau đó tốt nghiệp đại học với khoản nợ khổng lồ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm và phải mất vài tháng để có được cuộc phỏng vấn đầu tiên. Đơn của tôi không thành công; Đã có hơn 4.000 người nộp đơn và chỉ có 20 người được chọn. Tôi nhận ra rằng học nghề rất cạnh tranh nên tôi bắt đầu tìm kiếm các công việc khác. Tôi đã làm việc như một barista tại các cửa hàng cà phê, tôi đã phỏng vấn mọi người trên đường phố, tôi đã bán vé cho các sự kiện, và tôi thậm chí còn là một bức tượng của con người tại các công viên và lễ hội khác nhau. Tôi không chỉ thưởng thức bản thân mình mà còn tiết kiệm được hơn 2.000 bảng.

Sau đó, trong khi tôi đang làm việc tại một trong những lễ hội âm nhạc, tôi đã có một ý tưởng. Tại sao không bắt đầu kinh doanh ăn uống di động? Mua một chiếc xe moóc nhỏ không đòi hỏi một khoản đầu tư lớn và tìm một người nào đó để nấu ăn là dễ dàng. Bây giờ tôi có một nhóm 15 người, đi du lịch đến các sự kiện tuyệt vời trên khắp đất nước, bán thực phẩm ngon, và sau đó xem mọi người thưởng thức nó. Mặc dù tôi không có được sự học việc lý tưởng trong phát triển phần mềm hoặc kế toán, tôi là một doanh nhân trẻ thành công.

2 (trang 39-SGK tiếng anh 12). Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi sau đây với một người bạn.)

Do you think you can become successful without a university degree? Do you know any young people who have followed a similar career path in Viet Nam? What can you learn from Harry's job: seeking experience?

Hướng dẫn làm bài:

I think a degree is a condition that helps you to have a job more easily, but it is not a must. If you want to be successful without any degree, you must be confident and have a firm stuff. The real experience is really important if you want to follow this path. Because start-up requires people to open a new way and make their own decision to succeed.  

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ bằng cấp là điều kiện giúp bạn dễ có việc làm hơn, nhưng không phải là điều kiện bắt buộc. Muốn thành công mà không cần bằng cấp thì bạn phải tự tin và có hành trang vững vàng. Trải nghiệm thực tế thực sự quan trọng nếu bạn muốn đi theo con đường này. Vì khởi nghiệp đòi hỏi mọi người phải mở ra một con đường mới và tự mình quyết định thành công.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác